پس از تصمیم اجازه اقامت برای کار در سوئد

Efter beslut om uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige – persiska

اگر اجازه اقامت برای کار در سوئد برایتان صادر شده است این اجازه تنها برای کارفرما و کاری که در تقاضایتان اعلام کرده اید اعتبار دارد. اگر اداره مهاجرت با درخواست اجازه اقامت شما مخالفت کند می توانید چنانچه تصمیم را قبول نداشته باشید از آن شکایت کنید.

اگرکارجدیدی نزد کارفرمای دیگری و یا اینکه شغل خود را عوض کنید میبایستی مجددا درخواست اجازه کار کنید.

هنگامیکه درخواست تمدید اجازه کار میکنید باید نشان دهید که درتمامی مدت اجازه اقامت واجد شرایط برای اجازه کارهستید. به همین منظور بایستی تمامی برگه های حقوقی خود، گواهی استخدامی، گواهی غیبت های احتمالی و گواهی بیمه برای کل مدت اجازه اقامت را نگه داشته امکان دارد اداره مهاجرت این مدارک را از شما بخواهد که نشان دهید.

اگرمیخواهید کار خود را تغییردهید درمورد اجازه کار بیشتر مطلعه کنید

پس از اینکه برایتان اجازه اقامت صادر می شود

کارت اجازه اقامت

شما که اجازه کارکردن درسوئد برای مدت زمان بیش از سه ماه دریافت کرده اید کارت اجازه اقامت دریافت میکنید. این کارت مدرکی است که نشان میدهد که شما اجازه دارید درسوئد بوده که ازجمله شامل عکس واثرانگشت شماست.

درمورد کارت اجازه اقامت بیشتر مطالعه کنید

اگربرای سفربه سوئد به ویزا نیاز دارید

اگربرای سفربه سوئد به ویزا نیاز دارید و هنگامی که درخواست ویزا دادید ازشما عکسبرداری و انگشت نگاری نشده بایستی به سفارت و یا سرکنسولگری مراجعه کرده که برای شما کارت اجازه اقامت صادرکنند. همه سفارت ها و یا سرکنسولگری ها امکان پذیرفتن شما برای عکسبرداری و انگشت نگاری را ندارند. به همین خاطر قبل ازبازدید ازسفارت یا سرکنسولگری برای اطلاعات بیشتر با آنها تماس بگیرید. هنگام مراجعه به سفارت پاسپورت خود را به همراه داشته باشید.

نزدیکترین سفارت را دراینجا پیدا کنیدswedenabroad.com External link, opens in new window.

وقتی که کارت آماده شود سفارت یا سرکنسولگری کارت را به شما تحویل داده و یا اینکه پست میکنند. توجه داشته باشید که پس از انکه شما تصمیم صدور و تحویل کارت به سفارت یا سرکنسولگری را دریافت کرده تا چهار هفته طول میکشد، به شرطی که شما قبلا عکسبرداری و انگشت نگاری کرده باشید. هنگام ورود به سوئد بایستی این کارت را به همراه پاسپورت معتبر نشان دهید.

برای تولید و تحویل کارت نمیتوان اولویت قائل شد. وقتی که سفارش صدورکارت داده شود دیگر نمیتوان آدرسی که کارت باید به آنجا فرستاده شود را تغییر داد.

اگر شما بتوانید بدون ویزا سفر کنید

اگر می توانید بدون نیاز به ویزا به سوئد سفر کنید ممکن است لازم داشته باشید یک کپی از تصمیم اقامت را در زمان ورود نشان دهید. شما همچنین ممکن است لازم داشته باشید که مدرک «اطلاعات در مورد کارت اقامت» را به همراه تصمیم اقامت در زمان سفر خروجی نشان دهید.

اطلاعات در مورد کارت اقامت – پرینت کنید و در زمان سفر به همراه داشته باشید (به سوئدی و انگلیسی) Pdf, 125.4 kB, opens in new window.

