หลังจากอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อทำงานในประเทศสวีเดน

Efter beslut om uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige – thailändska

หากคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (พำนักอาศัย) เพื่อทำงานในประเทศสวีเดน จะมีผลบังคับสำหรับทำงานกับนายจ้างและสายอาชีพที่คุณระบุในคำร้องของคุณ ถ้าหากกรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาไม่อนุมัติคำร้องขอคุณ คุณสามารถอุทธรณ์ได้หากคุณไม่ยอมรับผลการพิจารณา

หากคุณได้งานใหม่กับนายจ้างอื่นหรือเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่คุณจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตใหม่

เมื่อคุณจะขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขใบอนุญาตทำงานกำหนด ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องเก็บใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือน หนังสือรับรองการจ้างงาน รวมถึงหนังสือรับรองการลางานและหนังสือรับรองว่าคุณมีประกันตลอดอายุใบอนุญาต เนื่องจากอาจมีการขอให้คุณแสดงเอกสารดังกล่าวหมดต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานหากเปลี่ยนงาน

หากคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลานานกว่าสามเดือน จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ บัตรนี้จะเป็นหลักฐานว่า คุณได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสวีเดน โดยจะมีอาทิรูปถ่ายและลายนิ้วมือของคุณบนบัตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ตอนที่ยื่นคำร้อง คุณจะต้องไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้สามารถทำบัตรให้คุณได้ ไม่ใช่สถานทูตหรือสถานกงสุงใหญ่ทุกแห่งที่สามารถถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือคุณได้ ดังนั้นโปรดติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพบ เมื่อไปที่สถานทูตจะต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วย

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่เว็บไซต์ Swedenabroad.com External link, opens in new window.

เมื่อบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะมอบหรือส่งให้คุณ โปรดทราบว่าในการทำบัตรและส่งบัตรไปยังสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่อาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับผลการอนุมัติ หากว่าคุณได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้ว เมื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน คุณจะต้องแสดงบัตรนี้พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

หากคุณสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า

กรณีที่คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา (วีซ่า) คุณอาจจำเป็นต้องแสดงสำเนาหนังสือผลการอนุมัติเมื่อคุณเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้คุณอาจยังจำเป็นต้องแสดงเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่พร้อมกับหนังสือผลการอนุมัติเมื่อเดินทางด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ – พิมพ์ออกและนำติดตัวเมื่อเดินทาง (ฉบับภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ) Pdf, 125.4 kB, opens in new window.

ทันทีที่คุณสามารถทำได้หลังจากที่คุณได้เดินทางเข้าประเทศสวีเดน ให้คุณนัดหมายเวลากับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป เมื่อคุณจะไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้คุณนำหนังสือเดินทางไปด้วย หากบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ออกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งไปยังที่อยู่ของคุณในประเทศสวีเดน

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

นัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหากสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า (หน้าภาษาอังกฤษ)

ทำงานในประเทศสวีเดน

เมื่อคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (วีซ่าพำนักอาศัย) เพื่อย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน คุณจะได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำงานด้วย ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถทำงานในประเทศสวีเดนได้ หากคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรคุณก็สามารถทำงานในประเทศสวีเดนด้วยเช่นกัน

ทำงานระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน จะไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ จึงไม่มีบัตรมีถิ่นที่อยู่ คุณจะต้องแสดงหนังสือผลการอนุมัติใบอนุญาตทำงานแทนพร้อมด้วยหนังสือเดินทางของคุณและการตรวจลงตรา (ถ้ามี) แทนเมื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

ใบอนุญาตจะมีอายุดังนี้

ในกรณีส่วนใหญ่จะได้รับใบอนุญาตที่มีอายุตามระยะเวลาที่ว่าจ้างแต่ไม่เกินอายุของหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานอาจอนุมัติให้เป็นระยะเวลาสูงสุดครั้งละสองปี หากมีครอบครัวติดตามมาด้วยก็จะได้ใบอนุญาตที่มีระยะเวลาเช่นเดียวกับคุณแต่ไม่เกินอายุของหนังสือเดินทาง

หากคุณจะทำงานต่อในประเทศสวีเดนหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ คุณจะต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต โดยคุณจะต้องขอต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ เมื่อถือใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 48 เดือน คุณสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวรได้ กรมตรวจคนเข้าเมืองจะประเมินว่าคุณมีสิทธิถือใบอนุญาตประเภทถาวรหรือไม่เมื่อคุณยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณควรคำนึงเมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

ความสำคัญเกี่ยวกับการประกัน

ในการที่จะอนุมัติใบอนุญาตทำงานให้แก่คุณ นายจ้างของคุณต้องแสดงเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัยกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน และประกันเงินบำนาญให้แก่คุณเมื่อเริ่มจ้างงาน การประกันจะมีผลคุ้มครองนับแต่วันที่คุณเริ่มทำงาน

ในการที่จะสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ คุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัยกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน และประกันเงินบำนาญตลอดระยะเวลาที่คุณถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน

หากจำเป็นต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศสวีเดน คุณอาจจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหากไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดนและไม่มีเลขประจำตัวประชาชนวีเดน หากคุณมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดนคุณลงชื่อกับสำนักงานประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการสังคมประเทศสวีเดน ดังนั้นการลงชื่อกับสำนักงานประกันสังคมจึงยังไม่เพียงพอเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันสำหรับใบอนุญาตทำงาน

การมีชื่อในทะเบียนราษฎรและขอมีเลขประจำตัวประชาชนได้กำหนดตามกฎระเบียบว่า คุณจะต้องได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดนเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และคุณมีเป้าหมายที่จะจะพำนักอาศัยที่นี่หนึ่งปีหรือนานกว่านั้น ดังนั้นคุณควรแจ้งมีชื่อในทะเบียนราษฎร์โดยเร็วหลังจากคุณย้ายมาประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (หน้าภาษาอังกฤษ) External link, opens in new window.

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนได้

  • หากระบุข้อมูลเท็จในคำร้องหรือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (พำนักอาศัย) ของคุณ
  • หากไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของใบอนุญาต เช่น หากคุณไม่ได้ทำงานต่อหรือเงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกต่อไป
  • หากยังไม่ได้เริ่มทำงานของคุณภายในสี่เดือนนับแต่วันแรกที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ หมายความว่า คุณไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน คุณเลือกที่จะขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้ภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่คุณได้รับทราบผลการอนุมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์มีระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติของคุณ หากคุณมอบให้อำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการแทน คุณสามารถให้บุคคลนั้นขออุทธรณ์แทนคุณได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศสวีเดนขณะที่คุณได้ถูกปฏิเสธคำร้อง คุณจะต้องออกนอกประเทศภายในเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธคำร้องและพำนักอยู่ในประเทศสวีเดน

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร

หนังสือมอบอำนาจอาจจะเป็นจดหมายลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตมอบอำนาจให้บุคคลอื่นบุคคลใดสามารถทำการแทนเขาหรือเธอ หนังสือมอบอำนาจจะทำให้บุคคลมีสิทธิอาทิ ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลประกอบในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการอนุมัติแทนบุคคลอื่น หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นโดยผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นที่รับมอบอำนาจ และจะต้องสามารถนำต้นฉบับมาแสดงได้หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียกขอ

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น คุณจะต้องยื่นจดหมายต่อสำนักงานตรวจคนเมืองโดยจะต้องระบุดังนี้

  • ระบุว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจ
  • ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้มอบอำนาจ
  • ระบุว่าผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิทำการในเรื่องใด
  • ระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ
  • ลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ
  • วันที่และเมือง เมื่อมีการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

Power of Attorney, form number 107011 (หน้าภาษาอังกฤษ) Pdf, 550.4 kB, opens in new window.

