کمک جهت سکونت مجدد در وطن

Stöd till återetablering i hemlandet – persiska

چنانچه به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت کرده اید و می بایست به میهن خود بازگردید می توانید از اداره مهاجرت کمک بگیرید. شما می توانید درخواست کمک هزینه مالی کنید، اما همچنین کمک دریافت کنید که در میهنتان وارد جامعه شوید، موسوم به کمک همپیوستگی مجدد.

کمک هزینه مالی جهت سکونت مجدد

کمک هزینه مالی به شمایی تعلق می گیرد که  می بایست به کشوری بازگردید که بواسطه وجود تضادهای سخت امکان ساکن شدنتان در آن مشکل است.

در حال حاضر ارزیابی اداره مهاجرت بر این است که افرادی که به کشورهای زیر باز می گردند می توانند کمک هزینه مالی جهت سکونت مجدد دریافت کنند:

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، اریتره، عراقَ یمن، لیبریا، لیبی، مالی، سی یرا لئون، سومالی، فلسطین، سودان، سودان جنوبی، سوریه، چاد.

در اینجا در باره کمک هزینه مالی و اینکه چگونه تقاضا می کنید بیشتر بخوانید

کمک جهت همپیوستگی مجدد در وطن شما

شما می توانید جهت ورود مجدد به جامعه در وطنتان کمک دریافت کنید، موسوم به کمک همپیوستگی مجدد. این کمک به شمایی ارائه می شود که می بایست به وطن خود بازگردید و برای مثال جهت ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید و یا نیاز به مشاوره حقوقی دارید.

در حال حاضر این کمک به شمایی پرداخت می شود که به یکی از کشورهای زیر باز می گردید:

افغانستان، عراق (کردستان)، عراق (مرکز و جنوب)، مراکش، پاکستان، نیجریه.

در اینجا در باره کمک همپیوستگی مجدد و شیوه تقاضای آن بیشتر بخوانید (بە ئینگلیزیى)

Last updated: 2019-06-27

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.