اگرچنانچه شما درسوئد بودید و به درخواست اجازه اقامتتان جواب رد داده شد

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och befinner dig i Sverige – persiska

اگر اداره امور مهاجرت به درخواست اجازه اقامت شما جواب رد بدهد به این معنی است که شما حق دریافت اجازه اقامت در سوئد را نداشته و باید کشور را ترک کنید. شما یا میتواند آن را بپذیرید ویا اینکه روی آن درخواست تجدید نظر کنید. اگر روی آن درخواست تجدید کنید که دراینصورت میتوانید درطول مدتی که پرونده شما در دادگاه بررسی میشود درسوئد بمانید. حتی اگرچنانچه تصمیم به درخواست تجدید نظر دارید بایستی برای بازگشت به کشورتان یا کشوری که حق ماندن درآنجا را دارید برنامه ریزی کنید.

اگرچنانچه این تصمیم را بپذیرید که زیر برگه ای اصطلاحاً بنام اعلام رضایت را امضاء میکنید. وقتیکه زیر برگه را امضاء کردید دیگر حق درخواست تجدید نظرنداشته و باید برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید.

برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید

برای تهیه پاسپورت و چیزهای لازمه دیگری که برای بازگشت به کشورتان یا کشوری که در آن حق زندگی دارید شما خودتان مسئول برنامه ریزی سفرمیباشید. اگر چنانچه شما سؤالاتی درمورد بازگشت خود و یا اینکه مدرک اجازه خروج را به آدرس تان دریافت نکرده اید، با نزدیکترین واحد پذیرش خود تماس بگیرید.

درمورد مدرک خروجی در زیر تیتر خروج بیشتر مطالعه کنید

اداره امورمهاجرت تصمیم را میفرستد

هنگامیکه اداره امورمهاجرت تصمیم را به اطلاع شما میرساند، این اداره میتواند از ابلاغیه مختصری استفاده کند. که به روش زیر انجام میشود:

اداره امورمهاجرت تصمیم را با نامه معمولی به آدرسی که خودتان برای دسترسی به شما داده اید ارسال میدارد. اگرچنانچه شما در اداره ثبت احوال ثبت شده اید که اداره امور مهاجرت نامه را به آن آدرس پست میکند. حداقل یکروز پس از آن اداره امور مهاجرت نامه کنترل میفرستد که درآن نامه ذکر شده که تصمیم برای شما ارسال شده است. این کاربخاطر این انجام میشود که اطمینان حاصل کنند که شما نامه اول را دریافت کرده اید. بنابراین شما دو نامه ازاداره امور مهاجرت دریافت میکنید، معمولا به فاصله یکروز. نیازی نیست که به اداره امورمهاجرت اطلاع دهید که نامه ها را دریافت کرده اید.

پس ازگذشتن دوهفته ازتاریخی که تصمیم برای شما پست شد شما بعنوان اینکه از تصمیم مطلع شده اید محسوب میشوید. پس از آن شما سه هفته مهلت دارید که روی تصمیم درخواست تجدید نظرکنید. اگرچنانچه شما تصمیم را دریافت نکرده اید و فقط نامه کنترل کننده را دریافت کرده اید باید هرچه سریع تر با اداره امورمهاجرت تماس بگیرید.

بخاطر داشته باشید که پست خود را بطور مرتب کنترل کرده و اسم خود را روی درب یا صندوق پست خود نوشته باشید. اگر درخواست تجدید نظر کنید بخش اجرایی اداری (دادگاه) هم میتواند حکم را توسط ابلاغیه مختصر به اطلاع شما برساند.

دربرخی موارد تصمیم را بصورت شفاهی دریافت میکنید. دراینصورت اداره امور مهاجرت نامه احضاریه ای برای شما ارسال میکند که درآن وقتی به شما داده شده و شما نزد ما امده و از تصمیم مطلع میشوید.

درخواست تجدید نظر روی تصمیم اجازه اقامت

اگرشما روی جواب خود درخواست تجدید نظرنکنید، سه هفته پس ازتاریخ ابلاغ تصمیم به شما آن حکم به اجرا گذاشته میشود.میتوانید ازطریق امضا کردن برگه اعلام رضایت نیزنشان دهید که تصمیم را پذیرفته اید. وقتیکه این برگه را امضا کردید دیگر نمیتوانید درخواست تجدید نظر کنید و باید خود را برای ترک کردن سوئد آماده کنید.

اگر چنانچه تصمیم را قبول ندارید حق درخواست تجدیدنظر دارید. نامه اعتراضی خود را به اداره مهاجرت بفرستید. اداره مهاجرت اول مروری بر پرونده شما میکند که ببیند که آیا تصمیم باید تغییر داده شود. اگر چنانچه اداره مهاجرت تشخیص دهد که دلایلی برای تغییر تصمیم وجود ندارد دراینصورت پرونده به دادگاه مهاجرت فرستاده میشود. دادگاه یا تصمیم را تغییر میدهد و یا اینکه با نظر اداره مهاجرت هم نظر است. درخواست تجدید نظر شما باید قبل از شروع تاریخ اجرای حکم به اداره مهاجرت رسیده باشد، به این معنی که سه هفته ازتاریخی که تصمیم به شما ابلاغ شد. اگرچنانچه حکم اخراج دریافت کرده اید درطول مدت انتظار به جواب درخواست تجدید نظرتان حق دارید که درسوئد باشید. ولی اگرچناچه حکم عدم ورود دریافت کرده اید که باید فورا اجرا شود بایستی سوئد را فورا ترک کنید حتی اگر چنانچه درخواست تجدید نظر کرده باشید.

