2020-12-10

فعالیت هایی که می توانید در مدت انتظار برای دریافت جواب انجام دهید

Aktiviteter medan du väntar på beslut – persiska

پناهجویان می توانند برای آغاز یادگیری زبان سوئدی، کسب دانش و آگاهی در باره جامعه سوئد و بازار کار یا برای بهبود تندرستی خود فعالیت های مختلفی انجام دهند.

بسیاری از سازمان‌‌های خیریه فعالیت‌هایی را برای شمایی که پناهجو می‌باشید ترتیب می‌دهند. همچنین اتحادیه‌های تحصیلی (Studieförbund) و مدارس ملی (Folkhögskola) وجود دارند که حلقه‌های آموزشی یا دوره‌های زبان سوئدی و اطلاعات اجتماعی ارائه می‌نمایند. بیشتر فعالیت‌هایی که سازمان‌‌ها، اتحادیه‌های تحصیلی و مدارس ملی برای پناهجویان ترتیب می‌دهند بخشی از اقدامات مقدماتی برای پناهجویان (Tidiga insatser för asylsökande-TIA) توسط جامعه می‌باشد. مشارکت در این فعالیت‌‌ها هنگامی که LMA-kort خود را ارائه نمایید رایگان می‌باشد. اداره مهاجرت هم در برخی موارد می‌تواند هزینه‌های سفر شما را بپردازد.

اگر خواهان مشارکت در یک حلقه آموزشی، دوره یا فعالیت دیگر مربوط به اقدامات مقدماتی برای پناهجویان می‌باشید، بایستی با یک اتحادیه تحصیلی، مدرسه ملی یا سازمان خیریه در محل سکونت خود تماس بگیرید.

در وبسایت https://www.informationsverige.se/fa/aktiviteter-i-sverige/external link, opens in new window می توانید بسیاری از فعالیت هایی که در چارچوب اقدامات زودرس برای پناهجویان که در محل سکونت تان وجود دارند را مشاهده کنید.

جبران هزینه سفر برای شرکت در فعالیت