اداره امور مهاجرت

Migrationsverket – persiska

اداره مهاجرت در سوئد مرجعی است که به اشخاصی که برای سکونت درسوئد، دیداردر سوئد، تقاضای پناهجویی بدلیل تحت تعقیب بودن، و یا گرفتن تبعیت سوئد  تقاضا کرده اند به این درخواست ها رسیدگی میکند.

Tjej i gul tröja.

فقط بخشی ازاطلاعات به این زبان موجود است. جهت کسب اطلاعات بیشتر متن سوئدی یا انگلیسی را مطالعه کنید.