درمورد چگونگی درخواست تجدید نظر بیشتر مطالعه کنید

درمورد حکم عدم ورود که باید فورا به اجرا گذاشته شود بیشترمطالعه کنید

اگر چنانچه از تصمیم پیروی نکنید

اگر حکم تاریخ اجرای آن سر رسیده باشد و دیگر نتوان درخواست تجدیدنظر کرد (حکم به تصمیم نهایی رسیده باشد) باید سوئد را ترک کنید. درنامه جواب رد شما ذکر شده که چه مدتی مهلت دارید که سوئد را ترک کنید.

اگرچنانه درطول مهلتی که درنامه تصمیم ذکر شده سفر نکنید دراینصورت اداره مهاجرت حکم ممنوعیت بازگشت مجدد را برای شما صادر میکند. همچنین میتوان حکم زیرنظربودن یا بازداشت را دریافت کرد. زیرنظر بودن به این مفهوم است که شما باید دروقتهای مشخصی خود را به پلیس یا اداره مهاجرت معرفی کنید. اگرحکم بازداشت دریافت کنید بایستی در مسکن های قفل شده درانتظارترک کشور باشید.

اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد که شما مایل نیستید داوطلبانه کشور را ترک کنید و برای اجرای حکم اخراجی نیاز به اجبار باشد، مسئولیت اجرای حکم به پلیس واگذارمیشود.

درمورد اینکه چه اتفاقی میافتد اگرازتصمیم گرفته شده پیروی نکنید بیشترمطالعه کنید

خروج

این شما هستید که همیشه مسئولیت داشته که به اداره امورمهاجرت نشان دهید که سوئد را ترک کرده اید. ا گرچنانچه خروج شما از سوئد تأیید نشود اداره امور مهاجرت میتواند تصمیم به ممنوع الورودی شما به مناطق شنگن بگیرد درصورتیکه تصمیم عدم ورود و یا حکم اخراج شما به مرحله نهایی رسیده باشد. پرونده شما نیز میتواند به پلیس مرزی تحویل داده شود.

برای اینکه اداره مهاجرت از خروج شما مطلع شود بایستی هنگام خروج برگه خروجی را به باجه کنترل پاسپورت تحویل دهید. برگه خروجی بوسیله نامه برای شما فرستاده میشود و یا اینکه میتوانید از نزدیکترین واحد پذیرش خود ان را مطالبه کنید. توجه داشته باشید که شما حق خرید بلیط با فرود بین کشوری در یکی از کشورهای شنگن را نداشته وبرگه خروجی باید فقط به یکی از فرودگاه های سوئد تحویل داده شود. شما نیز خودتان میتوانید نشان دهید که کشور را ترک کرده اید بدینصورت که یک کپی از صفحه اول پاسپورت که شامل مشخصات شما است و صفحه ای که مهرخروج زده شده (که شماره پرونده نوشته شده) را برای اداره مهاجرت بفرستید. نمیشود ازبلیط وکارت پرواز به تنهایی برای تأیید خروج استفاده کرد. این مسئله قبل از شروع تاریخ اجرای حکم بدون درنظرگرفتن حکم عدم ورود ویا تصمیم اخراجی اعمال میشود.

اطلاعات تماس با اداره مهاجرت را پیدا پیدا کنید (به انگلیسی)

ممنوعیت بازگشت

اگرچنانچه شما کشور را درطول مدت زمانی که در تصمیم ذکرشده ترک نکنید به شما حکم ممنوعیت بازگشت را میدهند به این معنی که شما درطول مدت زمان خاصی حق بازگشت به هیچیک از کشورهای شنگن را ندارید. اگرچنانچه اداره مهاجرت تصورکند که شما تصمیم به بازگشت داوطلبانه ندارید دراینصورت حکم ممنوعیت بازگشت به کشور برای شما صادر میشود.

اگرچنانچه شما حکم عدم ورود به کشور را دریافت کرده که باید فورا اجرا شود همیشه حکمی مبنی بر ممنوعیت بازگشت به کشور را دریافت میکنید.

هنگامی که سوئد را ترک کردید اگرمایل باشید میتوانید ازنو درخواست اجازه اقامت دهید. اگرچنانچه دلایلی مبنی برگرفتن اجازه اقامت وجود داشته باشد دراینصورت حکم اخراج و ممنوعیت بازگشت لغوخواهد شد.

درمورد ممنوعیت بازگشت و چگونگی جلوگیری ازآن بیشتر مطالعه کنید

درمورد حکم عدم ورود که باید فورا اجرا شود بیشترمطالعه کنید

Last updated: 2018-09-03

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.