بدینصورت درخواست اجازه کار میکنید

Så ansöker du om arbetstillstånd – persiska

قاعده اصلی این است که بایستی قبل از سفربه سوئد درخواست اجازه کارکرده واجازه را گرفته باشید. هنگامیکه ازطریق وبگاه درخواست میکنید، برای طرز پرکردن درخواستنامه و مدارکی که باید ضمیمه شود دستورالعمل واضحی دریافت میکنید. انجام کار صحیح آسانتر میشود وامکان دریافت جواب سریعتربیشتر میشود. 

اطلاعات برای شما که اجازه کار در سوئد داشته‌اید و خواهان تمدید اجازه کار و یا تمدید اجازه اقامت دائم خود می‌باشید

هنگامی که تقاضای تمدید اجازه کار تسلیم می کنید، اداره مهاجرت کنترل می کند که شرایط اجازه کار در طی همه دیگر دوره های قبلی که دارای اجازه  کار بوده اید رعایت شده است. به همین دلیل و برای اینکه تقاضای شما کامل باشد می بایست مدارکی ضمیمه کنید که از جمله نشان دهد که حقوق و حق بیمه در طی همه ماه هایی که در سوئد دارای اجازه کار بوده اید پرداخت شده است

مطالب بیشتری پیرامون نحوه اقدام جهت درخواست تمدید اجازه کار مطالعه نمایید (به انگلیسی)

برای درخواست کاربرای بعضی حرفه ها وبرخی کشورها مقررات ویژه ای وجود دارد. برای اشخاصی که درخواست پناهندگی کرده اند و یا برای دیدار نزد کارفرما درسوئد هستند مقررات دیگری وجود دارد. گ

تقاضای اجازه کاربرای برخی ازکشورها وبعضی ازکارها (به انگلیسی)
تقاضای اجازه کار برای شخصی که متقاضی پناهندگی بوده است 
تقاضای اجازه کاربرای کسی که به دیدارکارفرما به سوئد آمده است (به انگلیسی)
تقاضای تمدید اجازه کار (به انگلیسی)

1

پیشنهاد استخدامی

برای دریافت اقامت کاری بایستی یک پیشنهاد کاری در سوئد داشته باشید. کارفرمای شما می‌بایست حداقل ده روز قبل از آنکه این پیشنهاد استخدامی ارائه شود، فرصت شغلی مورد نظر را در سوئد، اتحادیه اروپا /منطقه همکاری‌های اقتصادی اروپا  و سویس، آگهی کرده باشد.

2

بررسی درخواستنامه ازکارفرما آغازمیشود

با ایجاد دعوتنامه کاری کارفرمای شما درسوئد بررسی تقاضای اجازه کارآغازمیگردد. کارفرمای شما به دانستن اسم شما، تاریخ تولد، تابعیت، تحصیلات و آدرس الکترونیکی شما نیاز دارد. مهم است  تازمانیکه جواب درخواست خود را دریافت میکنید، دسترسی به آدرس الکترونیکی ای داشته باشید که به کارفرما داده اید. درطول مدت زمان بررسی تقاضای اجازه کارشما اداره امورمهاجرت برای تماس با شما ازاین آدرس الکترونیکی استفاده میکند.

3

 یک نامه الکترونیکی دریافت میکنید

پس ازآنکه کارفرما دعوتنامه کاری را تنظیم میکند یک نامه الکترونیکی حاوی اطلاعاتی پیرامون چگونگی درخواست اجازه کار دریافت میکنید.

درفرم تقاضا اطلاعاتی درباره خود مینویسید. اگرخانواده تان به همراهتان میایند، همزمان برای آنها درخواست اجازه اقامت میکنید. همچنین بایستی کنترل کنید که اطلاعاتی را که دردعوتنامه کاری درباره شرایط استخدامی نوشته شده با آنچه که شما وکارفرما به توافق رسیده اید مطابقت دارد.

