The content on this page may not be correct due to changes in the Swedish Aliens Act

We are currently reviewing the content of the entire website due to changes in the Swedish Aliens Act, decided by the government. This may affect the content on pages in languages other than Swedish and English. These pages will be updated as soon as the translations are complete. All our pages in Swedish and English are correct and updated.

www.migrationsverket.se

หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน

Krav för arbetstillstånd – thailändska

ในการขอรับใบอนุญาตทำงานนั้น คุณจะต้องได้รับเสนอให้เข้าทำงานก่อน ใบอนุญาตทำงานจะต้องเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่คุณจะเดินทางมายังประเทศสวีเดน คุณไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานเพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศสวีเดนได้

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดนและประสงค์จะยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

เมื่อท่านยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (วีซ่าทำงาน) กรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านถือใบอนุญาตทำงานก่อนหน้านี้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับใบอนุญาตทำงานหรือไม่ เพื่อให้คำร้องมีความสมบูรณ์ ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินเดือนตามที่เงื่อนไขกำหนดตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน นอกจากนี้ท่านจะต้องระบุชื่อบริษัทประกันและหมายเลขประกันด้วยเช่นกัน

ในการขอรับใบอนุญาตทำงานคุณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • ได้รับการเสนอเงื่อนไขการทำงานซึ่งอย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้อตกลงร่วมของประเทศสวีเดนหรือธรรมเนียมปฎิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
  • ได้รับเสนองานที่มีเงินเดือนอย่างน้อยในระดับเดียวกับข้อตกลงร่วมของประเทศสวีเดนหรือธรรมเนียมปฎิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
  • ได้รับเสนองานที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ในการเลี้ยงชีพ งานของท่านจะต้องเป็นงานที่มีเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละ 13,000 โครนาก่อนหักภาษี
  • ผู้ว่าจ้างของคุณแสดงเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัย และประกันเงินบำนาญให้แก่คุณ เมื่อเริ่มจ้างงาน

อ่านหลักเกณฑ์สำหรับนายจ้างของคุณ (หน้าภาษาสวีเดน)

สำหรับอาชีพบางกลุ่มและพลเมืองบางสัญชาติจะมีกฎพิเศษ (หน้าภาษาอังกฤษ) ที่มีผลบังคับใช้สำหรับการทำงานในประเทศสวีเดน ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือหลักเกณฑ์อื่นในการพิจารณา

ในการได้มาซึ่งใบอนุญาตทำงาน คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับงานใดงานหนึ่งเท่านั้น คุณไม่สามารถรับงานสองงานหรือหลาย ๆ งานรวมกัน เพื่อที่จะทำให้คุณมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดได้ ถ้าหากคุณจะเข้ามาทำงานในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน ไม่ว่าคุณจะได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในประเทศสวีเดน หรือในต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทตัวแทนจ้างงาน ซึ่งจัดจ้างแรงงานให้แก่บริษัทในประเทศสวีเดน หรือไม่ว่าจะโยกย้ายตำแหน่งงานภายในเครือบริษัทเดียวกัน

ระยะเวลาการทำงานน้อยกว่าสามเดือน

สำหรับการทำงานที่มีระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน พลเมืองบางสัญชาติจะต้องมีทั้งใบอนุญาตทำงานและวีซ่า (การลงตรวจตรา) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่สวีเดน

รายชื่อประเทศที่จำเป็นต้องมีวีซ่ากรณีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่าสามเดือน (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

ค้นหาสถานทูตใกล้ที่สุดได้ที่เว็บไซต์ Swedenabroad.se (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

การลงทะเบียนราษฎร

เนื่องจากคุณจะไม่สามารถได้รับใบอนุญาตที่มีอายุเกินกว่าอายุของหนังสือเดินทาง ในการลงทะเบียนราษฎร์ที่สวีเดน คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปี

ผู้ถือใบอนุญาตทำงานที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี จะไม่ได้ลงทะเบียนราษฎรในสวีเดน และจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการทางสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องมีประกัน ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

Last updated: 2564-06-30