نقل مکان به نزد شخصی در سوئد

Flytta till någon i Sverige – persiska

برای نقل مکان به نزد خانواده یا اقوام خود در سوئد نیاز به یک اجازه اقامت دارید. دراینجا میتوانید درمورد چگونگی درخواست اقامت برای خود و یا فرزندتان بیشتر مطالعه کنید.

En man och kvinna som ler.