2019-04-16

پرداخت صورتحساب ها برای پناهجویان دشوارتر خواهد شد

Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – persiska

درطول سال ۲۰۱۹ بسیاری از آژانس های خدمات پرداختی بسته خواهند شد. این بدین معنی است که پرداخت صورتحساب ها برای شما که پناهجو هستید دشوارتر خواهد شد. به همین منظورهنگامیکه به بخش های درمانی مراجعه میکنید حتما ازآنها بپرسید که هزینه ویزیت خود را چگونه پرداخت کنید.

درحال حاضر۳۷۰ آژانس مختلف خدمات پرداختی در سراسرکشور وجود دارد. درطول امسال تعداد ۲۰۰ آژانس خدمات پرداختی تعطیل خواهند کرد وآنهایی که ناقی خواهند ماند عمدتا درشهرهای بزرگ خواهند داشت. شما که پناهجو هستید و قبض های پرداختی برای نمونه قبض ویزیت بخش درمانی را از طریق آژانس های خدماتی پرداختی میدهید، تحت تأثیر این مسئله قرارخوهید گرفت.

تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی در سراسرسوئد وابسته به شوراهای استانی مختلف هستند. به کدام شورای استانی آنها مربوط میشوند بستگی به شهری دارد که شما درآن زندگی میکنید. از آنجایی که همه شورا های استانی خودشان تصمیم میگیرند که بیماران چگونه قبض های پرداختی آنها را بپردازند، روش پرداخت آن قبض ها بستگی به شهری که درآن زندگی میکنید متفاوت خواهد بود. دربعضی ازشو راهای استانی هزینه ویزیت خود را با کارت بانکی و یا نقدا پرداخت میکنید. دردیگر شوراهای استانی شما درمنزل قبض پرداختی دریافت خواهید کرد. بنابراین شما باید از ارائه دهنده خدمات درمانی خود درمورد چگونگی پرداخت هزینه ویزیت خود درهنگام دریافت کمک درمانی ازآنها بپرسید.

شما همچنین می توانید قبل از بازدید از بیمارستان یا مرکز درمانی تماس با انها بگیرید تا از نحوه پرداخت آن مطلع شوید. اگر ارائه کننده خدمات درمانی فقط ازطریق فاکتورهزینه خود را دریافت میکند، بپرسید که آیا میتوانید نزد آنها برگشته و پول را مستقیما به آنها درمحل بپردازید. اداره مهاجرت درمورد پرداخت قبض های پرداختی شما کمکی به شما نمیکند. گ