4

این مدارک را به همراه آن میفرستید

این مدارک را می بایست اسکان و یا عکسبرداری کرده و به همراه تقاضای خود ارسال کنید

 • کپی از صفحات گذرنامه شامل مشخصات فردی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور محل صدور، کد قابل خوانده شدن توسط ماشین در پایین صفحه مشخصات فردی، و چنانچه دارای اجازه اقامت در کشور دیگری غیر از کشور موطن خود هستید
 • وکالتنامه چنانچه به وکالت از متقاضی عمل می کنید.

اگر اعتبار گذرنامه شما در حال اتمام است بهتر است آن را تمدید کنید چون امکان صدور اجازه برای مدتی طولانی تر از اعتبار گذرنامه تان وجود ندارد.

اگر تقاضای تمدید اجازه کار تسلیم می کنید نیاز به ضمیمه مدارک بیشتری به همراه تقاضایتان دارید.

در مورد مراحل تقاضای تمدید اجازه کار خود بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

کار به عنوان دستیار شخصی

اگر به عنوان دستیار شخصی تقاضای اجازه کار می کنید می بایست یک کپی از تصمیم صندوق بیمه همگانی مبنی بر وجود کمک هزینه دستیاری را ضمیمه کنید. این تصمیم نشان می دهد که فردی وجود دارد که شما قرار است در نزد وی کار کنید و این فرد حق دریافت کمک هزینه دستیاری را دارد.

وکالتنامه برای نمایندگی از طرف شما

اگر مایلید که فرد دیگری نماینده شما در پرونده تان در نزد اداره مهاجرت باشد می توانید به آن شخص یک وکالتنامه بدهید. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به شخص دیگری این حق را بدهد که تقاضا ارسال کرده، از دلیل یک تصمیم اطلاع پیدا کند و یا از طرف شما از یک تصمیم شکایت کند. وکالتنامه می بایست از طرف شمایی که به فرد دیگری وکالت می دهید نوشته و امضاء شود و در صورت درخواست اداره مهاجرت در اصل خود به این اداره نشان داده شود. شمایی که ۱۸ ساله و یا بزرگتر هستید و مایلید که فرد دیگری در خانواده شما را نمایندگی کند نیز می بایست یک وکالتنامه تسلیم کنید.

برای دادن وکالتنامه به فردی دیگر می توانید از فرمی بنام Fullmakt استفاده کنید. این فرم برای شمایی است که بواسطه کار، تحصیل، پیوند یا دیدار تقاضای اجازه اقامت کرده اید.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی) Pdf, 550.4 kB, opens in new window.


اگر خانواده تان شما را همراهی می کنند و همزمان برای آنها تقاضا تسلیم می کنید

 • کپی از صفحات گدرنامه شان شامل مشخصات فردی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور محل صدور، کد قابل خوانده شدن توسط ماشین در پایین صفحه مشخصات فردی، و چنانچه دارای اجازه اقامت در کشور دیگری غیر از کشور موطن خود هستند
 • کپی عقدنامه، مدرک زناشویی یا مشابه آن (تنها برای افراد مزدوج و افراد دارای زندگی مشترک ثبت شده)
 • مدارکی که نشان دهد در کشور خود با یکدیگر زندگی کرده اید (برای زوج های سامبو)
 • مدرک تولد برای فرزندان
 • موافقتامه از فرد دیگری که حضانت کودک را بر عهده دارد، چنانچه همراه شما به سوئد نمی آید، که در آن درج شده باشد کودک مجاز به نقل مکان به سوئد است.
 • مدارکی که نشان دهد فرزندان بالای ۲۱ سال جهت تامین زندگی خود به والدین وابسته هستند.
 • مدراک فرزندپذیری در صورتی که کودک به فرزندی پذیرفته شده باشد.
 • وکالتنامه از سوی همه اعضای بالای ۱۸ سال خانواده چنانچه به نمایندگی از آنها عمل می کنید.

مدارک می بایست توسط مترجم رسمی به سوئدی یا انگلیسی ترجمه شده باشد. شما می بایست همیشه هم یک کپی از اصل مدرک و یک کپی از ترجمه آن را ارسال کنید.

موافقتنامه

موافقتنامه یک نامه امضاء شده از سوی آن سرپرست کودک است که دارای حضانت بوده اما به سوئد نمی آید، که در آن موافقت می کند که برای فرزند شما اقامت جهت زندگی در سوئد صادر شود. موافقتامه می بایست دربرگیرنده اطلاعات زیر باشد

 • نام، تاریخ تولد و آدرس محل زندگی سرپرستی که موافقت خود را اعلام می کند
 • نام و تاریخ تولد کودکی که موافقتنامه برای  وی نوشته می شود
 • اینکه سرپرست موافقت می کند اجازه اقامت دائم برای کودک جهت زندگی در سوئد صادر شود
 • امضای سرپرستی که موافقت خود را اعلام می کند و درج نام وی بصورت خوانا

اجازه برای خانواده (به انگلیسی)

5

هزینه را پرداخت کرده ودرخواستنامه را بفرستید

دراکثرموارد هزینه میپردازید. شما باکارت بانکی ویزا یا کارت ماستِر پرداخت میکنید. وقتیکه هزینه احتمالی پرداخت شد پس ازآن فرم درخواستنامه را میفرستید. شما وکارفرمایتان ایمیلی مبنی براینکه تقاضای شما رسیده است دریافت میکنید. درصورت نیازبه اطلات بیشتراداره مهاجرت با شما تماس خواهد گرفت.

اطلاعاتی پیرامون هزینه اجازه کار (به انگلیسی)

6

اداره امور مهاجرت بررسی میکند

اداره مهاجرت دردرجه اول به درخواستی رسیدگی میکند که به کلیه سئوال ها پاسخ داده شده وتمامی مدارک بطورکامل ضمیمه شده باشند. بدین معنی که اگرتمامی مدارک لازم را به همراه درخواستتان فرستاده باشید و نیازی به تکمیل پرونده نباشد، جوابتان را سریعتر دریافت میکنید. توجه داشته باشید که دربرخی موارد اداره مهاجرت نیازبه بررسی بیشتری درمورد درخواستتان دارد حتی اگرچه تمامی گفته ها ومدارک فرستاده شده کامل باشند.

مدت انتظار برای اجازه کار (به انگلیسی)

اگر پشیمان شده و دیگر نمی‌خواهید تقاضای پناهندگی نمایید

اگر خواهان بازپس گیری درخواست پناهندگی خود هستید باید نامه‌ای برای اداره مهاجرت نوشته و این امر را اطلاع دهید. این نامه باید شامل اطلاعات در مورد نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی شخصی احتمالی و شماره پرونده شما باشد. همچنین شماره تلفن و نشانی خود را هم بنویسید تا اگر سوالی داشته باشیم اداره مهاجرت بتواند به شما دسترسی پیدا نماید. نامه را امضاء نمایید. اگر به شخصی وکالت داده باشید، فرد مذکور نیز می‌تواند از سوی شما درخواست پناهندگیتان را پس بگیرد.

7

مبنا واساس کارت اجازه اقامت

اگرمجوزشما بیش ازسه ماه باشد کارت اجازه اقامت دریافت میکنید. این کارت مدرکی مبنی براجازه اقامت شما درسوئد بوده که از جمله شامل اثرانگشت وعکس شما میباشد.

شما که برای سفر به سوئد نیازبه ویزا دارید بایستی به سفارت یا کنسولگری سوئد جهت دادن اثرانگشت وگرفتن عکس هرچه سریعترمراجعه کنید. حتی اگرچنانچه ازقبل دارای کارت اجازه اقامت بوده اید چراکه این اطلاعات ذخیره نمیشوند. اگر خانواده شما هم درخواست مجوزمیکنند آنها هم بایستی اثرانگشت وعکس خود را به سفارت یا کنسولگری سوئد تحویل دهند. همیشه قبل از مراجعه با سفارت یا کنسولگری تماس بگیرید.

شما که برای سفربه سوئد نیازی به ویزا ندارید پس ازورود به سوئد مدارک لازم برای کارت اقامت را به اداره امورمهاجرت تحویل دهید. اما ولی قبل ازسفربه سوئد نیاز به درخواست وگرفتن اجازه کاردارید. گ

نزدیکترین سفارتخانه را دراین وبگاه پیدا کنید swedenabroad.com External link, opens in new window.
اطلاعاتی پیرامون کارت اجازه اقامت
کشورهایی که شهروندانش برای سفربه سوئد نیازبه ویزا دارند (به انگلیسی) External link, opens in new window.

8

تصمیم را دریافت میکنید

شما ایمیلی دریافت می‌کنید مبنی بر آنکه تصمیمی برای شما گرفته شده‌است. خود تصمیم را از سفارتخانه یا کنسولگری دریافت می‌کنید که در درخواست خود ذکر نموده‌اید. همزمان کارفرما یا محول کننده ماموریت کاری هم از طریق پست پیامی در مورد تصمیم مذکور دریافت خواهد نمود.

هنگامی که قرار است تصمیم خود را تحویل بگیرید باید گذرنامه خود را همراه ببرید. اگر اجازه اقامت دریافت نموده باشید، کارت اقامت خود را ظرف چهار هفته پس از آنکه در سفارت یا کنسولگری مربوطه از شما عکسبرداری و انگشت‌نگاری بعمل آمد، دریافت خواهید نمود.

کارت اقامت همزمان با اخذ تصمیم صادر می‌شود با این وجود سریع‌ترین زمان برای اینکار سه ماه پیش از شروع اعتبار اجازه اقامت خواهد بود.

نمی‌توان صدور یا تحویل کارت مذکور را تسریع نمود.

مطالب بیشتری پیرامون آنچه پس از صدور تصمیم روی می‌دهد مطالعه نماییید

اگر می‌توانید بدون کارت اقامت مسافرت نمایید جهت انگشت‌نگاری و عکسبرداری نزد اداره مهاجرت وقت رزرو نمایید (به انگلیسی)

اگر از طریق وبسایت درخواست نمی‌کنید

اگر نمی‌توانید از طریق وبسایت درخواست کنید فرم: درخواست اجازه کار در سوئد – برای شما که در سوئد نیستید، فرم شماره ١٤٨٠١١ را پر کرده و به سفارت یا کنسولگری سوئد در کشوری که در آنجا سکونت دارید تسلیم کنید. بر روی فرم درخواست مدارکی که باید ضمیمه نمایید ذکر شده است.

اگر این امکان وجود ندارد که در کشور خود درخواست نمایید بایستی درنزدیک‌ترین سفارت یا کنسولگری به کشور محل سکونت خود درخواست نمایید. پیش از آنکه درخواست خود را تسلیم نمایید بایستی با سفارت یا کنسولگری مذکور تماس بگیرید.

اگر خانواده شما هم بهمراه به شما به سوئد می‌آید باید هریک از اعضای خانواده درخواست شخصی خود را تسلیم نماید.

درخواست اجازه کار در سوئد – برای شما که در سوئد نیستید، فرم شماره ١٤٨٠١١ (به سوئدی) Pdf, 5.7 MB, opens in new window.

درخواست اجازه اقامت برای عضو خانواده کارگر، پژوهشگر، ورزشکار و مالک شرکت خصوصی، فرم شماره ١٣٢٠١١ (به سوئدی) Pdf, 1.9 MB, opens in new window.

سفارت‌ها و کنسولگری‌های سوئد External link, opens in new window.

Last updated: