پرسش ها و پاسخ های متداول در مورد محدودیت ها در قانون پذیرش متقاضیان پناهندگی (ال ام آ)

Vad innebär ändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA) – persiska

 • تغییرقانون پذیرش پناهجو(LMA) به چه مفهومی است؟

  تغییرقانون پذیرش پناهجو  به این معنی است که درصورتیکه حکم عدم پذیرش یا حکم اخراج را دریافت کرده باشید و دیگر نتوانید بر روی آن اعتراض کنید، و یا اینکه مهلت خروج داوطلبانه تان از کشور به پایان رسیده باشد،  شما حق دریافت کمک مالی را از دست میدهید. به این معنی که برای مثال شما حق دریافت پول روزانه را ازدست داده و یا اینکه درمسکن پناهندگی ای که ازطرف اداره مهاجرت پرداخت میشود حق زندگی ندارید.

 • چه کسی از تغییرات قانون تحت تأثیر قرار میگیرد؟

  برای اینکه تحت تأثیر این تغییر قانون قرار بگیرید شما باید

  • حکم عدم پذیرش یا حکم اخراج از کشور داشته باشید که دیگر نتوان بر روی آن اعتراض کرد و یا اینکه حکم عدم پذیرش یا حکم اخراجی  که مهلت خروج داوطلبانه آن به پایان رسیده باشد
  • حداقل ۱۸ سال داشته باشید
  • با فرزند زیر ۱۸ ساله ای که شما حضانت او را داشته زندگی نکنید.
 • پس از آنکه دیگر نشود برروی حکم پرونده ام شکایت کنم آیا میتوانم دوباره حق دریافت کمک مالی ام را پس بگیرم؟

  شما میتوانید دوباره حق دریافت کمک مالی داشته باشید درصورتیکه اداره مهاجرت و یا دادگاه به شما مجدداً حق رسیدگی به پرونده تان را داده و یا اینکه موقتاً تصمیم به متوقف کردن حکم عدم پذیرش یا اخراج از کشورکه اصطلاحاً لغو اجرا نامیده میشود داده باشد. هنگامی که از چنین تصمیمی مطلع شدید باید آنرا به اداره مهاجرت اطلاع دهید که شما مجدداً کمک مالی میخواهید. جهت اطلاع بیشتر با اداره مهاجرت تماس بگیرید.

 • تا چه مدتی در مسکن اداره مهاجرت حق زندگی دارم؟

  تا زمانیکه دیگر نشود بر روی حکم عدم پذیرش یا حکم اخراج شکایت کرد میتوانید در مسکن اداره مهاجرت زندگی کنید. اگرچنانچه حکم مهلت برای خروج دادوطلبانه ازکشور دارید، تا زمانیکه مهلت آن به پایان نرسیده یا اینکه حکم لغو شود حق ادامه زندگی درآنجا را دارید.

 • اگر حق زندگی در مسکن اداره مهاجرت را نداشته باشم کجا باید بروم؟

  هنگامی که دیگر نتوان برروی حکم عدم پذیرش یا حکم اخراج اعتراض کرد و یا مهلت شما برای خروج داوطلبانه از کشور به پایان رسیده باشد، موظفید که سوئد را ترک کنید. اداره مهاجرت و یا اداره پلیس برای کارهای عملی سفرشما به کشورتان به شما کمک خواهند کرد.

 • اگر از تحویل دادن مسکنم امتناع کنم چه اتفاقی می افتد؟

  اگر از ترک کردن مسکن خود امتناع کنید شما را به اجبار از مکسن تان بیرون میکنند چرا که دیگر حق جای داشتن در مسکن اداره مهاجرت را ندارید. امتناع در تحویل مسکن میتواند یک تخلف کیفری باشد.

 • اداره مهاجرت مهلت مرا لغو کرده و به من ممنوعیت ورود دوساله داد. چه زمانی باید مسکنم را تحویل دهم؟

  هنگامیکه مهلت شما برای خروج داوطلبانه از کشور لغو میشود بایستی فورا مسکن را تحویل دهید.

 • برای من جای زندگی در مسکن اداره مهاجرت وجود دارد. آنهایی که در آن جا کارمیکنند موافقند. آیا میتوانم در آنجا بمانم؟

  خیر، این حق را ندارید. این اداره مهاجرت است که تصمیم میگیرد چه کسانی حق دریافت کمک مالی را دارند و بدین ترتیب حق زندگی در آن مسکن را دارند.

 • آیا برای سفر بازگشت به وطن کمکی دریافت میکنم؟

  اگر چنانچه شما همکاری کنید اداره مهاجرین میتواند پیرامون کارهای عملی سفر به شما کمک کند. اگرقادر به پرداخت هزینه سفرتان نباشید اداره مهاجرت میتواند برای بلیط برگشت به شما کمک کند. اگر پلیس به پرونده شما رسیدگی کند، دراینصورت این پلیس است که مسئول کارهای عملی پیرامون سفرشما میباشد.

 • من دیگرحق برخوداری از کمک مالی را ندارم.آیا میتوانم برای رفتن به درمانگاه وگرفتن داروی تجویزی ازکارت اِل اِم آی (LMA) خود استفاده کنم؟

  خیر،هنگامیکه حق دریافت کمک مالی لغو میشود باید کارت اِل اِم آی خود را تحویل دهید.

 • من باید دوا و درمان داشته باشم. آیا میتوانم برای خرید آنها کمک مالی دریافت کنم؟

  درصورتیکه دکتر یا دندانپزشک تشخیص دهد که شما نیاز به درمانی دارید که نمیتوان منتظر ماند، شما حق دریافت دوا و درمان را دارید حتی اگرچه اجازه اقامت سوئد را نداشته باشید. درصورتیکه نیاز به درمان و اطلاعات دارید با بخش درمانی تماس بگیرید.

  اگرحق دریافت کمک مالی نداشته باشید اداره مهاجرت پول دوا و درمان را به شما نمیدهد. شما حق این را هم ندارید که  برای ویزیت دکتر یا خرید داروی ارزانتر از کارت اِل اِم آی خود استفاده کنید.

  اطلاعات بیشتر در ۱۱۷۷ راهنمای درمانی یافت میشودexternal link, opens in new window

 • من کودکی هستم بدون همراه ویک حکم اخراجی  دارم که دیگرنمیتوان برآن اعتراض کرد. وقتی که ۱۸سالم میشود چه اتفاقی می افتد؟

  اگر حکم اخراجی گرفته اید که دیگر نمیتوان بر آن اعتراض کرد و اگرچنانچه مهلت بازگشت داوطلبانه هم تمام شده، وقتیکه ۱۸ سالتان میشود حق دریافت کمک مالی شما قطع میشود و شما باید کشور را ترک کنید.

 • من کودکی هستم بدون همراه و با فامیل مُسن ترخود زندگی میکنم. فامیل مسن تر من حق دریافت کمک مالی را از دست داده است. اگر من اجازه نداشته باشم با فامیل مسنتر خودم زندگی کنم، با من چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  اگراجازه نداشته باشید که با فامیل مسن تر خود زندگی کنید دراین صورت درکمونی که زندگی میکنید اداره امور خدمات اجتماعی درمورد مسکن به شما کمک خواهد کرد.

 • فرزند من سه ماه دیگر ۱۸سالش پر میشود. ما یک حکم عدم ورود یا حکم اخراج گرفته ایم که دیگر برروی آن نمیتوان اعتراض کرد و مهلت آن هم به پایان رسیده است. هنگامی که فرزندم ۱۸سالش پر شود آیا دیگر به ما کمک مالی تعلق نمیگیرد؟

  خیر، از آن روزی که فرزندتان ۱۸ سالش پر میشود شما دیگر حق دریافت کمک مالی را ندارید.

 • اگر چنانچه دیگر حق دریافت کمک مالی را نداشته باشم با جای من درکارآموزی چه اتفاقی می افتد؟

  هنگامیکه حق دریافت کمک مالی شما لغو میشود دیگر حق ندارید کارآموزی خود را ادامه دهید.

 • من از وظیفه داشتن اجازه کار  AT-UNDمعاف هستم و کار میکنم. اگرچنانچه دیگر حق دریافت کمک مالی را نداشته باشم، آیا حق دارم به کار خود ادامه دهم؟

  تا زمانی که برای ترک کشور با ما همکاری کنید شما اجازه معاف بودن اجازه کاریعنی AT-UND را دارید. اگرچنانچه برای ترک کشور با ما همکاری نکنید دیگر اجازه کار  AT-UNDرا نخواهید داشت.