The Swedish Migration Agency logotype

حمایت نقدی برای استقرار مجدد

Kontantstöd – persiska

شما که میخواهید به کشورتان برگردید این امکان برایتان وجود دارد که از اداره مهاجرت درخواست حمایت نقدی بکنید که به اصطلاح حمایت مالی استقرار مجدد نامیده میشود. این حمایت شامل شما میشود که خواستار بازگشت به کشوری هستید که بخاطر وضعیت امنیتی استقرار مجدد در آنجا مشکل است. شما باید در وقتی که در سوئد هستید درخواست آن حمایت را بکنید.

شما میتوانید درصورت بازگشت به یکی از این کشورها حمایت مالی دریافت نمایید:

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اریتره، عراق، یمن، لیبریا، لیبی، مالزی، سیرالئون، سومالی، دولت فلسطین، سودان، سودان جنوبی، سوریه، چاد.

شرایط دریافت حمایت مالی

هدف از این حمایت مالی این است که شما بتوانید در کشوری که میخواهید به آنجا برگردید استقرار مجدد بنمایید. شما بعنوان کودک و بزرگسال میتوانید حمایت مالی را دریافت نمایید اگر شما:

  • به درخواست پناهندگیتان جواب رد دریافت کردەاید یا اگر شما درخواستتان را برای پناهندگی در سوئد پس گرفتەاید.
  • داوطلبانه میخواهید به کشوری برگردید که در آنجا بخاطر وضعیت امنیتی شرایط استقرار مجدد محدود است.
  • احتمالا از طرف کشوری که میخواهید به آنجا برگردید تحویل گرفته خواهید شد.
  • هنگام درخواست در سوئد باشید.
  • درخواستتان را وقتی کرده باشید یا جدیدا جواب رد به درخواست پناهندگیتان گرفته باشید و یا تازه درخواست پناهندگی خود را پس گرفته باشید..

حمایت مالی به خانواده شما

اعضای خانوادە شما هم که میخواهند با شما به کشورتان برگردند میتوانند حمایت را دریافت نمایند: همسر شما، همزی شما، فرزند زیر ١٨ سال یا بستگان نزدیک که بهمراه شما زندگی میکنند. جهت دریافت حمایت باید اعضای خانواده شما هم هنگام تحویل تقاضانامه در سوئد باشند.

درخواستنامه و قرار

شما باید نزدیک به ایامی درخواست حمایت مالی بکنید که جدیدا به درخواست پناهندگیتان جواب رد دریافت کرده باشید یا جدیدا درخواست پناهندنگیتان باطل شده باشد بخاطر بازپسگیری آن از طرف خودتان. درخواست شما باید در طول دو ماه بعد از قرار اداره مهاجرت تحویل داده شده باشد.

شما همچنین میتوانید درخواست حمایت مالی استقرار مجدد را نزد مامور بررسی پذیرش خود تحویل دهید و این اداره مهاجرت است که در مورد دادن یا عدم دادن حمایت مالی به شما تصمیم خواهد گرفت. قرار اداره مهاجرت در مورد حمایت مالی استقرار مجدد قابل شکایت نیست.

حمایت مالی در کشور خودتان به شما پرداخت میشود

اداره مهاجرت با "IOM" (سازمان بین‌المللی برای مهاجرین International Organization for Migration) همکاری مینماید که در اکثر کشورهایی که در آنجا حمایت مالی توزیع میشود دارای نمایندگی هستند. در این صورت این IOM میباشد که پولها را پرداخت میکند. قبل از ترک سوئد از سوی شما شماره تلفن دفتر IOM در کشورتان به شما داده خواهد شد. وقتی به کشورتان رسیدید به آنجا زنگ زده و برای دریافت حمایت مالی استقرار مجدد وقت رزرو مینمایید.

کل مبلغ بصورت یک باره پرداخت خواهد شد. هنگام تحویل گرفتن پولها شما باید گذرنامه یا کپی جواز موقت سفرتان و یک کپی از قراری که نشان میدهد به شما حمایت مالی استقرار مجدد اعطا شده است را نشان دهید.

اگر شما به جمهوری آفریقای مرکزی، اریتره یا دولت فلسطین برگردید حمایت مالی به جای آن، به شماره حساب شخصی بانکی شما در کشورتان بعد از اینکه به آنجا برگردید واریز میشود.

اگر شما میخواهید به سوریه برگردید میتوانید حمایت مالی را یا از IOM در دمشق یا از طریق حساب شخصی بانکی در قسمتهای دیگر کشور تحویل بگیرید.

در مورد IOM (سازمان بین‌المللی برای مهاجرین International Organization for Migration) بیشتر بخوانیدexternal link, opens in new window

مقدار حمایت مالی

حمایت مالی استقرار مجدد معادل 30 000 کرون سوئدی برای هر شخص بالای 18 سال و 15 000 کرون برای کودک زیر 18 سال میباشد. یک خانواده میتواند حداکثر 75 000 کرون دریافت نماید.

در صورت تحویل اطلاعات نادرست از جانب شما

اداره مهاجرت میتواند قرار صادر نماید در مورد اینکه شما باید حمایت مالی را بصورت کامل یا بخشی از آن را پس بدهید اگر شما:

  • داوطلبانه برنگردید یا اگر شما بعد از بازگشتتان بصورت غیرقانونی وارد سوئد شوید.
  • اطلاعات نادرست تحویل دادە باشید یا بصورت دیگر باعث شده باشید که حمایت مالی اشتباهی یا بصورت مبلغ بزرگی تحویل شده باشد.

Last updated: 20 January 2021

Was the information on this page helpful to you?