در اولین فرصت پس از بازگشت به سوئد می بایست برای انگشت نگاری و عکسبرداری در نزد اداره مهاجرت وقت رزرو کنید. زمانی که به اداره مهاجرت مراجعه می کنید می بایست گذرنامه خود را به همراه داشته باشید. زمانی که کارت اقامت شما آماده شد به آدرس شما در سوئد ارسال خواهد شد.

برای تولید و تحویل کارت نمیتوان اولویت قائل شد. وقتی که سفارش صدورکارت داده شود دیگر نمیتوان آدرسی که کارت باید به آنجا فرستاده شود را تغییر داد.

اگرچنانچه بتوانید بدون ویزا به سوئد وارد شوید جهت عکسبرداری وانگشت نگاری دراداره مهاجرت وقت رزرو کنید (به انگلیسی)

کارکردن کمتر از سه ماه

شما که اجازه کار برای مدت کمتر از سه ماه دریافت میکنید اجازه اقامتی دریافت نمیکنید درنتیجه کارت اجازه اقامت هم دریافت نمیکنید. ولی درعوض شما باید تصمیم اجازه کار را به همراه پاسپورت خود و ویزای احتمالی هنگام ورود به سوئد نشان دهید.

اجازه تا این مدت اعتباردارد

دراکثر موارد درطول مدت استخدامی اجازه شما هم اعتباردارد ولی هرگزبیش ازمدت اعتبار پاسپورت نخواهد بود. یک اجازه کارهربار حداکثر تا دوسال داده میشود. اگرخانواده شما همراهتان باشند انها هم برای همان مدتی که شما دارید اجازه دریافت خواهند کرد ولی هرگز بیشتراز مدت اعتبار پاسپورت نخواهد بود.

اگر پس ازخاتمه اجازه کارشما مایلید باشید که درسوئد به کارادامه دهید بایستی درخواست تمدید اجازه کار بکنید. قبل ازانکه اجازه قبلی شما تمام شود باید درخواست تمدید بکنید. وقتی که به مدت ۴۸ ماه اجازه کار داشتید دراینصورت اجازه اقامت دائم دریافت میکنید. اداره مهاجرت هنگام درخواست تمدید اجازه تشخیص میدهد که آیا شما حق گرفتن اجازه اقامت دائم را دارید.

در بارۀ مواردی که بایستی هنگام تمدید اجارۀ کارتان در نظر بگیرید مطالب بیشتری بخوانید (به انگلیسی)

درمورد چگونگی درخواست تمدید اجازه کاربیشتر مطالعه کنید (به انگلیسی)

مهم درمورد بیمه

برای اینکه شما بتوانید اجازه کار دریافت کنید کارفرمای شما بایستی برای شما هنگام شروع استخدامی بیمه مریضی، بیمه جان،بیمه ایمنی هنگام رخ دادن آسیب کاری و بیمه بازنشستگی قرارداد ببندد. این بیمه باید از روزاولی که شما شروع به کارمیکنید اعتبار داشته باشد.

برای تمدید اجازه کار شما درطول تمام مدتی که اجازه کاردرسوئد داشتید بایستی دارای بیمه مریضی، بیمه جان،بیمه ایمنی هنگام رخ دادن آسیب کاری و بیمه بازنشستگی بوده باشید.

اگرچنانچه درسوئد به کمک درمانی نیاز پیدا کردید درصورتیکه درثبت احوال سوئد ثبت نشده و شماره شخصی سوئدی نداشته باشید باید هزینه درمان را خودتان بپردازید. اگر دراداره ثبت احوال ثبت شوید میتوانید درصندوق بیمه های همگانی ثبت شده و ازخدمات بیمه های اجتماعی سوئد بهره مند شو ید. ازطرفی این فقط کافی نیست که درصندوق بینه های همگانی ثبت شده باشید بلکه باید دررابطه با اجازه کار واجد شرایط بیمه باشید.

برای ثبت نام دراداره ثبت احوال ودریافت شماره شخصی سوئدی معمولا نیازبه حداقل یکسال اجازه اقامت درسوئد بوده وشما باید برای مدت یکسال یا بیشتر برای زندگی درسوئد برنامه ریزی کرده باشید. پس از ورود به سوئد باید هرچه زودتر خود را در ثبت احوال نام نویسی کنید.