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจดำเนินการตรวจสอบติดตาม

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่ถือใบอนุญาตทำงาน เรียกว่า “ตรวจสอบติดตาม” ในการตรวจสอบติดตามกรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจดูว่าคุณได้รับเงินเดือนและการประกันภัยตามที่เกณฑ์ที่ใบอนุญาตของคุณกำหนดหรือไม่ ในการตรวจสอบติดตามนายจ้างของคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการประกันภัย ตามคำขอของกรมตรวจคนเข้าเมือง

หากเมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบติดตามแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงาน กล่าวคือ หากคุณเป็นลูกจ้าง ที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือการประกันภัยตามเกณฑ์ของใบอนุญาตทำงานกำหนด กรมตรวจคนเข้าเมืองจะเพิกถอนใบอนุญาตของคุณได้

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนนายจ้างในระหว่างที่กรมตรวจคนเข้าเมืองสอบสวนว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานหรือไม่ โดยจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่เพื่อทำงานกับนายจ้างคนใหม่ภายในสี่เดือน

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ในประเทศสวีเดนซึ่งถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

อย่าลืมเก็บรักษาเอกสารผลการพิจารณาใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของคุณไว้ คุณจำเป็นจะใช้เอกสารผลการพิจารณาดังกล่าวสำหรับการติดต่อกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

ในการขอมีชื่อในทะเบียนราษฎร์และขอหมายเลขประจำตัวประชาชนสวีเดนให้คุณติดต่อ Skatteverket External link, opens in new window.

สำหรับการลงทะเบียนในระบบประกันสังคมให้คุณติดต่อ Försäkringskassan External link, opens in new window.

เทศบาลบางแห่งมีสำนักงานจัดหาที่อยู่อาศัย ซึ่งคุณสามารถยื่นเรื่องหาที่อยู่อาศัยได้ นอกจากนี้เทศบาลยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ให้เช่าเอกชน

เทศบาลที่คุณอาศัยอยู่จะบริการดูแลเด็กและโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ติดต่อภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ ค้นหาบริการรักษาพยาบาลได้ทั่วประเทศที่สายด่วนหมายเลข 1177 Vårdguiden External link, opens in new window.

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาสวีเดนสำหรับชาวต่างชาติ (SFI) ให้คุณติดต่อเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้โปรดดูเว็บไซต์ Sveriges kommuner och regioner External link, opens in new window.

หากคุณกำลังมองหางานคุณสามารถลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางาน Arbetsförmedlingen External link, opens in new window.

Pensionsmyndigheten External link, opens in new window. (สำนักงานบำนาญแห่งชาติ) มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเลี้ยงชีพผู้สูงอายุสำหรับคุณที่มาประเทศสวีเดนในช่วงปลายชีวิตและได้รับเงินบำนาญน้อยหรือไม่ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย คุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Antagning.se External link, opens in new window. หรือ studera.nu External link, opens in new window.

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษา คุณสามารถติดต่อกับ CSN, Centrala studiestödsnämnden External link, opens in new window. (คณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนการศึกษา)

สำหรับคำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ คุณสามารถติดต่อกับ Transportstyrelsen External link, opens in new window.

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คุณสามารถติดต่อ Valmyndigheten External link, opens in new window.

ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสวีเดนได้จาก Skolverket External link, opens in new window. (สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ)

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมประเทศสวีเดนในหลายภาษามีที่ Information om Sverige External link, opens in new window.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมสวีเดนมีที่ Svenska institutet External link, opens in new window.

Hej hej Sverige! External link, opens in new window. มีวิดีโอที่เข้าใจง่ายและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับระบบสังคมประเทศสวีเดนเป็นอย่างไร

ในหน้า Lära svenska ของเว็บไซต์ www.informationsverige.se External link, opens in new window. คุณจะพบลิงก์ของหลายโปรแกรมสำหรับเรียนภาษาสวีเดนตนเอง

Konsumentverkets upplysningstjänst External link, opens in new window. สามารถให้คำแนะนำเมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับการซื้อหรือสัญญา

Last updated: