The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

وضعیت محافظت

Skyddsstatus – persiska

سوئد کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل را امضاء کرده است. طبق این معاهده، پناهندگان حق دارند یک وضعیت قانونی شناخته شده بعنوان پناهنده دریافت کنند.

قانون اتباع بیگانه سوئد نیز از بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا پیروی می کند، که حق داشتن وضعیتی قانونی به خاطر نیاز به محافظت را برای کسانی قائل می شود که اجازه اقامت دریافت می کنند.

اگر شما را پناهنده تشخیص دادهاند، یک اعلاميه وضعیت پناهندگی دریافت خواهید کرد – این وضعیت بر اساس قوانین معاهده ژنو و نیز بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا یک وضعیت بین المللی شناخته شده است.

اگر شما را فردی نیازمند محافظت تبعی شناسایی کرده اند، یک اعلاميه وضعیت محافظت تبعی دریافت خواهید کرد – این وضعیت بر اساس مقررات بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپا یک وضعیت بین المللی شناخته شده است.

نوع سوم وضعیت محافظت، فردی است که به نوع دیگری محافظت نیاز دارد. این وضعیت تنها در سوئد کاربرد دارد و بعد از 20 جولای 2016 به عنوان یک قانون عمومی استفاده نخواهد شد. در نتیجه قانونی که از 20 جولای 2016 عملی خواهد شد، این وضعیت محافظت تنها به کودکان و خانواده های دارای فرزندی قابل اعطاء است که تا 24 نوامبر 2015 درخواست پناهندگی داده اند، البته به این شرط که فرزند آنها در هنگام تعیین حکم کمتر از 18 سال سن داشته باشد.

اجازه اقامت دائمی یا موقتی

هر کسی که به عنوان پناهنده، فرد نیازمند محافظت تبعی، یا فردی که به نوع دیگری محافظت نیاز دارد، قبل از 20 جولای 2016 اجازه اقامت دریافت کرده، یک اجازه اقامت دائمی دریافت کرده است.

هر کسی که پناهنده شناخته شده و بعد از 20 جولای 2016 حکم خود را دریافت کند یک اجازه اقامت موقت سه ساله دریافت خواهد کرد.

هر کسی که فرد نیازمند محافظت تبعی شناخته شده و بعد از 20 جولای 2016 حکم خود را دریافت کند، یک اجازه اقامت موقت 13 ماهه دریافت خواهد کرد. 

کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجازه های اقامت دائم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجازه های اقامت موقت سه ساله

کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجازه های اقامت موقت 13 ماهه (به انگلیسی)

ارائه درخواست برای گرفتن یک وضعیت خاص بعد از دریافت اجازه اقامت

اگر اجازه اقامت در سوئد به شما اعطاء شده اما هنوز اعلاميه وضعیت قانونی را دریافت نکرده اید، می​توانید بعداً برای دریافت آن تقاضا دهید. اگر اعلامیه وضعیت فردی که به نوع دیگری محافظت نیاز دارد به شما اعطاء شده، اما دوست دارید وضعیت خود را به فرد نیازمند محافظت تبعی یا پناهنده تغییر دهید، یا اعلامیه وضعیت فرد نیازمند محافظت تبعی به شما اعطاء شده و دوست دارید آن را به پناهنده تغییر دهید این مطلب به شما نیز مربوط می شود.

شما میتوانید با پرکردن فرم شماره 158011، مبنی بر درخواست وضعیت محافظت، بعد از دریافت اجازه اقامت نیز برای دریافت اعلاميه وضعیت تقاضا دهید.

درخواست وضعیت محافظت، فرم شماره 158011(به سوئدی)PDF

استيناف اعلامیه وضعیت

هر اعلامیه وضعیتی جدای از هر تصمیمی در مورد اجازه اقامت قابل استيناف است. بدین معنا که حتی شخصی که اجازه اقامت دریافت کرده می​تواند استیناف دهد که هیچ گونه وضعیت قانونی محافظت به او اعطاء نشود.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استیناف دادن

وضعیت شما پس گرفتنی است

رای مثال اگر دیگر به محافظت نیاز ندارید، می توانید وضعیت محافظت خود را پی بگیرید. با این حال، پس گرفتن وضعیت مستلزم این است که شرایطی که باعث شده یک وضعیت محافظتی خاص به شما اعطاء شود دیگر وجود نداشته باشد، یا به طور اساسی و دائمی تغییر کرده باشد.

اگر مثلاً با ارائه درخواست برای دریافت یک پاسپورت ملی جدید یا پس گرفتن پاسپورت ملی قدیمی خودتان از اداره امور مهاجرت، ثابت کنید که قصد دارید از محافظت کشور خودتان استفاده کنید، وضعیت پناهندگی قابل پس گرفتن خواهد بود.

پس گرفتن وضعیت بدین معنا نیست که اجازه اقامت شما تحت تأثیر قرار گرفته باشد. با این حال، اگر وضعیت شما پس گرفته شده و مدرک مسافرتی دارید مجبور خواهید بود آن مدرک را پس دهید. 

کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنوانسیون پناهندگان (به انگلیسی)external link, opens in new window

مطالعه قانون اتباع بیگانه (به انگلیسی)external link, opens in new window

مطالعه بخشنامه احراز صلاحیت اتحادیه اروپاexternal link, opens in new window

Last updated: 2021-01-21