หลังจากอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อทำงานในประเทศสวีเดน

Efter beslut om uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige – thailändska

ใบอนุญาตทำงานของคุณจะมีผลบังคับสำหรับทำงานกับนายจ้างและสายอาชีพที่ระบุในคำร้องของคุณ ใบอนุญาตจะมีอายุตามระยะเวลาที่ระบุในหนังสือผลการอนุมัติ

หากคุณได้งานใหม่กับนายจ้างอื่นหรือเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่คุณจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตใหม่

เมื่อคุณจะขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขใบอนุญาตทำงานกำหนด ดังนั้นคุณจำเป็นจะต้องเก็บใบแจ้งเงินเดือนทุกเดือน หนังสือรับรองการจ้างงาน รวมถึงหนังสือรับรองการลางานและหนังสือรับรองว่าคุณมีประกันตลอดอายุใบอนุญาต เนื่องจากอาจมีการขอให้คุณแสดงเอกสารดังกล่าวหมดต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานหากเปลี่ยนงาน external link

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลานานกว่าสามเดือน จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ บัตรนี้จะเป็นหลักฐานว่า คุณได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสวีเดน โดยจะมีอาทิรูปถ่ายและลายนิ้วมือของคุณบนบัตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ตอนที่ยื่นคำร้อง คุณจะต้องไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้สามารถทำบัตรให้คุณได้ ไม่ใช่สถานทูตหรือสถานกงสุงใหญ่ทุกแห่งที่สามารถถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือคุณได้ ดังนั้นโปรดติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพบ เมื่อไปที่สถานทูตจะต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วย

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่เว็บไซต์ Swedenabroad.comexternal link, opens in new window external link

เมื่อบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะมอบหรือส่งให้คุณ โปรดทราบว่าในการทำบัตรและส่งบัตรไปยังสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่อาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับผลการอนุมัติ หากว่าคุณได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้ว เมื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน คุณจะต้องแสดงบัตรนี้พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

หากคุณสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า

หากคุณสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า คุณอาจจำเป็นต้องแสดงสำเนาผลการอนุมัติเมื่อเดินทางเข้าประเทศ หลังจากเข้าประเทศสวีเดนแล้วคุณจะต้องนัดวันเวลากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปโดยเร็ว เมื่อบัตรอนุญาตทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณในประเทศสวีเดน

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

นัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหากสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

ทำงานระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน จะไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ จึงไม่มีบัตรมีถิ่นที่อยู่ คุณจะต้องแสดงหนังสือผลการอนุมัติใบอนุญาตทำงานแทนพร้อมด้วยหนังสือเดินทางของคุณและการตรวจลงตรา (ถ้ามี) แทนเมื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

ใบอนุญาตจะมีอายุดังนี้

ในกรณีส่วนใหญ่จะได้รับใบอนุญาตที่มีอายุตามระยะเวลาที่ว่าจ้างแต่ไม่เกินอายุของหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานอาจอนุมัติให้เป็นระยะเวลาสูงสุดครั้งละสองปี หากมีครอบครัวติดตามมาด้วยก็จะได้ใบอนุญาตที่มีระยะเวลาเช่นเดียวกับคุณแต่ไม่เกินอายุของหนังสือเดินทาง

หากคุณจะทำงานต่อในประเทศสวีเดนหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ คุณจะต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต โดยคุณจะต้องขอต่อใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ เมื่อถือใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 48 เดือน คุณสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวรได้ กรมตรวจคนเข้าเมืองจะประเมินว่าคุณมีสิทธิถือใบอนุญาตประเภทถาวรหรือไม่เมื่อคุณยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณากรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานของท่าน (ภาษาอังกฤษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

ความสำคัญเกี่ยวกับการประกัน

ในการที่จะอนุมัติใบอนุญาตทำงานให้แก่คุณ นายจ้างของคุณต้องแสดงเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัยกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน และประกันเงินบำนาญให้แก่คุณเมื่อเริ่มจ้างงาน การประกันจะมีผลคุ้มครองนับแต่วันที่คุณเริ่มทำงาน

ในการที่จะสามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ คุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัยกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน และประกันเงินบำนาญตลอดระยะเวลาที่คุณถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน

หากจำเป็นต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศสวีเดน คุณอาจจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหากไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดนและไม่มีเลขประจำตัวประชาชนวีเดน หากคุณมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ของประเทศสวีเดนคุณลงชื่อกับสำนักงานประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการสังคมประเทศสวีเดน ดังนั้นการลงชื่อกับสำนักงานประกันสังคมจึงยังไม่เพียงพอเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันสำหรับใบอนุญาตทำงาน 

การมีชื่อในทะเบียนราษฎรและขอมีเลขประจำตัวประชาชนได้กำหนดตามกฎระเบียบว่า คุณจะต้องได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดนเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และคุณมีเป้าหมายที่จะจะพำนักอาศัยที่นี่หนึ่งปีหรือนานกว่านั้น ดังนั้นคุณควรแจ้งมีชื่อในทะเบียนราษฎร์โดยเร็วหลังจากคุณย้ายมาประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีชื่อในทะเบียนราษฎรที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนได้

  • หากระบุข้อมูลเท็จในคำร้องหรือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (พำนักอาศัย) ของคุณ
  • หากไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของใบอนุญาต เช่น หากคุณไม่ได้ทำงานต่อหรือเงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกต่อไป
  • หากยังไม่ได้เริ่มทำงานของคุณภายในสี่เดือนนับแต่วันแรกที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้อง

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุมัติคำร้องของคุณ สามารถขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้ภายในสามสัปดาห์ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขออุทธรณ์มีปรากฎในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติของคุณ เพื่อให้นายจ้างรับทราบผลการอนุมัติของคุณจำเป็นต้องมอบอำนาจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพำนักอาศัยในประเทศสวีเดนและกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้อง

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนท่าน

หากท่านมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นทำการแทนท่านในเรื่องของท่านที่ดำเนินการกับกรมตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลนั้นได้ หนังสือมอบอำนาจอาจจะทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิต่าง ๆ เช่น ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น และจะต้องสามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้หากกรมตรวจคนเข้าเมืองขอ ผู้มีอายุมากกว่า18 ปีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดทำการแทนตนเองก็ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจด้วยเช่นกัน

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยเหตุผลด้านการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน สายสัมพันธ์หรือเยี่ยมเยียน

Power of Attorney, form number 107011 (ภาษาอังกฤษ)PDF

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจดำเนินการตรวจสอบติดตาม

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจดำเนินการตรวจสอบในช่วงที่ถือใบอนุญาตทำงาน เรียกว่า “ตรวจสอบติดตาม” ในการตรวจสอบติดตามกรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจดูว่าคุณได้รับเงินเดือนและการประกันภัยตามที่เกณฑ์ที่ใบอนุญาตของคุณกำหนดหรือไม่ ในการตรวจสอบติดตามนายจ้างของคุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการประกันภัย ตามคำขอของกรมตรวจคนเข้าเมือง

หากเมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบติดตามแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงาน กล่าวคือ หากคุณเป็นลูกจ้าง ที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือการประกันภัยตามเกณฑ์ของใบอนุญาตทำงานกำหนด กรมตรวจคนเข้าเมืองจะเพิกถอนใบอนุญาตของคุณได้

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนนายจ้างในระหว่างที่กรมตรวจคนเข้าเมืองสอบสวนว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานหรือไม่ โดยจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานใหม่เพื่อทำงานกับนายจ้างคนใหม่ภายในสี่เดือน

ข้อมูลสำหรับผู้ย้ายมาอยู่ใหม่ในประเทศสวีเดน ซึ่งถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาสวีเดน)

อย่าลืมเก็บหนังสือผลการอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมายื่นแสดงในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ

สำหรับการลงทะเบียนราษฎร และขอรับเลขประจำตัวประชาชนสวีเดน โปรดติดต่อ Skatteverket.external link, opens in new window

สำหรับการมีชื่อในระบบประกันความมั่นคงทางสังคม โปรดติดต่อ Försäkringskassan.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องการรักษาพยาบาล โปรดติดต่อ Landstinget.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องการเรียนภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว (SFI) โปรดติดต่อกับเทศบาลเขตที่คุณอาศัยอยู่ ดูเว็บไซต์เพิ่มเติม Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window

หากคุณกำลังหางาน คุณสามารถลงทะเบียนกับ Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย สามารถดูได้ที่ Antagning.seexternal link, opens in new window หรือ studera.nuexternal link, opens in new window

สำหรับเรื่องเงินช่วยเหลือการศึกษา CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องใบอนุญาตขับขี่ โปรดติดต่อ Ttransportstyrelsen.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องสิทธิในการเลือกตั้ง โปรดติดต่อ Valmyndigheten.external link, opens in new window

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศสวีเดนจาก Skolverket (กรมการศึกษา) มีอยู่ที่

http://www.omsvenskaskolan.se/thai/det-haer-aer-den-svenska-skolan-paa-thai/external link

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมสวีเดนฉบับภาษาต่าง ๆ มีที่เว็บไซต์ Information om Sverige.external link, opens in new window

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมสวีเดน มีที่เว็บไซต์ Svenska Institutets webbplats.external link, opens in new window

Last updated: 2562-03-19

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.