پس از تصمیم اجازه اقامت برای کار کردن در سوئد

Efter beslut om uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige – persiska

اجازه کار شما برای کار کردن نزد کارفرما و برای آن شغلی که در فرم درخواست نامه داده اید معتبراست. اجازه برای مدت زمانی که درتصمیم نوشته شده اعتبار دارد.

اگرکارجدیدی نزد کارفرمای دیگری و یا اینکه شغل خود را عوض کنید میبایستی مجددا درخواست اجازه کار کنید.

هنگامیکه درخواست تمدید اجازه کار میکنید باید نشان دهید که درتمامی مدت اجازه اقامت واجد شرایط برای اجازه کارهستید. به همین منظور بایستی تمامی برگه های حقوقی خود، گواهی استخدامی، گواهی غیبت های احتمالی و گواهی بیمه برای کل مدت اجازه اقامت را نگه داشته امکان دارد اداره مهاجرت این مدارک را از شما بخواهد که نشان دهید.

اگرمیخواهید کار خود را تغییردهید درمورد اجازه کار بیشتر مطلعه کنید

کارت اجازه اقامت

شما که اجازه کارکردن درسوئد برای مدت زمان بیش از سه ماه دریافت کرده اید کارت اجازه اقامت دریافت میکنید. این کارت مدرکی است که نشان میدهد که شما اجازه دارید درسوئد بوده که ازجمله شامل عکس واثرانگشت شماست.

درمورد کارت اجازه اقامت بیشتر مطالعه کنید

اگربرای سفربه سوئد به ویزا نیاز دارید

اگربرای سفربه سوئد به ویزا نیاز دارید و هنگامی که درخواست ویزا دادید ازشما عکسبرداری و انگشت نگاری نشده بایستی به سفارت و یا سرکنسولگری مراجعه کرده که برای شما کارت اجازه اقامت صادرکنند. همه سفارت ها و یا سرکنسولگری ها امکان پذیرفتن شما برای عکسبرداری و انگشت نگاری را ندارند. به همین خاطر قبل ازبازدید ازسفارت یا سرکنسولگری برای اطلاعات بیشتر با آنها تماس بگیرید. هنگام مراجعه به سفارت پاسپورت خود را به همراه داشته باشید.

نزدیکترین سفارت را دراینجا پیدا کنیدswedenabroad.comexternal link, opens in new window

وقتی که کارت آماده شود سفارت یا سرکنسولگری کارت را به شما تحویل داده و یا اینکه پست میکنند. توجه داشته باشید که پس از انکه شما تصمیم صدور و تحویل کارت به سفارت یا سرکنسولگری را دریافت کرده تا چهار هفته طول میکشد، به شرطی که شما قبلا عکسبرداری و انگشت نگاری کرده باشید. هنگام ورود به سوئد بایستی این کارت را به همراه پاسپورت معتبر نشان دهید.

برای تولید و تحویل کارت نمیتوان اولویت قائل شد. وقتی که سفارش صدورکارت داده شود دیگر نمیتوان آدرسی که کارت باید به آنجا فرستاده شود را تغییر داد.

اگر شما بتوانید بدون ویزا سفر کنید

اگر شما بتوانید بدون ویزا به سوئد سفر کنید نیاز به آن است یک کپی از تصمیم را هنگام ورود به سوئد نشان دهید. به مجرد آنکه به سوئد وارد شدید جهت عکسبرداری وانگشت نگاری نزد اداره مهاجرت وقت رزرو کنید. هنگام مراجعه به اداره مهاجرت حتما پاسپورت خود را همراه داشته باشید. وقتیکه کارت اقامت شما آماده شد آن را به آدرس شما درسوئد میفرستند.

برای تولید و تحویل کارت نمیتوان اولویت قائل شد. وقتی که سفارش صدورکارت داده شود دیگر نمیتوان آدرسی که کارت باید به آنجا فرستاده شود را تغییر داد.

اگرچنانچه بتوانید بدون ویزا به سوئد وارد شوید جهت عکسبرداری وانگشت نگاری دراداره مهاجرت وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

کارکردن کمتر از سه ماه

شما که اجازه کار برای مدت کمتر از سه ماه دریافت میکنید اجازه اقامتی دریافت نمیکنید درنتیجه کارت اجازه اقامت هم دریافت نمیکنید. ولی درعوض شما باید تصمیم اجازه کار را به همراه پاسپورت خود و ویزای احتمالی هنگام ورود به سوئد نشان دهید.

اجازه تا این مدت اعتباردارد

دراکثر موارد درطول مدت استخدامی اجازه شما هم اعتباردارد ولی هرگزبیش ازمدت اعتبار پاسپورت نخواهد بود. یک اجازه کارهربار حداکثر تا دوسال داده میشود. اگرخانواده شما همراهتان باشند انها هم برای همان مدتی که شما دارید اجازه دریافت خواهند کرد ولی هرگز بیشتراز مدت اعتبار پاسپورت نخواهد بود.

اگر پس ازخاتمه اجازه کارشما مایلید باشید که درسوئد به کارادامه دهید بایستی درخواست تمدید اجازه کار بکنید. قبل ازانکه اجازه قبلی شما تمام شود باید درخواست تمدید بکنید. وقتی که به مدت ۴۸ ماه اجازه کار داشتید دراینصورت اجازه اقامت دائم دریافت میکنید. اداره مهاجرت هنگام درخواست تمدید اجازه تشخیص میدهد که آیا شما حق گرفتن اجازه اقامت دائم را دارید. گ

درمورد چگونگی درخواست تمدید اجازه کاربیشتر مطالعه کنید (به انگلیسی)

مهم درمورد بیمه

برای اینکه شما بتوانید اجازه کار دریافت کنید کارفرمای شما بایستی برای شما هنگام شروع استخدامی بیمه مریضی، بیمه جان،بیمه ایمنی هنگام رخ دادن آسیب کاری و بیمه بازنشستگی قرارداد ببندد. این بیمه باید از روزاولی که شما شروع به کارمیکنید اعتبار داشته باشد.

