اجازه کارهنگامیکه تغییرکارمیدهید

Arbetstillstånd när du ska byta arbete – persiska

اجازه کارشما نزد کارفرما و برای حرفه ای معتبراست که دربرگه مجوزشما ذکر شده است. اگر مایل به تغییرکارباشید احتمالا نیاز به درخواست مجدد اجازه کار دارید.

اطلاعات برای شمایی که دارای اجازه کار در سوئد بوده اید و مایل به تقاضای تمدید اجازه کار خود هستید

هنگامی که تقاضای تمدید اجازه کار تسلیم می کنید، اداره مهاجرت کنترل می کند که شرایط اجازه کار در طی همه دیگر دوره های قبلی که دارای اجازه  کار بوده اید رعایت شده است. به همین دلیل و برای اینکه تقاضای شما کامل باشد می بایست مدارکی ضمیمه کنید که از جمله نشان دهد که حقوق و حق بیمه در طی همه ماه هایی که در سوئد دارای اجازه کار بوده اید پرداخت شده است

در ۲۴ ماه اول

درطول ۲۴ ماه اول اجازه کارفقط نزد کارفرما وبرای آن حرفه ای که در برگه تصمیم شما ذکر شده است معتبراست. اگر چنانچه در عرض این مدت کارجدیدی به شما ارائه شود بایستی درخواست مجدد اجازه کار بدهید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد نزد کارفرمای جدید شروع به کارکرده درصورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبارمجوزقبلی تحویل داده باشید. کارفرمای جدیدتان باید این شغل را قبل ازاینکه شما شروع به کارکنید درسوئد(لینک به هنگامیکه استخدام میکنید) وکشورهای اتحادیه اروپا وکشورهای همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس آگهی کرده باشد.

در مورد اینکه کارفرمای شما چگونه باید فرصت شغلی را آگهی کرده باشد بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

در مورد مراحل تقاضای اجازه کار جدید قسمت اجازه خود را تمدید کنید را مطالعه کنید (به انگلیسی)

تغییرشماره ثبتی شرکت یا انتقال مالکیت

اگرچنانچه شماره ثبت شرکتی که در آن اشتغال دارید عوض شود، کارفرمای جدیدی داشته باشید، وظایف کاری جدیدی داشته و یا شرایط کاریتان تغییر کند اجازه کار شما دیگراعتبارندارد. به همین خاطرباید درخواست مجدد اجازه کار بدهید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد شروع به کارکرده درصورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبارمجوزقبلی تحویل داده باشید.

در مورد مراحل تقاضای اجازه کار جدید قسمت اجازه خود را تمدید کنید را مطالعه کنید (به انگلیسی)

پس از ۲۴ ماه

پس از ۲۴ ماه که دارای اجازه کار بوده اید و یک تمدید برای اجازه کار خود دریافت کرده اید مجاز هستید که بدون نیاز به تسلیم یک تقاضای جدید کارفرمای خود را عوض کنید بشرطی که در همان شغل به کار ادامه دهید. اگر کار جدید شما به معنی تعویض شغل باشد موظفید که یک تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای خود را تسلیم کردید می توانید قبل از دریافت پاسخ کار خود را شروع کنید، بشرطی که تقاضای خود را قبل از پایان رسیدن مدت اعتبار اجازه کار قبلی تسلیم کرده باشید. کارفرمای جدید شما میبایست قبل از اینکه کارتان را شروع کرده باشید فرصت شغلی را در سوئد، در کشورهای محدوده اتحادیه اروپا/ایی ایی اس و سوئیس آگهی کرده  باشد.

در مورد اینکه کارفرمای شما چگونه باید فرصت شغلی را آگهی کرده باشد بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

در مورد مراحل تقاضای اجازه کار جدید قسمت اجازه خود را تمدید کنید را مطالعه کنید (به انگلیسی)

اگر به خواست خود  کارتان را پایان  برده و یا از سوی کارفرما کار بیکار شوید

اگر به خواست خود کارتان را تمام کرده باشید و یا از سوی کارفرما بیکار شده باشید مجاز هستید که بمدت ۳ ماه  در سوئد باقی مانده و بدنبال کار جدید بگردید. در طی این مدت می بایست درای اجازه اقامت معتبر باشید. اگر اعتبار اجازه شما در حال به اتمام رسیدن است میبایست یک تقاضای تمدید کار و اقامت تسلیم کنید. جهت تسلیم تقاضای تمدید نیاز به یک پیشنهاد کار دارید.

