برای نقل مکان به نزد خانواده یا اقوام خود در سوئد نیاز به یک اجازه اقامت دارید. دراینجا میتوانید درمورد چگونگی درخواست اقامت برای خود و یا فرزندتان بیشتر مطالعه کنید.