The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

پس از  صدور تصمیم در مورد تقاضای پناهندگی شما

Efter beslut om din ansökan om asyl – persiska

زمانی که اداره مهاجرت در مورد تقاضای پناهندگی شما تصمیم گیری کرد، به جلسه ای در واحد پذیرش احضار می شوید. در این جلسه به شما اطلاع داده می شود که تصمیم چه بوده و معنی آن برای شما چیست.

اگر به درخواست پناهندگی خود پاسخ مثبت دریافت کرده باشید اجازه اقامت دائم دریافت می کنید و حق زندگی و کار در سوئد را دارا خواهید بود.

در مورد معنی دریافت اجازه اقامت دائم در سوئد بیشتر بخوانید

اگر به درخواست پناهندگی خود پاسخ نه گرفته باشید بمنزله رد شدن درخواستتان است. معنی آن اینست که از نظر اداره مهاجرت دلایل کافی برای ماندن در سوئد ندارید. اگر درخواستتان رد شود دارای دو انتخاب هستید: یا می توانید تصمیم را قبول کرده و بازگردید و یا اینکه از آن شکایت کنید.

در مورد معنی دریافت پاسخ منفی به تقاضای پناهندگی تان بیشتر بخوانید

Last updated: 2021-07-29