หากถูกปฏิเสธคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่และยังพำนักอยู่ในประเทศสวีเดน

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och befinner dig i Sverige – thailändska

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ หมายความว่า คุณไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน และจะต้องออกจากประเทศ คุณเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือขออุทธรณ์ผลการอนุมัติ หากเลือกขออุทธรณ์คุณก็สามารถอยู่ในประเทศสวีเดนในช่วงเวลาที่เรื่องของคุณอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาล แม้ว่าคุณจะเลือกขออุทธรณ์คุณก็จะต้องตระเตรียมเพื่อกลับประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศที่คุณมีสิทธิพำนักอาศัย

หากคุณยอมรับผลการอนุมัติ ให้คุณลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงความพึงพอใจ เมื่อคุณลงลายมือชื่อแล้วคุณจะไม่สามารถขออุทธรณ์ได้และคุณจะต้องเตรียมเดินทางกลับ

การเตรียมเดินทางกลับ

คุณรับผิดชอบการตระเตรียมเดินทาง จัดการเรื่องหนังสือเดินทางและอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่คุณมีสิทธิพำนักอาศัยได้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางกลับหรือยังไม่ได้รับหนังสือรับรองออกนอกประเทศ (utresebevis) ซึ่งได้ส่งยังที่อยู่ของคุณ ให้คุณติดต่อสำนักงานบริการที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือรับรองออกนอกประเทศในหัวข้อ เดินทางออกนอกประเทศ (Utresa)

กรมตรวจคนเข้าเมืองส่งผลพิจารณา

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองแจ้งผลการอนุมัติ อาจใช้วิธีนำส่งแบบธรรมดา โดยจะดำเนินการดังนี้

กรมตรวจคนเข้าเมืองส่งจะส่งผลพิจารณาเป็นจดหมายธรรมดาไปยังที่อยู่ของคุณ ซึ่งคุณระบุไว้ว่าสามารถติดต่อได้ หากคุณมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ประเทศสวีเดน กรมตรวจคนเข้าเมืองก็จะส่งผลพิจารณาไปยังที่อยู่ดังกล่าว โดยหลังจากนั้นอย่างน้อยหนึ่งวันกรมตรวจคนเข้าเมืองจะส่งข้อความแจ้งคุณว่า กรมตรวจคนเข้าเมืองได้ส่งหนังสือผลการอนุมัติแล้ว ซึ่งทำเช่นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับหมายฉบับแรก คุณจะได้รับจดหมายฉบับที่สองจากกรมตรวจคนเข้าเมืองโดยมากจะห่างกันหนึ่งวัน คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งกรมตรวจคนเข้าเมืองว่าได้รับจดหมายแล้ว

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะถือว่าคุณได้รับผลการอนุมัติเมื่อครบสองสัปดาห์นับแต่วันที่ส่งผลการอนุมัติให้แก่คุณ จากนั้นคุณมีเวลาสามสัปดาห์ในการขออุทธรณ์ผลการอนุมัติ หากคุณยังไม่ได้รับผลการอนุมัติ ได้รับเพียงแค่ข้อความแจ้ง ให้คุณติดต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองโดยเร่งด่วน

อย่าลืมตรวจดูตู้จดหมายของคุณอยู่เสมอและตรวจดูว่ามีชื่อของคุณติดหน้าประตูหรือตู้จดหมาย หากคุณขออุทธรณ์ ศาลปกครอง (förvaltningsrätten) อาจเลือกที่จะแจ้งผลการอนุมัติให้คุณด้วยวิธีการส่งแบบธรรมดา

ในบางกรณีคุณจะได้ทราบผลการอนุมัติด้วยวาจา กรมตรวจคนเข้าเมืองจะส่งจดหมายเรียกถึงคุณ โดยจะระบุวันเวลานัดที่จะให้คุณมารับทราบผลการอนุมัติ

การขออุทธรณ์ผลการอนุมัติเกี่ยวกับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

หากคุณไม่ขออุทธรณ์ผลการอนุมัติของคุณจะมีผลหลังจากสามสัปดาห์นับแต่วันที่คุณได้รับทราบผลการอนุมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงให้เห็นว่ายอมรับผลการอนุมัติโดยลงลายมือชื่อในหนังสือที่เรียกว่า หนังสือแสดงความพึงพอใจ เมื่องคุณลงลายมือชื่อแล้วคุณจะไม่สามารถขออุทธรณ์ได้และคุณต้องเตรียมตัวออกจากประเทศสวีเดน

หากคุณไม่ยอมรับผลการอนุมัติคุณมีสิทธิที่จะขออุทธรณ์ โดยให้คุณส่งคำอุทธรณ์ของคุณไปยังกรมตรวจคนเข้าเมือง ในขั้นแรกทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจคำอุทธรณ์ของคุณก่อนเพื่อดูว่าจะต้องเปลี่ยนผลการอนุมัติหรือไม่ หากกรมตรวจคนเข้าเมืองไม่พบว่ามีเหตุให้เปลี่ยนผลการอนุมัติก็จะส่งต่อไปยังศาลตรวจคนเข้าเมือง โดยศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจที่จะเปลี่ยนผลการอนุมัติหรือเห็นด้วยกับกรมตรวจคนเข้าเมือง คำอุทธรณ์ของคุณจะต้องยื่นถึงกรมตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่ผลการอนุมัติจะเริ่มมีผล ซึ่งเป็นเวลาสามสัปดาห์นับแต่วันที่คุณได้รับทราบผลการอนุมัติ หากคุณได้รับผลการอนุมัติว่าให้เนรเทศคุณจะสามารถอยู่ที่ประเทศสวีเดนในระหว่างรอการพิจารณาคำอุทธรณ์ได้ แต่ถ้าหากคุณได้รับผลการอนุมัติว่าให้ขับออกจากประเทศโดยทันที คุณจะต้องออกจากประเทศสวีเดนแม้ว่าคุณได้ขออุทธรณ์ไว้ก็ตาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์ (หน้าภาษาอังกฤษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับออกจากประเทศโดยทันที (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากไม่ปฎิบัติตามผลการอนุมัติ

เมื่อผลการอนุมัติเริ่มมีผลและไม่สามารถขออุทธรณ์ได้ต่อไป (ผลการอนุมัติมีผลบังคับตามกฎหมาย) คุณจะต้องออกจากประเทศสวีเดน ในหนังสือผลการปฎิเสธจะระบุว่าคุณจะมีระยะเวลาเท่าใดก่อนที่จะต้องออกจากประเทศสวีเดน

หากคุณไม่เดินทางภายในเวลาที่กำหนดตามที่ระบุในหนังสือผลการอนุมัติ กรมตรวจคนเข้าเมืองจะออกคำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศ (återreseförbud) นอกจากนี้คุณยังได้รับคำสั่งว่าให้อยู่ในความควบคุมและกักกัน การอยู่ในความควบคุม หมายความว่า คุณจะต้องรายงานตัวต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงระยะเวลาที่กำหนด หากคุณได้รับผลการอนุมัติว่าให้กักกัน คุณจะต้องเข้าอยู่ในสถานกักกันเพื่อรอเดินทางออกนอกประเทศ

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองประเมินว่า คุณไม่ต้องการออกนอกประเทศสวีเดนโดยความสมัครใจและมีความจำเป็นต้องบังคับให้ดำเนินการตามผลการอนุมัติว่าให้เนรเทศ ก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามผลการอนุมัติ (หน้าภาษาอังกฤษ)

การเดินทางออกจากประเทศ

คุณจะต้องรับผิดชอบในการแสดงให้กรมตรวจคนเข้าเมืองทราบทุกครั้งที่คุณได้ออกจากประเทศสวีเดน หากการเดินทางออกนอกประเทศของคุณไม่สามารถยืนยันทางกรมตรวจคนเข้าเมืองก็จะออกคำสั่งห้ามเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก็น เมื่อการถูกขับออกนอกประเทศหรือเนรเทศของคุณมีผลบังคับตามกฎหมาย นอกจากนี้อาจจะส่งเรื่องของคุณต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดน

เพื่อให้กรมตรวจคนเข้าเมืองรับทราบว่าคุณได้ออกจากประเทศสวีเดน ตอนเดินทางออกให้คุณยื่นแสดงหนังสือรับรองออกนอกประเทศแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองออกนอกประเทศจะส่งทางไปรษณีย์ถึงคุณหรือคุณสามารถขอได้ที่สำนักงานบริการใกล้คุณที่สุด โปรดทราบว่าว่าห้ามไม่ให้คุณซื้อตั๋วเครื่องบินที่มีการต่อเครื่อง ณ ประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก็นและหนังสือรับรองออกนอกประเทศสามารถยื่นแสดงที่สนามบินในประเทศสวีเดนเท่านั้น คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณได้ออกจากประเทศด้วยการส่งสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่ปรากฎข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีตราประทับขาออก (เครื่องหมายที่มีหมายเลขกำกับ) ให้แก่กรมตรวจคนเข้าเมือง เฉพาะแค่ตั๋วเครื่องบินหรือบัตรขึ้นเครื่องไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการออกนอกประเทศได้

หาข้อมูลสำหรับติดต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศ

หากคุณไม่ได้ออกนอกประเทศภายในเวลาที่ระบุในหนังสือผลการอนุมัติ คุณจะได้รับคำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศ ซึ่งหมายความว่า คุณไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศใด ๆ ในกลุ่มเชงเก็นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้คุณจะได้รับคำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศหากกรมตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่าคุณจะไม่เดินทางกลับโดยสมัครใจ

หากคุณได้รับผลการอนุมัติว่าให้ขับออกนอกประเทศมีผลโดยทันที คุณก็จะได้รับคำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศโดยไม่มีการยกเว้น

เมื่อคุณออกจากประเทศสวีเดน คุณสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ใหม่ได้หากคุณต้องการ หากมีเหตุผลที่จะอนุมัติออกใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้แก่คุณ ก็จะยกเลิกการเนรเทศและคำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งห้ามกลับเข้าประเทศและข้อปฏิบัติเพื่อมิให้ถูกห้ามดังกล่าว (หน้าภาษาอังกฤษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับออกนอกประเทศโดยมีผลทันที (หน้าภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2561-09-03

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.