درمورد ثبت احوال دروب سایت اداره امورمالیاتی بیشتر مطالعه کنید (به انگلیسی) External link, opens in new window.

اداره امورمهاجرت میتواند اجازه را لغو کند

اجازه شما میتواند لغو شود

  • اگرشما در درخواست خود اطلاعات نادرست داده باشید و یا چیزی را که برای اجازه اقامت شما مهم بوده نگفته باشید.
  • اگرشرایط برای اجازه اقامت دیگر برآورده نشود، برای مثال اگر دیگر مشغول به کار نباشید و یا شرایط استخدامی دیگر برآورده نباشد.
  • اگرکارخود را درعرض چهارماه ازاولین روز اعتبار اجازه کار خود شروع نکرده باشید.

اگر اداره مهاجرت با درخواست شما مخالفت کند

اگر اداره مهاجرت تقاضای اقامت شما را رد کند به این معنی است که حق دریافت اجازه اقامت در سوئد را ندارید. شما می توانید انتخاب کنید که در مدت سه هفته از روزی که تصمیم به اطلاعتان رسیده است از آن شکایت کنید. اطلاعات در رابطه با اینکه چگونه شکایت می کنید در تصمیمتان نوشته شده است. اگر به کسی وکالت داده اید که شما را نمایندگی کند آن فرد می تواند شکایت را برای شما انجام دهد.

در مورد اینکه چگونه می توانید شکایت کنید بیشتر بخوانید

اگر در زمان دریافت پاسخ متفی به تقاضایتان در سوئد به سر می برید می بایست در مدت زمانی که در تصمیم مشخص شده است کشور را ترک کنید.

در مورد اینکه قوانین برای شمایی که به درخواست خود پاسخ منفی گرفته و در سوئد بسر می برید چگونه است بیشتر بخوانید

یک وکالتنامه چیست؟

یک وکالتنامه می تواند یک نامه امضاء شده باشد که فردی که تقاضای اقامت می کند این امکان را به فرد دیگری بدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه می تواند برای مثال به فردی این حق را بدهد که تقاضا تسلیم کند، از متن یک تصمیم اطلاع پیدا کند یا از یک تصمیم برای فرد دیگری شکایت کند. وکالتنامه باید توسط فردی نوشته شود که به فرد دیگری وکالت می دهد و باید چنانچه اداره مهاجرت درخواست کند در اصل خود قابل ارائه باشد.

برای اینکه وکالتنامه دارای اعتبار باشد می بایست موارد زیر در آن درج شده باشد

  • که یک وکالتنامه است
  • نام، تاریخ تولد و آدرس کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • فردی که وکالت به او داده می شود حق انجام چه اموری را دارد
  • نام، شماره فردی و آدرس فردی که وکالت به او داده می شود
  • امضای کسی که به فرد دیگری وکالت می دهد
  • تاریخ و مکانی که وکالتنامه در آن امضاء شده است.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی) Pdf, 550.4 kB, opens in new window.

اداره امورمهاجرت میتواند کنترل هایی انجام دهد

اداره امور مهاجرت میتواند درطول جریان اجازه کارکنترل هایی انجام دهد، اصطلاحا بنام پس کنترل نامیده میشود. درهنگام پس کنترل اداره امور مهاجرت کنترل میکند که آیا شما حقوق و بیمه های ایمنی که مبنای اجازه شما بوده را دارا هستید. درهنگام پس کنترل کارفرمای شما باید بنا به درخواست اداره امور مهاجرت اطلاعاتی پیرامون حقوقهای پرداختی و بیمه های ایمنی دراختیار آنها قراردهد.

اگرچنانچه اداره امور مهاجرت هنگام پس کنترل کشف کند که شرایط استخدامی کامل نیست، بدین معنی که شما بعنوان حقوقگیر حقوقی دریافت نکرده وبیمه ایمنی نداشته چیزهایی که مبنای دریافت اجازه کارشما بوده، اداره امورمهاجرت ممکن است اجازه شما را باطل کند.

