The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

Trego kush je ti

Berätta vem du är – albanska

Për të qenë në gjendje Enti i Migracionit të vlerësoj nëse ti ke të drejtën e azilit, duhet të tregosh se kush je ti dhe nga vjen. Ti duhet të qartësosh identitetin tënd, duke dorëzuar dokumente identifikimi dhe duke deklaruar të dhëna të besueshme.

Mënyra më e mirë për të treguar se kush je dhe se nga vjen ti është të dorëzosh pasaportën dhe kartën e identitetit/letërnjoftimin nga atdheu yt. Pasaporta jote ose karta e identitetit duhet të jetë e lëshuar nga organet përkatëse në atdheun tënd dhe ato duhet të jenë të pajisura me fotografinë tënde. Një dokument identifikimi duhet të tregoj emrin tënd, shtetësinë tënde dhe datën kur ke lindur. Ti duhet t´i dorëzosh dokumentet tua të identifikimit, atëherë kur ti kërkon azil.

Nëse ti nuk ke pasa­portë ose kartë të iden­ti­tetit

Nëse ti nuk e dorëzon pasaportën ose kartën e identitetit, atëherë kur ti kërkon azil, ne do të japim detyrë që të pajisesh me dokumente identifikimi. Në këtë detyrë shkruajmë, se cilat dokumente ne dëshirojmë që t´i dorëzosh dhe sa ke kohë për të bërë një gjë të këtillë.

Nëse ke dokumente të tjera, p.sh. patentë shoferi, certifikatë lindje, certifikatë shtetësie ose librezë ushtrie, ti duhet t´i dorëzosh ato. Dokumentet e këtilla nuk munden veç e veç të vërtetojnë se kush je ti, por disa dokumente të këtilla, bashkë me rrëfimin tënd rreth prejardhjes dhe atdheut tënd, të ndihmojnë ta bëjnë të besueshëm identitetin tënd.

Nëse ti bashkëpunon për të qartësuar identitetin tënd, ti ke mundësi të punosh gjatë kohës së shqyrtimit të kërkesës tënde të azilit. Ti atëherë përjashtohesh nga detyrimi të kesh leje pune (sued. AT-UND).

Të punosh gjatë kohës si azilant

Është përgjegjësia jote të pajisesh me dokumente të cilat tregojnë identitetin tënd. Nëse ti ke vështirësi të sigurosh dokumente të identifikimit, ti duhet t´i tregosh Entit të Migracionit, se je munduar t´i sigurosh ato. Nëse ti nuk mund të tregosh se je munduar të sigurosh dokumente të cilat tregojnë se kush je ti, Enti i Migracionit mund të ulë pagën tënde ditore.

Lexo më shumë, për pagën ditore dhe për mbështetjen ekonomike

Nëse ti nuk mund të qartë­sosh iden­ti­tetin tënd

Është e mundur të marrësh azil në Suedi edhe pse nuk e ke qartësuar identitetin tënd. Mund të mjaftoj që ti të dorëzosh të dhëna të besueshme se kush je ti dhe nga vjen.

Por, nëse ti nuk ke një pasaportë ose kartë të identitetit nga atdheu yt, ti në atë rast do të presësh një kohë më të gjatë për t´u bërë shtetas suedez, pasi që kërkesat janë më të mëdha që ti të vërtetosh identitetin tënd, atëherë kur ti bën kërkesë për shtetësinë suedeze.

Lexo më shumë për të vërtetuar identitetin tënd, me rastin e kërkesës për shtetësi suedeze (në anglisht)

Është e kundërligjshme të japësh të dhëna të gabuara për identitetin tënd. Nëse del në pah se ti ke dorëzuar dokumente të falsifikuara të identifikimit ose ke deklaruar të dhëna të gabuara rreth identitetit tënd, Enti i Migracionit mund të anuloj lejen e qëndrimit dhe mund të vendosë për të dëbuar nga Suedia.

Last updated: 8 shtator 2021