در صورت رد شدن درخواست پناهندگی

Om du får avslag på din ansökan om asyl – persiska

رد شدن درخواست شما بدین معناست که هیأت مهاجرت سوئد، شما را فاقد شرایط کافی برای کسب اجازه ی اقامت در این کشور می داند. پس از چنین عدم پذیرشی، دو راه دارید: این حکم را بپذیرید و برگردید، یا فرجام خواهی کنید. اگر فرجام خواهی کنید، دادگاه حکم را مورد بررسی قرار می دهد. حتی اگر اقدام به فرجام خواهی نمایید، باز هم باید برای رفتن خود برنامه ریزی کنید.

درصورت پذیرش این حکم، برگه ای را تحت عنوان رضایت نامه، امضا خواهید کرد. بعد از امضای آن، دیگر نمی توانید فرجام خواهی کنید و باید برای برگشتن خود به خانه برنامه ریزی کنید.

برای برگشتن به خانه برنامه ریزی کنید

شما موظف هستید سفر خود را به تنهایی برنامه ریزی کنید، و خودتان باید گذرنامه و کلیه موارد لازم جهت بازگشت به سرزمین مادریتان و یا جهت مسافرت به هر کشور دیگری که از حق زندگی کردن در آن برخوردار هستید، را تهیه کنید. هیأت مهاجرت سوئد می تواند با برقراری تماسهایی با کشورتان یا رزرو سفرتان شما را همیاری کند. بسته به کشور مادریتان، می توان به منظور آسانتر کردن دوره ی نخست بعد از ورودتان به آن کشور، حمایتی مالی برای شما ترتیب داد. از نهاد پذیرش کننده مربوطه، درخواست «حمایت اقامت دوباره» را داشته باشید.

درباره برگشتن به کشور خود، بیشتر بخوانید

درباره شخصی که در خواست «حمایت اقامت دوباره» می کند، بیشتر بخوانید

این حکم برای چهار سال مقرر می شود

احکام مرتبط با عدم پذیرش معمولا به مدت چهار سال لازم الاجرا هستند.

فرجام خواهی

فرجام خواهی شما یعنی از دادگاه، درخواست بررسی حکم هیأت مهاجرت سوئدی را دارید. اگر حکم بر اخراج شما از کشور داده شده باشد، می توانید تا زمان بررسی درخواست فرجام خواهی خود، در سوئد بمانید. اما اگر حکم بر اخراج فوری شما از کشور صادر شده باشد، با وجود ارائه درخواست فرجام، باید کشور را ترک کنید.

درباره چگونگی ارائه ی درخواست فرجام، بیشتر بخوانید

درباره ی اخراج فوری بیشتر بخوانید

در صورت سرپیچی از حکم

وقتی که حکم لازم الاجرا شود و شما درخواست فرجام خواهی نداده باشید، (حکم لازم الاجرا شده است) ملزم هستید که سوئد را ترک کنید. در حکم اخراج شما ذکر می شود که چه مدت زمانی برای ترک سوئد وقت دارید. بعد از اتمام این زمان، شما دیگر حق اسکان یا دریافت حمایت مالی از هیأت مهاجرت را نخواهید داشت. این قانون برای کلیه افراد بزرگسالی که با کودکان زیر 18 سال تحت سرپرستی خود زندگی نمی کنند، اعمال می شود.

هیأت مهاجرت همچنین قادر است درباره نظارت و حفاظت حکم صادر کند. منظور از نظارت آن است که برای یک دوره ی معین، خود را به هیأت مهاجرت یا پلیس معرفی می کنید. اگر به شما حکم حفاظت داده شود، می توانید در منازل اجاره ای منتظر زمان اخراج باشید. همچنین ممکن است حکمی در قالب ممانعت از برگشت شما صادر شود.

اگر هیأت مهاجرت بر این عقیده باشد که حکم لازم الاجرا است، مسئولیت اجرای حکم برعهده پلیس خواهد بود.

درباره عواقب سرپیچی از حکم، بیشتر بخوانید

ممانعت از بازگشت

اگر طبق زمان تعیین شده در حکم، کشور سوئد را ترک  نکنید، حکم ممانعت از برگشت دریافت خواهید کرد، بدین معنا که تا زمان مشخص دیگری، حق ورود به هیچ کدام از کشورهای شینگین (Schengen) را نخواهید داشت.

اگر محکوم به اخراج فوری شوید، همیشه حکم ممانعت از بازگشت هم دریافت خواهید کرد.

درباره ممانعت از بازگشت و اقدامات پیشگیرانه ی آن، بیشتر بخوانید

درباره اخراج فوری بیشتر بخوانید

اتفاقات جدید پس از صدور حکم

اگر اتفاقی رخ دهد که به موجب آن قادر به بازگشت نباشید، باید این موضوع را به نهاد پذیرای شما اعلام کنید. هیأت مهاجرت نیز موانع اجرای حکم اخراج را مورد بررسی قرار می دهد. باید اطلاعات جدیدی وجود داشته باشد، اطلاعاتی که بعد از صدور حکم آن را دریافت کرده باشید.

درباره آن دسته از اطلاعات جدیدی که بعد از حکم عدم پذیرش قابل بررسی هستند، بیشتر بخوانید

مسکن، کارت بانکی وکارت LMA

شما در صورت دریافت حکم عدم پذیرش یا اخراج و لازم الاجرا بودن حکم، یا تمام شدن زمان ترک داوطلبانه، از داشتن حق مسکن و حمایت مالی محروم خواهید شد. این حکم زمانی برای شما اعمال می شود که از جمله افراد بزرگسالی باشید که با کودکان زیر 18 سال تحت سرپرستی خود، زندگی نمی کنند..

هنگامی که دیگر از حق مسکن و حمایت مالی محروم شدید، باید کارت LMA خود را به هیأت مهاجرت بازگردانید. اگر از سوی هیأت مهاجرت کارت بانکی دریافت کرده اید، باید پول را از حساب برداشته و کارت را تحویل دهید. اگر در اقامتگاه های هیأت مهاجرت زندگی می کنید، باید اقامتگاه را ترک کرده و کلیدها را پس دهید.

مراقبت های بهداشتی و خدمات استفاده از مدرسه

تا روزی که سوئد را ترک کنید، همچون گذشته ازحق استفاده از خدمات بهداشتی برخوردار خواهید بود، اما برای دارو یا مراقبت پزشکی هیچ گونه کمک مالی دریافت نمی کنید، چون حق حمایت مالی شما منقضی خواهد گشت.

کودکان تا زمان اقامت در سوئد، حق دارند به مدرسه بروند.

درباره کودکان و پناهندگی بیشتر بخوانید

Last updated: 20 February 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.