The Swedish Migration Agency logotype

شیوۀ درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی

Så ansöker du om resedokument – persiska

1

تکمیل کردن فُرم درخواست

برای درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی بایستی فُرم شمارۀ  108021 " تقاضانامۀ پاسپورت پناهندگی سیاسی" را تکمیل کرده و شخصاً به یکی از مراکز صدور مجوز ادارۀ مهاجرت مراجعه کرده و تحویل دهید.

اگر فرزند شما به پاسپورت پناهندگی سیاسی نیاز دارد شما بایستی برای او یک تقاضانامۀ مجزا تنظیم کنید. کودکان زیر 18 سال نمی توانند خودشان پاسپورت سیاسی پناهندگی درخواست کنند. سرپرست یا قیم کودک (god man) می تواند شخصاً به ادارۀ مهاجرت مراجعه کرده و برای کودک پاسپورت سیاسی پناهندگی درخواست کند.

اگر کودک دارای دو نفر سرپرست است هر دوی آنها بایستی فرم تقاضانامۀ کودک را امضاء کنند. اگر فقط یکی از والدین کودک را برای تسلیم درخواست به ادارۀ مهاجرت همراهی می کند، والد/ والدۀ دیگر بایستی قبلاً تقاضانه را امضاء کرده باشد. امضای او بایستی توسط یک شخص ثالث گواهی شده باشد. 

Ansökan om resedokument, blankett nummer 108021 (بزبان سوئدی)PDF

Application for travel document, form number 109021 (بزبان انگلیسی)PDF

2

رزرو وقت برای تسلیم تقاضانامه

قبل از مراجعه به ادارۀ مهاجرت و تسلیم تقاضانامه بایستی وقت رزرو کنید. توجه داشته باشید که یکایک افرادی که پاسپورت پناهندگی سیاسی درخواست می کنند، حتی کودکان، بایستی در مراجعه به ادارۀ مهاجرت حضور داشته باشند. هر فرد بایستی در وقت رزرو شدۀ مربوط بخود تقاضانامه اش را تحویل دهد. شما می توانید چندین وقت مختلف را پشت سرهم رزرو کنید.

در این وبسایت می توانید برای تحویل تقاضانامۀ خود وقت رزرو کنید: www.migrationsverket.se/book-appointment

3

مراجعه به ادارۀ مهاجرت

هنگام تسلیم تقاضانامه بایستی مدارک زیر را بهمراه داشته باشید:

  • فُرم تقاضانامه، تکمیل و امضاء شده (یک فُرم برای هر فرد). توجه داشته باشید که فُرم درخواست یک کودک بایستی به امضای هر دوی والدین رسیده باشد
  • پاسپورت وطن خود یا سایر مدارکی که هویت شما را اثبات کند (اگر فاقد پاسپورت هستید)، این مدرک می تواند مثلاً کارت شناسائی، گواهی تولد یا کارت پایان خدمت باشد
  • فتوکپی شکایت به پلیس در مورد مفقود شدن پاسپورت پناهندگی سیاسی (اگر بخاطر گم کردن پاسپورت قبلی خود مجدداً درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی می کنید).

اگر دارای پاسپورت وطن خود یا یک پاسپورت پناهندگی سیاسی قدیمی هستید بایستی آنرا به ادارۀ مهاجرت تحویل دهید. گاهی اوقات ممکن است کارمند مسئول رسیدگی به درخواست، قبول کند که شما فتوکپی پاسپورت خود را همراه با تقاضانامه تحویل دهید، ولی هنگام رسیدگی به درخواست یا هنگام تحویل گرفتن پاسپورت از شما خواسته خواهد شد که اصل آنرا تحویل دهید.

ادارۀ مهاجرت هنگام درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی از شما عکس گرفته و انگشت نگاری می کند. عکس و اثار انگشت شما در ادارۀ مهاجرت ذخیره نشده بلکه در "چیپ رایانه ای" پاسپورت پناهدگی سیاسی تان ثبت می شود. کودکان زیر شش سال لازم نیست انگشت نگاری شوند.  

ممکن است از شما خواسته شود به سوالاتی در مورد امکانات خود جهت دریافت پاسپورت وطن خود یا سایر مدارکی که مانند پاسپورت معتبر باشند، پاسخ دهید. در اینصورت هنگام مراجعه به ادارۀ مهاجرت برای تسلیم تقاضانمۀ خود یک پرسشنامه دریافت می کنید. 

4

ادارۀ مهاجرت به درخواست شما رسیدگی می کند

در وبسایت ادارۀ مهاجرت می توانید مدت زمان تقریبی کنونی رسیدگی به تقاضانامه را بخوانید. اگر مسئول رسیدگی از شما بخواهد اطلاعات بیشتری ارائه کنید، صدور تصمیم بیشتر طول می کشد. سعی کنید همۀ مدارک به پیوست باشند تا مجبور نشوید تقاضانامۀ خود را تکمیل کنید.

وقتی ادارۀ مهاجرت به درخواست شما برای پاسپورت پناهندگی سیاسی رسیدگی می کند از بایگانی بزهکاری و مظنونین ادارۀ پلیس استعلام خواهد کرد. 

مدت زمان کنونی رسیدگی به درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی

5

شما تصمیم را دریافت می کنید

تصمیم را با پُست به خانۀ شما ارسال می شود. اگر ادارۀ مهاجرت تصمیم گرفته باشد که شما از حق دریافت پاسپورت پناهندگی سیاسی برخوردار هستید، یک اطلاعیه در مورد تاریخ تحویل گرفتن پاسپورت برای شما ارسال می شود. ممکن است از تاریخی که تصمیم را دریافت می کنید 14 روز طول بکشد تا بتوانید پاسپورت خود را از مرکز صدور مجوزی که تقاضانامۀ خود را به آن تسلیم کرده اید، دریافت کنید.   

اگر ادارۀ مهاجرت درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی شما را رد کند می توانید از این تصمیم شکایت کنید.

6

رزرو وقت برای تحویل گرفتن پاسپورت پناهندگی سیاسی

افرادی که پاسپورت پناهندگی سیاسی دریافت می کنند بایستی قبل از مراجعه به ادارۀ مهاجرت وقت رزرو کنند. توجه داشته باشید که بایستی برای یکایک افرادی که می خواهند پاسپورت خود را دریافت کنند وقت رزرو شود. اگر می خواهید پاسپورت پناهندگی سیاسی فرزندان خود را تحویل بگیرید بایستی برای دریافت هریک از پاسپورت ها وقت رزرو کنید.


7

تحویل گرفتن پاسپورت پناهندگی سیاسی از ادارۀ مهاجرت

شما بایستی پاسپورت خود را شخصاً تحویل بگیرید. سرپرست یا قیم (god man) کودکان زیر 18 سال می تواند بدون حضور کودک پاسپورت او را تحویل بگیرد.

کودکان بالای 15 سال می توانند خود شخصاً پاسپورت پناهندگی سیاسی خود را تحویل بگیرند مشروط بر آنکه ادارۀ مهاجرت هنگام درخواست یادداشت کرده باشد که سرپرست به این امر اشاره کرده است.

هنگام تحویل گرفتن آن بایستی یک هزینه پرداخت کنید. این هزینه را با کارت وقتی  برای تحویل گرفتن پاسپورت پناهندگی سیاسی به ادارۀ مهاجرت مراجعه می کنید، بپردازید.  

هزینه های پاسپورت پناهندگی سیاسی

Last updated: 6 November 2018

Was the information on this page helpful to you?