برای تمدید اجازه کار شما درطول تمام مدتی که اجازه کاردرسوئد داشتید بایستی دارای بیمه مریضی، بیمه جان،بیمه ایمنی هنگام رخ دادن آسیب کاری و بیمه بازنشستگی بوده باشید.

اگرچنانچه درسوئد به کمک درمانی نیاز پیدا کردید درصورتیکه درثبت احوال سوئد ثبت نشده و شماره شخصی سوئدی نداشته باشید باید هزینه درمان را خودتان بپردازید. اگر دراداره ثبت احوال ثبت شوید میتوانید درصندوق بیمه های همگانی ثبت شده و ازخدمات بیمه های اجتماعی سوئد بهره مند شو ید. ازطرفی این فقط کافی نیست که درصندوق بینه های همگانی ثبت شده باشید بلکه باید دررابطه با اجازه کار واجد شرایط بیمه باشید.

برای ثبت نام دراداره ثبت احوال ودریافت شماره شخصی سوئدی معمولا نیازبه حداقل یکسال اجازه اقامت درسوئد بوده وشما باید برای مدت یکسال یا بیشتر برای زندگی درسوئد برنامه ریزی کرده باشید. پس از ورود به سوئد باید هرچه زودتر خود را در ثبت احوال نام نویسی کنید.

درمورد ثبت احوال دروب سایت اداره امورمالیاتی بیشتر مطالعه کنید (به انگلیسی)external link, opens in new window

اداره امورمهاجرت میتواند اجازه را لغو کند

اگردرتقاضانامه خود اطلاعات نادرست داده باشید ویا اینکه چیزی که دررابطه با اجازه اقامت شما مهم بوده را نگفته باشید اجازه شما میتواند لغو شود. درصورتیکه شرایط برای اجازه موجود نباشد اجازه میتواند باطل شود، برای مثال اگر دیگر کارنکنید و یا اینکه شرایط استخدامی برآورده نشود.

اگراداره امورمهاجرت درخواست شما را رد کند

اگراداره امورمهاجرت درخواست شما را رد کند میتوانید درطول سه هفته از تاریخی که تصمیم به شما ابلاغ شده درخواست تجدید نظرکنید. اطلاعات درمورد اینکه چگونه درخواست تجدید نظر میکنید دربرگه تصمیم موجود است. برای اینکه کارفرما از حکم شما مطلع شود لازم است که انها از شما وکالتنامه داشته باشند که بتوانند درامور پرونده نماینده شما باشند.

بیشتر مطالعه کنید که چه اتفاقی می افتد اگر چنانچه درسوئد باشید و اداره امورمهاجرت به درخواست شما جواب منفی بدهد

وکالتنامه برای نمایندگی از طرف شما

اگر مایلید که فرد دیگری نماینده شما در پرونده تان در نزد اداره مهاجرت باشد می توانید به آن شخص یک وکالتنامه بدهید. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به شخص دیگری این حق را بدهد که تقاضا ارسال کرده، از دلیل یک تصمیم اطلاع پیدا کند و یا از طرف شما از یک تصمیم شکایت کند. وکالتنامه می بایست از طرف شمایی که به فرد دیگری وکالت می دهید نوشته و امضاء شود و در صورت درخواست اداره مهاجرت در اصل خود به این اداره نشان داده شود. شمایی که ۱۸ ساله و یا بزرگتر هستید و مایلید که فرد دیگری در خانواده شما را نمایندگی کند نیز می بایست یک وکالتنامه تسلیم کنید.

برای دادن وکالتنامه به فردی دیگر می توانید از فرمی بنام Fullmakt استفاده کنید. این فرم برای شمایی است که بواسطه کار، تحصیل، پیوند یا دیدار تقاضای اجازه اقامت کرده اید.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی)PDF

اداره امورمهاجرت میتواند کنترل هایی انجام دهد

اداره امور مهاجرت میتواند درطول جریان اجازه کارکنترل هایی انجام دهد، اصطلاحا بنام پس کنترل نامیده میشود. درهنگام پس کنترل اداره امور مهاجرت کنترل میکند که آیا شما حقوق و بیمه های ایمنی که مبنای اجازه شما بوده را دارا هستید. درهنگام پس کنترل کارفرمای شما باید بنا به درخواست اداره امور مهاجرت اطلاعاتی پیرامون حقوقهای پرداختی و بیمه های ایمنی دراختیار آنها قراردهد.

اگرچنانچه اداره امور مهاجرت هنگام پس کنترل کشف کند که شرایط استخدامی کامل نیست، بدین معنی که شما بعنوان حقوقگیر حقوقی دریافت نکرده وبیمه ایمنی نداشته چیزهایی که مبنای دریافت اجازه کارشما بوده، اداره امورمهاجرت ممکن است اجازه شما را باطل کند.

درطول مدتی که اداره امور مهاجرت برای باطل کردن اجازه کارپرونده شما را بررسی میکند میتوانید کارفرمای خود را تغییردهید. شما باید درخلال چهار ماه نزد کارفرمای جدیدی درخواست اجازه کار مجددی بدهید.

Last updated: 2018-05-09

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.