فعالیت هایی که می توانید در مدت انتظار برای دریافت جواب انجام دهید

Aktiviteter medan du väntar på beslut – persiska

پناهجویان می توانند برای آغاز یادگیری زبان سوئدی، کسب دانش و آگاهی در باره جامعه سوئد و بازار کار یا برای بهبود تندرستی خود فعالیت های مختلفی انجام دهند.

بسیاری از سازمان های داوطلبانه، مانند کلوپ های ورزشی، انجمن های فرهنگی، کانون های بشر دوستانه، کلیساها یا مسجدها فعالیت هایی برای پناهجویان برگزار می کنند. این فعالیت ها بطور مثال می تواند شامل یادگیری مطالب بیشتر در باره جامعه یا بازار کار، آموزش زبان سوئدی، کافه تریاهای زبان یا فعالیت هایی برای بهبود تندرستی باشند.

همچنین آموزشگاهها و دبیرستان های همگانی بزرگسالان نیز وجود دارند که گروههای آموزشی یا کلاسهای زبان سوئدی و آشنائی با جامعه برای پناهجویان برگزار می کنند. در این آموزشگاهها می توان بصورت گروهی زبان سوئدی را بهمراه یک معلم یا مربی یاد گرفت. شرکت کنندگان در گروه می توانند در تصمیم گیری برای چگونگی تدریس مشارکت داشته باشند. گروه آموزشی چندین مرتبه تشکیل می شود.

اکثر قریب به اتفاق فعالیت هایی که سازمان ها، آموزشگاهها و دبیرستان های همگانی بزرگسالان برگزار می کنند بخشی از اقدامات زودرس برای پناهجویان (TIA) از سوی جامعه است. شرکت کردن در این فعالیت ها رایگان است. اگر می خواهید در یک گروه آموزشی، کلاس یا فعالیت دیگری در چارچوب اقدامات زودرس برای پناهجویان شرکت کنید بایستی با یک آموزشگاه، دبیرستان همگانی بزرگسالان یا سازمان داوطلبانه در محل سکونت خود تماس بگیرید. برای شرکت در این فعالیت ها به نشان دادن کارت ال.ام.آ خود نیاز دارید.

در وبسایت www.aktiviteterisverige.se می توانید بسیاری از فعالیت هایی که در چارچوب اقدامات زودرس برای پناهجویان که در محل سکونت تان وجود دارند را مشاهده کنید. External link, opens in new window.

جبران هزینه سفر برای شرکت در فعالیت

اگر فعالیتی که در آن شرکت می کنید بخشی از اقدامات زودرس برای پناهجویان باشد اداره مهاجرت در برخی موارد هزینه سفر با وسایل نقلیه همگانی به فعالیت مورد نظر را جبران می کند. از برگزار کننده فعالیت بپرسید آیا فعالیت مورد نظر یک اقدام زودرس برای پناهجویان است یا نه.

اگر به جبران هزینه سفر خود نیاز دارید از برگزار کننده فعالیت درخواست کنید یک گواهی برای شما صادر کند که نشان دهد شما در فعالیت مورد نظر شرکت می کنید. گواهی را با خود به اداره مهاجرت بیاورید.

چه کسی می تواند برای سفرهای خود پول جبرانی دریافت کند

اگر به 18 سالگی تمام رسیده و واجد شرایط زیر باشید می توانید برای سفرهای خود پول جبرانی دریافت کنید:

  • درخواست پناهندگی کرده باشید و قرار باشد به پرونده شما در اینجا رسیدگی شود
  • منتظر اولین تصمیم در پرونده اجازه اقامت خود باشید
  • در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده ولی هنوز در مسکن های موقت اداره مهاجرت سکونت داشته باشید.

اگر درآمد داشته باشید یا در دبیرستان تحصیل می کنید نمی توانید بابت سفر به اقدامات زودرس پول جبرانی دریافت کنید.

برای دریافت پول جبرانی سفر به فعالیت ها بایستی فعالیت مورد نظر حداقل سه کیلومتر با محل سکونت شما فاصله داشته باشد. ولی اگر بعلت مثلاً معلولیت یا بهمراه داشتن کودک خردسال نمی توانید پیاده به محل فعالیت بروید، می توانید بابت سفر کوتاه با وسایل نقلیه همگانی پول جبرانی دریافت کنید.

پول جبرانی برای سفر به فعالیت در درجه نخست برای فعالیت هایی پرداخت می شود که در کمون محل سکونت تان برگزار می شوند. از اینرو اول فعالیت هایی را جستجو کنید که برایتان مناسب بوده و در کمون خودتان برگزار می شوند. اگر در محل سکونت تان فعالیت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، می توانید در برخی موارد پول جبرانی برای سفر به یک کمون دیگر دریافت کنید. برای کسب اطلاع از اینکه بابت کدام سفرها در محل سکونت تان می توانید پول جبرانی دریافت کنید با واحد پذیرش خودتان صحبت کنید.

پول جبرانی اغلب بابت هر ماه به کارت بانکی تان واریز می شود. اگر در مورد پول جبرانی سفر سوالی دارید با واحد پذیرش خودتان تماس بگیرید.

اگر به شرکت کردن در یک فعالیت خاتمه دهید

اگر به شرکت کردن در یک فعالیت خاتمه دهید دیگر نمی توانید پول جبرانی سفر دریافت کنید. ذر اینصورت بایستی به برگزار کننده فعالیت و واحد پذیرش تان اطلاع دهید که به شرکت در فعالیت خاتمه داده اید. برگزار کننده فعالیت نیز بایستی با واحد پذیرش تماس بگیرد و اطلاع دهد که فرد شرکت کننده به حضور خود در فعالیت خاتمه داده است.

اگر مریض شوید یا موانع دیگری وجودد اشته باشد که موقتاً نمی توانید در فعالیت شرکت کنید مراتب را به برگزار کننده فعالیت اطلاع دهید.

مطالعات فردی برای یاد گیری زبان سوئدی و آگاهی بیشتر در باره جامعه

در اینترنت برای بسیاری برای یادگیری زبان سوئدی توسط خودتان وجود دارد.

همه لینک های مربوطه را در وبسایت www.informationsverige.se تحت عنوان یادگیری زبان سوئدی (Lära svenska) پیدا می کنید External link, opens in new window.

اغلب این برنامه مستلزم دسترسی به اینترنت هستند. همه مجانی هستند.

در وبسایت www.informationsverige.se External link, opens in new window. همچنین اطلاعات بسیاری نیز در باره جامعه سوئد وجود دارد.

مهارت های دیجیتالی مقدماتی خود را تمرین کنید

دوره آموزشی "من دیجیتالی" (digitala jag) یک دوره آموزشی در اینترنت برای افرادی است که می خواهند با اطمینان بیشتری از خدمات دیجیتالی در زندگی روزمره خود، بطور مثال برای تماس با ادارات مختلف استفاده کنند. این دوره آموزشی رایگان بوده و به چندین زبان مختلف وجود دارد.

www.digitalajag.se مطالب بیشتر را در این وبسایت بخوانید External link, opens in new window.

Last updated: