The Swedish Migration Agency logotype

ใบอนุญาตผู้มีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เก็บผลเบอร์รี่

Uppe­hålls- och arbets­till­stånd för bärploc­kare – thailändska

หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรปและวางแผนที่จะเดินทางมาประเทศสวีเดนเพื่อเก็บผลเบอร์รี่ คุณต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงาน โดยใบอนุญาตต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางมายังสวีเดน

หากคุณเป็นบุคคลคนเดียวต้องการทำงานเป็นคนเก็บผลเบอร์รี่ในสวีเดน คุณต้องยื่นคำร้องขอใบขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานสำหรับงานตามฤดูกาล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานสำหรับงานตามฤดูกาล (เป็นภาษาอังกฤษ)

หากคุณมีตัวแทนที่ยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานให้กับคุณ ตัวแทนนั้นก็จะเป็นผู้ดูแลการติดต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานในฐานะตัวแทนของผู้เก็บผลเบอร์รี่

หากว่าคุณถูกว่าจ้างโดยบริษัทจัดหางานต่างประเทศ

บริษัทสวีเดนสามารถซื้อบริการเก็บผลเบอร์รี่จากบริษัทต่างประเทศ บริษัทประเทศที่ว่าจ้างคุณต้องมีสาขาในประเทศสวีเดน ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างในประเทศสวีเดนต้องรับประกันเงื่อนไขที่การจ้างงานใดที่ใช้กับข้อเสนอการจ้างงาน หากคุณได้รับการว่าจ้างจากบริษัทจัดหางานต่างประเทศที่ไม่มีการดำเนินงานในสวีเดน ให้ใช้ข้อตกลงจัดหาพนักงานไม่ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงหรือไม่

LO (สมาพันธ์แรงงานสวีเดน) ได้พิจารณาอนุมัติให้สหภาพแรงงานเทศบาลสวีเดน (SKAF) มีสิทธิ์ในการจัดตั้งองค์กรและจัดทำสัญญาให้แก่ผู้เก็บผลเบอร์รี่ ซึ่งหมายความว่า ให้ SKAF แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้เก็บผลเบอร์รี่ในสวีเดน

มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับผู้ที่จะจ้างบุคคลเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมเก็บผลเบอร์รี่ ข้อกำหนดนี้บังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะเก็บผลเบอร์รี่หรือว่าทำงานเป็นล่ามแปล พนักงานครัว ช่างหรือว่าในรูปแบบอื่น ๆ ของการบริการผู้เก็บผลเบอร์รี่

นอกจากนั้นบริษัทต้องจ่ายเงินเดือนตามที่คุณได้รับการเสนอ แม้ว่าจะมีผลเบอร์รี่น้อยและ/หรือว่าคุณไม่สามารถเก็บผลเบอร์รี่ได้เทียบเท่ากับเงินเดือนของคุณ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานสำหรับนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง ที่จะต้องเสนอให้แก่ท่าน

ทุกคนที่ทำงานในสวีเดนมีสิทธิ์ได้รับเงื่อนไขการทำงานที่ดี ไม่สำคัญว่าคุณจะมีสัญชาติสวีเดนหรือคุณทำงานที่นี่ในช่วงเวลาที่จำกัด คุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีสวัสดิภาพในการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ใดบ้าง

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เว็บไซต์สำนักงานสภาพแวดล้อมในการทำงานexternal link, opens in new window

เป็นสิ่งสำคัญที่ตัวคุณเองต้องรู้ว่าเงื่อนไขการจ้างงานใดที่มีผลใช้กับข้อเสนอการจ้างงานที่คุณได้รับ

หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับนายจ้างของคุณในสวีเดน คุณสามารถลองติดต่อกับสหภาพแรงงานเทศบาลสวีเดนได้

เว็บไซต์สหภาพแรงงานเทศบาลexternal link, opens in new window

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนได้

  • หากระบุข้อมูลเท็จในคำร้องหรือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (พำนักอาศัย) ของคุณ
  • หากไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของใบอนุญาต เช่น หากคุณไม่ได้ทำงานต่อหรือเงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกต่อไป
  • หากยังไม่ได้เริ่มทำงานของคุณภายในสี่เดือนนับแต่วันแรกที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

Last updated: 2563-02-24

Was the information on this page helpful to you?