The Swedish Migration Agency logotype

در مورد پیوند دوباره با خانواده و شرط تامین امرار معاش

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – persiska

خانواده شما امکان تسلیم تقاضای اقامت برای نقل مکان به نزدتان در سوئد را دارند چنانچه شما:

  • اجازه اقامت دائم دریافت نموده‌اید، و یا
  • بعنوان پناهنده یا نیازمند محافظت به دلایل دیگر اجازه اقامت موقت دریافت نموده‌اید و همزمان تشخیص داده شود که شانس بالایی برای دریافت اجازه اقامت دائم دارید.

من بعنوان پناهنده اقامت گرفته ام

خانواده نزدیک شما امکان درخواست اجازه اقامت برای آمدن به سوئد و زندگی با شما را دارند تا زمانی که اجازه اقامت شما دارای اعتبار است. اگر خانواده شما سه ماه پس از صدور اجازه اقامتتان تقاضای خود را تسلیم کنند ممکن است مشمول شرط تامین امرار معاش شوید. شرط تامین امرار معاش همچنین در صورتی که امکان پیوندتان در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا وجود داشته باشد و یا رابطه تان یک رابطه جدید باشد نیز شامل شما خواهد شد.

من بعنوان نیازمند حمایت آلترناتیو اقامت گرفته ام

خانواده نزدیک شما امکان درخواست اجازه اقامت برای آمدن به سوئد و زندگی با شما را دارند تا زمانی که اجازه اقامت شما دارای اعتبار است. اگر خانواده شما سه ماه پس از صدور اجازه اقامتتان تقاضای خود را تسلیم کنند ممکن است مشمول شرط تامین امرار معاش شوید. شرط تامین امرار معاش همچنین در صورتی که امکان پیوندتان در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا وجود داشته باشد و یا رابطه تان یک رابطه جدید باشد نیز شامل شما خواهد شد.

من زیر ۱۸ سال هستم و بدون خانواده ام به سوئد آمده ام

بعنوان کودک تنها آمده چنانچه بعنوان پناهنده و یا نیازمند حمایت آلترناتیو اقامت گرفته باشید امکان پیوستن مجدد با خانواده خود را دارید. در این صورت والدین و خواهران و برادران زیر سن شما امکان درخواست اجازه اقامت جهت آمدن و زندگی با شما در سوئد را دارند، تا زمانی که اجازه اقامت شما دارای اعتبار است.

من اجازه اقامت دائم دریافت کرده ام

خانواده شما این امکان را دارند که تقاضای اقامت تسلیم کرده و جهت زندگی با شما به سوئد بیایند. در این صورت شما ممکن است مشمول یک شرط تامین امرار معاش شوید.

در اینجا می توانید در مورد شرط تامین امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

اگر خانواده یک پناهنده سهمیه ای تقاضای اقامت کنند شرط تامین امرار معاش در صورتی شاملشان می شود که تقاضای خود را بیش از سه ما پس از اینکه خویشاوندشان در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده است تسلیم کرده باشند. شرط تامین امرار معاش همچنین در صورتی که خانواده امکان پیوند دوباره با یکدیگر در کشوری خارج از اتحادیه اروپا را داشته باشند و یا رابطه آنها جدید باشد نیز صدق می کند.

اگر اجازه اقامت موقت دریافت کرده اید تنها خانواده نزدیک شما امکان تسلیم تقاضا جهت آمدن و زندگی با شما در سوئد را دارند. منظور از خانواده نزدیک شوهر، زن، سامبو و یا شریک زندگی ثبت شده و فرزندان زیر ۱۸ سال شما هستند. هم شما و هم همسرتان می بایست ۲۱ سال تمام داشته باشید. استثناء در مورد شرطی سنی در صورتی که فرزند مشترکی داشته باشید می تواند اعمال شود. اگر زیر ۱۸ سال هستید والدین شما خانواده نزدیکتان محسوب می شوند.

اگر اجاه اقامت دائم دریافت کرده اید دیگر اعضای نزدیک خانواده نیز در موارد استثنائی امکان تقاضای اقامت برای اینکه به سوئد آمده و با شما زندگی کنند را دارند. 
 در مورد اقامت برای اعضای نزدیک دیگر خانواده بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

شرط تامین امرار معاش و مسکن به این معنی است که شما می بایست بتوانید مخارج خود و خانواده خود را تامین کنید و دارای مسکنی با اندازه مناسب باشید.

در اینجا می توانید در مورد شرط تامین امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

شرط تامین امرار معاش و مسکن به این معنی است که شما می بایست بتوانید مخارج خود و خانواده خود را تامین کنید و دارای مسکنی با اندازه مناسب باشید.

در اینجا می توانید در مورد شرط تامین امرار معاش و مسکن بیشتر بخوانید

Last updated: 2021-01-15

Was the information on this page helpful to you?