شرایط برای گرفتن اجازه اقامت

Krav för arbetstillstånd – persiska

برای دریافت اجازه کاربایستی یک کار به شما ارائه شده باشد. قبل ازسفربه سوئد بایستی اجازه کار راگرفته باشید. شما نمیتوانید اجازه کاردریافت کنید که درسوئد درجستجوی کار باشید. 

اطلاعات برای شمایی که دارای اجازه کار در سوئد بوده اید و مایل به تقاضای تمدید اجازه کار خود هستید

هنگامی که تقاضای تمدید اجازه کار تسلیم می کنید، اداره مهاجرت کنترل می کند که شرایط اجازه کار در طی همه دیگر دوره های قبلی که دارای اجازه کار بوده اید رعایت شده است. به همین دلیل و برای اینکه تقاضای شما کامل باشد می بایست مدرکی ضمیمه کنید که از جمله نشان دهد که حقوق شما در طی همه ماه هایی که در سوئد دارای اجازه کار بوده اید دارای شرایط لازم بوده است. شما همچنین می بایست نام شرکت بیمه و شماره بیمه خود را اعلام کنید.

برای دریافت اجازه کار باید

  • یک پاسپورت معتبر داشته باشید
  • شغلی با شرایط کاری که حداقل در سطح قراردادهای بین تشکیلات صنفی و کارفرما باشد و یا انچه را که درآن حرفه و یا صنف معمول است به شما ارائه شده باشد
  • حقوق یا دستمزدی ارائه شده باشد که حداقل در سطح قراردادهای بین تشکیلات صنفی و کارفرمای سوئدی باشد و یا انچه را که درآن حرفه و یا صنف معمول است به شما ارائه شده باشد
  • دارای یک پیشنهاد کاری باشید که از طریق آن بتوانید زندگی خود را تامین کنید. برای اینکه مشمول شرایط تامین زندگی شوید می بایست در حدی کار کنید که حقوق شما قبل از احتساب مالیات به حداقل ۱۳۰۰۰ کرون در ماه برسد.
  • کارفرمای شما قصدش این باشد که هنگام شروع کارشما را عضو بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه ایمنی، وبیمه حقوق بازنشستگی کند.                                    

برای دریافت اجازه کار بایستی واجد شرایط اجازه کار برای یک کار باشید. برای واجد شرایط شدن نمیتوان همزمان دو یا سه کار داشت. بدون درنظر گرفتن اینکه آیا درسوئد یا خارج از سوئد دراستخدام هستید برای کار کردن درسوئد نیازبه اجازه کاردارید، اگردراستخدام آژانس نیروی کارهستید که نیروی کارشما را به یک شرکت سوئدی کرایه داده یا دردرون یک شرکت بزرگ انتقال داده شده اید.

کارکردن بمدت کمتر از سه ماه

برای کاری که کمترازسه ماه بطول می انجامد شهروندان برخی از کشورها میبایستی هم اجازه کاروهم ویزا داشته باشند. برای اطلاعات بیشتردرمورد ویزا با سفارت یا کنسولگری سوئد تماس بگیرید.

کشورهایی که شهروندانشان برای کارکردن بمدت کمترازسه ماه نیازبه ویزا دارند (به انگلیسی) External link, opens in new window.

نزدیکترین سفارت را در این وبگاه پیدا کنید swedenabroad.se (به انگلیسی) External link, opens in new window.

ثبت احوال

برای ثبت شدن دراداره ثبت احوال نیاز به اجازه اقامت بیش ازیکسال دارید.

شما که مدت اجازه اقامتتان کمترازیکسال است ودراداره ثبت احوال سوئد ثبت نمیشوید حق استفاده ازمزایای رفاه اجتماعی را ندارید. به همین خاطر بسیار مهم است که شما خودتان بیمه ای داشته باشید که هزینه های احتمالی برای نمونه هنگام بیماری یا تصادف را پوشش دهد.

Last updated: