ใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่

Arbetstillstånd för bärplockare – thailändska

หากท่านเป็นพลเมืองของประเทศซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มหสภาพยุโรปและกำลังวางแผนการที่จะมาประเทศสวีเดนเพื่อเก็บผลไม้เบอรรี่ป่า นั้นท่านจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาติทำงาน   จะต้องเตรียมใบอนุญาติทำงานให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาประเทศสวีเดน

สำหรับการจ้างงานที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน ผู้ถือสัญชาติของบางประเทศจำเป็นต้องมีการลงตรวจตราด้วย (วีซ่า)

List of foreign citizens who require visa for entry to Sweden (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอลงตรวจตราในหัวข้อเยือนประเทศสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตทำงาน

ในการขอใบอนุญาตทำงานจะต้อง :

  • มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • ได้รับการเสนอเงื่อนไขการจ้างงานซึ่งอย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้อตกลงร่วมของประเทศสวีเดนหรือธรรมเนียมปฎิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
  • ได้รับเสนอเงินเดือนในระดับเดียวกับที่ระบุไว้ตามข้อตกลงร่วมของประเทศสวีเดน หรือธรรมเนียมปฏิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
  • ได้รับเสนอให้ทำงานที่มีเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละ 13,000 โครนา ก่อนหักภาษี
  • ผู้ว่าจ้างของท่านแสดงเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัย และประกันเงินบำนาญให้แก่ท่าน เมื่อเริ่มจ้างงาน

หลักเกณฑ์สำหรับนายจ้าง

สำหรับผู้ที่ว่าจ้างบุคคลใด ๆ ทำงานในอุตสาหกรรมเก็บผลไม้เบอร์รี่ จะมีหลักเกณฑ์เฉพาะ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะบังคับใช้ทั้งบุคคลที่ทำงานเก็บผลไม้เบอร์รี่และทำงานเป็นล่ามแปล กุ๊ก ช่าง หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่บริการแก่ผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่

รวมถึงบริษัทจะต้องจ่ายเงินเดือนตามที่เสนอให้ท่านแม้ว่าจะได้ผลไม้เบอร์รี่จะมีผลผลิตน้อยและ/หรือหากท่านไม่สามารถเก็บผลไม้เบอร์รี่ได้มากเทียบเท่ากับเงินเดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างงานต่าง ๆ ที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจะต้องนำเสนอให้แก่ท่าน

หากได้รับว่าจ้างจากบริษัทในประเทศสวีเดน

หากคุณได้รับการว่าจ้างจากบริษัทในประเทศสวีเดน ให้คุณยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับงานตามฤดูกาลแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานสำหรับงานตามฤดูกาล (ภาษาอังกฤษ)

LO (สมาพันธ์แรงงานสวีเดน) ได้พิจารณาอนุมัติให้สหภาพพนักงานเทศบาลสวีเดน (SKAF) มีสิทธิในการจัดตั้งองค์กรและจัดทำสัญญาให้แก่ผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่ ซึ่งหมายความว่า ให้ SKAF แสดงข้อคิดเห็นต่อเงื่อนไขสัญญา ถ้าหากลูกจ้างทำงานเต็มเวลาและได้รับการว่าจ้างจากบริษัทประกอบการในประเทศสวีเดน จะใช้ข้อตกลงร่วมตามกรอบสัญญา LO ว่าด้วยสมาคมนายจ้างป่าไม้และเกษตรกรรม เป็นข้อตกลงร่วม

หากได้รับว่าจ้างจากบริษัทตัวแทนจ้างงานต่างประเทศ

บริษัทสวีเดนที่ซื้อบริการเก็บผลไม้เบอร์รี่จากบริษัทต่างประเทศ บริษัทต่างประเทศนั้นจะต้องมีสาขาในประเทศสวีเดน ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างในประเทสสวีเดนจะต้องรับประกันว่าเงื่อนไขการจ้างงานใดที่ใช้กับแบบฟอร์มข้อเสนอจ้างงานดังกล่าว

ถ้าหากลูกจ้างได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทตัวแทนจ้างงานของต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศสวีเดน ให้ใช้ข้อตกลงการจ้างพนักงาน ไม่ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมหรือไม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สำหรับนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง

สิทธิต่าง ๆ ของผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่ในประเทศสวีเดน

ทุกคนที่ทำงานในประเทศสวีเดนมีสิทธิที่จะมีสภาวะการทำงานที่เหมาะสม ไม่สำคัญว่าท่านมีสัญชาติสวีเดนหรือว่าทำงานที่ประเทศนี้เป็นระยะเวลาจำกัดหรือไม่ –  ท่านก็ยังมีสิทธิที่จะมีความผาสุกในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านควรรู้ว่าท่านมีสิทธิใดบ้าง

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านได้ที่สำนักงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เว็บไซต์สำนักงานสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

เป็นเรื่องสำคัญที่ตัวท่านเองจะต้องหาข้อมูลว่าเงื่อนไขในการจ้างงานประเภทใดบ้างที่ใช้บังคับกับ ข้อเสนองานที่ท่านได้รับ

หากมีปัญหากับนายจ้างในประเทศสวีเดน ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือสหภาพพนักงานเทศบาลสวีเดน

เว็บไซต์สหภาพพนักงานเทศบาลสวีเดน (ภาษาสวีเดน)external link, opens in new window

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนได้

  • หากระบุข้อมูลเท็จในคำร้องหรือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (พำนักอาศัย) ของคุณ
  • หากไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของใบอนุญาต เช่น หากคุณไม่ได้ทำงานต่อหรือเงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกต่อไป
  • หากยังไม่ได้เริ่มทำงานของคุณภายในสี่เดือนนับแต่วันแรกที่ใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ หมายความว่า คุณไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน คุณเลือกที่จะขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้ภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่คุณได้รับทราบผลการอนุมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์มีระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติของคุณ หากคุณมอบให้อำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการแทน คุณสามารถให้บุคคลนั้นขออุทธรณ์แทนคุณได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศสวีเดนขณะที่คุณได้ถูกปฏิเสธคำร้อง คุณจะต้องออกนอกประเทศภายในเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธคำร้องและพำนักอยู่ในประเทศสวีเดน

Last updated: 2562-10-14

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.