هنگامی که تقاضای کار میکنید می بایست کپی و مدارکی که نشان دهد حق کار و زندگی در سوئد را دارا هستید. همچنین کارت اقامت خود را به همراهد داشته باشید. کارفرما مایل است بداند تا چه زمانی در سوئد دارای اجازه کار هستید و اینکه آیا محدودیت هایی در اجازه تان وجود دارد. محلی که شما را استخدام می کند نیاز به کپی مدارک دارد و به اداره مالیات اطلاع می دهد که استخدام شده اید.

اگر کار جدیدی بگیرید و کمتر از ۲۴ ماه دارای اجازه اقامت بوده باشید می بایست یک تقاضای کار جدید تسلیم کنید. اگر کار جدیدتان به معنی تعویض شغل باشد می بایست بدون توجه به اینکه قبلا چه مدت دارای اجازه کار بوده اید موظفید که یک تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای خود را تسلیم کردید می توانید قبل از دریافت پاسخ کار خود را شروع کنید، بشرطی که تقاضای خود را قبل از پایان رسیدن مدت اعتبار اجازه کار قبلی تسلیم کرده باشید. کارفرمای جدید شما میبایست قبل از اینکه کارتان را شروع کرده باشید فرصت شغلی را در سوئد، در کشورهای محدوده اتحادیه اروپا/ایی ایی اس و سوئیس آگهی کرده  باشد.

اگر در مدت سه ماه موفق به یافتن کار جدیدی نشوید اداره مهاجرت می تواند اجازه کارتان را لغو کند.

در مورد اینکه کارفرمای شما چگونه باید فرصت شغلی را آگهی کرده باشد بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

درموردچگونگی درخواست اجازه کارجدید درقسمت تمدید مجوزشما بیشتر مطالعه کنید (به انگلیسی)

وبگاه اداره امورکاریابی External link, opens in new window.

برای نمونه

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

احمد بعنوان مراقب شخصی درشرکت سهامی وُرْد مشغول به کاراست. پس ازیکسال تصمیم میگیرد که درشرکت سهامی وُرْد دولوکس شروع به کار کند. قبل ازشروع به کارباید درخواست جدید اجازه کار برای کاردرشرکت وُرْد دولوکس را ارائه کند. درعرض مدتی که درخواست احمد دراداره امورمهاجرت رسیدگی میشود اومیتواند درسرکارجدیدش مشغول به کارشود. برای اینکه این درخواست جدید مورد قبول واقع شود این استخدامی جدید باید واجد شرایط اجازه کارباشد.

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

اولگا اجازه کار دوساله برای کاری بعنوان برقکاردرشرکت اسْتاتیسْک الکتریسیته دریافت کرده است. بعدازچند ماه این شرکت ورشکست میشود. برای اینکه مجوزاو باطل نشود اولگا میبایستی درعرض سه ماه کارجدیدی پیدا کند. بعد ازدوماه اوکارجدیدی پیدا میکند و همزمان درخواست اجازه کار جدید را ارائه میدهد. هنگامیکه این درخواست جدید بدست اداره مهاجرت برسد اولگا میتواند کار جدیدش را شروع کند. برای اینکه این درخواست جدید مورد قبول واقع شود این استخدامی جدید باید واجد شرایط اجازه کارباشد.

Bild på en gravid kvinna och en man som håller om varandra.

سُومچای اجازه کارداشته و پس ازسه سال کارکردن درشرکت سهامی داتا فیرمان بعنوان تکنسین کامپیوتر کارجدیدی درشرکت داتا نیسّه به او ارائه میشود. چونکه یک اجازه کار فقط دو سال اول وابسته به یک کارفرما میباشد، او میتواند با اجازه کارخود نزد کارفرمای جدید کارکند. اوبخاطرتغییرکارنیازی به درخواست جدید اجازه کار ندارد.

درشرکت داتا نیسّه آنقدر از سُومچای راضی هستند که پس از شش ماه به از پست ریاست میدهند. چونکه این شغل جدیدی است او باید مجددا درخواست اجازه کار کند. او درمدت انتظار برای جواب میتواند بعنوان رئیس شروع به کار کند. برای اینکه این درخواست جدید مورد قبول واقع شود این استخدامی جدید باید واجد شرایط اجازه کارباشد.

Last updated: