The Swedish Migration Agency logotype

حمایت به استقرار مجدد در داخل کشور

Stöd till återetablering – persiska

اگر شما به درخواست پناهندگیتان جواب رد دریافت نمودەاید و میخواهید به وطن خود برگردید میتوانید از طرف اداره مهاجرت حمایت دریافت نمایید. شما میتوانید درخواست حمایت مالی نقدی بکنید، اما همچنین میتوانید از طریق اقدامات دیگر حمایتی، برای بازگشت به داخل جامعه در کشورتان کمک دریافت نمایید.

حمایت نقدی برای استقرار مجدد

حمایت نقدی، به اصطلاح حمایت مالی استقرار مجدد، به شما پرداخت خواهد شد که میخواهید به کشوری برگردید که بخاطر وضعیت امنیتی، استقرار مجدد در آنجا برایتان محدود است.

شما میتوانید درصورت بازگشت به یکی از این کشورها حمایت دریافت نمایید:

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اریتره، عراق، یمن، لیبریا، لیبی، مالزی، سیرالئون، سومالی، دولت فلسطین، سودان، سودان جنوبی، سوریه، چاد.

در مورد حمایت نقدی و چگونگی درخواست در اینجا بیشتر بخوانید

اقدامات حمایتی دیگر

شما همچنین میتوانید از طریق اقدامات حمایتی دیگر، برای بازگشت به داخل جامعه در کشور خود، کمک دریافت نمایید.

در حال حاضر این کمک به شمایی پرداخت می شود که به یکی از کشورهای زیر باز می گردید:

افغانستان، عراق (کردستان)، عراق (مرکز و جنوب)، مراکش، پاکستان، نیجریه.سومالی و سومالی‌لند

در باره اقدامات حمایتی دیگر بیشتر بخوانید: (به انگلیسی)

Last updated: 2020-11-25

Was the information on this page helpful to you?