درطول مدتی که اداره امور مهاجرت برای باطل کردن اجازه کارپرونده شما را بررسی میکند میتوانید کارفرمای خود را تغییردهید. شما باید درخلال چهار ماه نزد کارفرمای جدیدی درخواست اجازه کار مجددی بدهید.

اطلاع رسانی برای افراد تازه واردی که در سوئد اجازه اقامت دارند

حفظ و نگهداری از تصمیم مربوط با اجازۀ اقامت خود را فراموش نکنید. از این تصمیم در مراجعه به ادارات و سازمان های مختلف استفاده خواهید کرد.

برای نامنویسی در ثبت احوال سوئد و گرفتن شماره شناسائی فردی سوئدی به اداره مالیات مراجعه کنید Skatteverket. External link, opens in new window.

برای نامنویسی در نظام بیمه های رفاه اجتماعی به صندوق بیمه های اجتماعی مراجعه کنید Försäkringskassan. External link, opens in new window.

برخی از کمون ها دارای دفتر مسکن یابی کمونی هستند که شما می توانید در آنها مسکن جستجو کنید. کمون همچنین می تواند به شما در مورد صاحبخانه های خصوصی نیز اطلاع رسانی کند.

کمونی که شما در آن زندگی می کنید برای کودکان کودکیاری و مدرسه ارائه می کند.

در مورد خدمات درمانی به بهداری ناحیه محل سکونت خود مراجعه کنید. در این وبسایت در سراسر کشور خدمات درمانی پیدا می کنید 1177 Vårdguiden External link, opens in new window.

برای خواندن سوئدی برای مهاجران (SFI) بایستی به کمون محل سکونت خود مراجعه کنید. همچنین از این وبسایت نیز دیدن کنید Sveriges kommuner och regioner. External link, opens in new window.

اگر جویای کار هستید می توانید در اداره کاریابی ثبت نام کنید Arbetsförmedlingen. External link, opens in new window.

اداره متقاعدین سوئد External link, opens in new window. معلوماتی به سویدنی در قسمت مدد معاش کهنسالان برای شمایی دارد که در سن بالا به سویدن آمده و معاش تقاعد کم داشته و یا کدام تقاعدی به شما تعلق نمی‌گیرد.

اطلاعات در بارۀ تحصیل در مدارس عالی یا دانشگاه را می توانید در این وبسایت Antagning.se External link, opens in new window. یا این وبسایت پیدا کنید. studera.nu. External link, opens in new window.

برای مسائل مربوط به کمک مالی تحصیلی می توانید با سازمان سی.اِس.اِن تماس بگیرید. CSN, Centrala studiestödsnämnden. External link, opens in new window.

برای مسائل مربوط به گواهینامه رانندگی می توانید به هیئت مدیریت حمل و نقل مراجعه کنید Transportstyrelsen. External link, opens in new window.

برای مسائل مربوط به حق رأی می توانید با اداره انتخابات تماس بگیرید Valmyndigheten. External link, opens in new window.

برای کسب اطلاعات در بارۀ مدارس سوئد از اداره کل مدارس از این وبسایت دیدن کنید Skolverket External link, opens in new window.

اطلاعات اجتماعی به زبان های مختلف در این وبسایت وجود دارد Information om Sverige. External link, opens in new window.

اطلاعات بیشتر در بارۀ جامعه سوئد در این وبسایت وجود دارد Svenska institutet وبسایت External link, opens in new window.

Hej hej Sverige! External link, opens in new window. در این وبسایت فیلم های ساده و الهام بخشی در بارۀ چگونگی کارکرد سوئد وجود دارد.

در این وبسایت Lära svenska www.informationsverige.se External link, opens in new window. لینک هایی به چندین برنامه برای یادگیری زبان سوئدی توسط خودتان را پیدا می کنید.

Konsumentverkets upplysningstjänst External link, opens in new window. خدمات اطلاع رسانی اداره مصرف کنندگان می تواند به شما در بارۀ مسائل مربوط به خرید یا قرارداد راهنمائی ارائه کند.

Last updated: