The Swedish Migration Agency logotype

پاسپورت اتباع بیگانه

Främlingspass – persiska

افرادی که پاسپورت ندارند و فاقد امکان گرفتن پاسپورت هستند می توانند در برخی موارد از ادارۀ مهاجرت پاسپورت اتباع بیگانه دریافت کنند.

این امر مثلاً شاما افرادی می شود که در سوئد بخاطر محافظت در مقابل ادارات دولتی وطن خود اجازۀ اقامت دریافت کرده اند و از اینرو نمی توانند برای گرفتن پاسپورت به آنها مراجعه کنند. ار بخاطر حفاظت از خود اجازۀ اقامت دریافت کرده اید مثلاً بخاطر مسائل ناموسی، فاجعه های طبیعی یا وضعیت عمومی وطن خود، که ربطی با ادارات دولتی وطن تان ندارد، بایستی برای گرفتن پاسپورت با ادارات دولتی وطن خود تماس بگیرید.

ادارۀ مهاجرت بر اساس دلایلی که در حکم پناهندگی شما وجود دارد قضاوت و بررسی می کند و هر پرونده را جداگانه مورد رسیدگی قرار می دهد. اینکه گرفتن پاسپورت وطن خود دشوار، پر دردسر یا گران است، دلیل کافی برای دریافت پاسپورت اتباع بیگانه محسوب نمی شود.

اگر مدرک دیگری دارید که مانند پاسپورت معتبر باشد و بتوانید با آن سفر کنید دیگر نمی توانید از ادارۀ مهاجرت پاسپورت اتباع بیگانه دریافت کنید. ادارۀ مهاجرت پاسپورت همچنین نمی تواند برای فردی که در وطن خود بسر می برد پاسپورت اتباع بیگانه صادر کند.   

درخواست پاسپورت اتباع بیگانه

برای درخواست پاسپورت اتباع بیگانه بایستی فُرم شمارۀ  190011 " تقاضانامۀ پاسپورت اتباع بیگانه " را تکمیل کرده و شخصاً به یکی از مراکز صدور مجوز ادارۀ مهاجرت مراجعه کرده و تحویل دهید. قبل از مراجعه به ادارۀ مهاجرت و تسلیم تقاضانامه بایستی وقت رزرو کنید. شما بایستی برای یکایک افرادی می خواهند درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی کنند وقت رزرو کنید و هر فرد بایستی تقاضانامۀ مربوط به خود را تسلیم کند.

تقاضانامۀ پاسپورت اتباع بیگانه، فُرم شمارۀ 190011 (بزبان سوئدی)PDF

تقاضانامۀ پاسپورت اتباع بیگانه، فُرم شمارۀ 191011 (بزبان انگلیسی)PDF

در مورد چگونگی درخواست پاسپورت اتباع بیگانه مطالب بیشتری بخوانید.

در این وبسایت می توانید برای تحویل تقاضانامۀ خود وقت رزرو کنید: www.migrationsverket.se/book-appointment

کودکان زیر 18 سال

کودکان زیر 18 سال نمی توانند خودشان پاسپورت سیاسی پناهندگی درخواست کنند. سرپرست یا قیم کودک (god man) می تواند برای او پاسپورت سیاسی پناهندگی درخواست کند.

اگر کودک دارای دو نفر سرپرست است بایستی هر دوی آنها تقاضانامۀ کودک را از طریق تسلیم فُرم موسوم به "موافقت با صدور پاسپورت اتباع بیگانه برای کودکان زیر 18 سال"، یعنی فُرم شمارۀ 246011 را همراه با تقاضانامۀ کودک تسلیم کنند.

فُرم موسوم به "موافقت با صدور پاسپورت اتباع بیگانه برای کودکان زیر 18 سال"،  فُرم شمارۀ 246011 (بزبان سوئدی)PDF

فُرم موسوم به "موافقت با صدور پاسپورت اتباع بیگانه برای کودکان زیر 18 سال"،  فُرم شمارۀ 247011 (بزبان انگلیسی)PDF

هزینه ها

اغلب افراد بایستی برای تقاضای پاسپورت اتباع بیگانه هزینه پرداخت کنند. این هزینه را می توانید هنگام تسلیم تقاضانامه با کارت پرداخت کنید یا یک برگ پرداخت بگیرید و بعداً پرداخت کنید. ادارۀ مهاجرت قبل از آنکه شما هزینه را پرداخت کنید، رسیدگی به درخواست را آغاز نخواهد کرد.  

هزینه های پاسپورت اتباع بیگانه

مدت زمان رسیدگی به درخواست

در وبسایت ادارۀ مهاجرت می توانید مدت زمان تقریبی کنونی رسیدگی به تقاضانامه را بخوانید. اگر مسئول رسیدگی از شما بخواهد اطلاعات بیشتری ارائه کنید، صدور تصمیم بیشتر طول می کشد. 

وقتی ادارۀ مهاجرت درخواست شما را بررسی کند ما تصمیم را با پُست به خانۀ شما ارسال می کنیم.  

در مورد مدت زمان رسیدگی به درخواست پاسپورت پناهندگی سیاسی اینجا را بخوانید.

دریافت مدرک سفر

اگر به شما اطلاع داده نشود که مدرک سفر را از کجا بایستی دریافت کنید برای دریافت آن به همان مرکز خدماتی یا واحد صدور مجوزی که تقاضای خود را تسلیم کرده اید مراجعه کرده و مدرک سفر خود را دریافت کنید. اگر می خواهید مدرک سفر خود را در شهر دیگری دریافت کنید هنگام تسلیم درخواست خود این مطلب را به کارکنان بگویید.

وقتی برای دریافت مدرک سفر خود مراجعه می کنید بایستی یک مدرک شناسائی معتبر بهمراه داشته باشید.

برای دریافت مدرک سفر وقت رزرو کنید. (خدمات رزرو وقت فقط به زبان های سوئدی و انگلیسی وجود دارد.)

سفر با پاسپورت اتباع بیگانه

پاسپورت پناهندگی سیاسی واجد شرایط اتحادیۀ اروپا برای گذرنامه بوده و با آن می توان به کلیۀ کشورها سفر کرد. برای برخی کشورها ممکن است به ویزا نیاز داشته باشید. قبل از سفر با سفارت کشور مربوطه تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اگر شما بخاطر دلایل حفاظت از خود اجازۀ اقامت دریافت باشید در پاسپورت اتباع بیگانۀ شما قید خواهد شد که شما نمی توانید به وطن خود یا کشوری از آن گریخته اید، سفر کنید.  

اگر نتوانسته باشید هویت خود را اثبات و احراز کنید در پاسپورت اتباع بیگانۀ شما قید خواهد شد که هویت تان اثبات نشده است، که این امر باعث می شود سفر شما به برخی از کشورها دشوار شود.

مدت اعتبار پاسپورت

مدت اعتبار یک پاسپورت اتباع بیگانه معمولا پنج سال است و این مدت قابل تمدید نمی باشد. اگر پس از انقضای مدت اعتبار پاسپورت پناهندگی سیاسی خود به چنین پاسپورتی نیاز دارید بایستی مجدداً درخواست کنید. 

هنگام درخواست مجدد پاسپورت اتباع بیگانه از شما عکس گرفته می شود و مجدداً بایستی انگشت نگاری شوید چون عکس و اثار انگشت شما در ادارۀ مهاجرت ذخیره نشده بلکه در "چیپ رایانه ای" پاسپورت اتباع بیگانه تان ثبت می شود.

اگر گذرنامه تان مفقود شود

اگر گذرنامه خارجیان خود را گم کنید و یا مورد سرقت قرار بگیرد می بایست اول گزارشی به پلیس تسلیم کنید. اگر نیاز به یک گذرنامه خارجیان جدید دارید می بایست یک تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای یک گذرنامه خارجیان جدید می کنید یک کپی از گزارش پلیس که توسط پست برایتان ارسال شده و یا در ایستگاه پلیس به شما داده شده است را به همراه داشته باشید.

شیوۀ درخواست پاسپورت اتباع بیگانه

اگر با درخواست شما موافقت نشود

فقط در مواردی می توانید نسبت به تصمیم ادارۀ مهاجرت شکایت کنید که درخواست پاسپورت اتباع بیگانه و درخواست اجازۀ اقامت شما همزمان رد شده باشند.

اگر می خواهید شکایت کنید یک نامه بنویسید و در آن ذکر کنید مایل هستید ادارۀ مهجرت کدام تصمیم را تغییر دهد و توضیح دهید که چرا بنظر شما تصمیم اشتباه است. در این نامه مشخصات فردی خود و شمارۀ پرونده تان را بنویسید و خودتان بایستی نامه را امضاء کنید.

طوری اقدام کنید که ادارۀ مهاجرت شکایتنامۀ شما را حداکثر سه هفته پس از اطلاع شما از تصمیم، دریافت کند.

اگر مایل هستید که فرد دیگری از جانب شما شکایت کند بایتسی به او وکالتنامۀ کتبی بدهید.

Last updated: 22 May 2019

Was the information on this page helpful to you?