การว่าจ้างผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่

Anställa en bärplockare – thailändska

ผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่ที่ถือสัญชาติของประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน

ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศอื่นนอกกลุ่มสหภาพยุโรป จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน โดยผู้นั้นจะต้องยื่นคำร้องขอและได้รับใบอนุญาตทำงาน ก่อนที่เขาหรือเธอจะเดินทางเข้ามาประเทศสวีเดน แต่ภายใต้เงื่อนไขบางประการสามารถยื่นคำร้องได้ภายหลังจากผู้นั้นเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

สำหรับงานที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสามเดือน ผู้ถือสัญชาติของบางประเทศจำเป็นต้องมีการลงตรวจตราด้วย (วีซ่า)

แม้แต่ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทตัวแทนจ้างงาน ซึ่งจัดจ้างแรงงานให้แก่บริษัทในประเทศสวีเดน ก็จำเป็นต้องมีใบอนุญาตด้วยเช่นกัน

สำหรับงานซึ่งมีกำหนดเวลาว่าจ้างสั้นกว่าสามเดือนนั้น  พลเมืองของประเทศบางประเทศนั้นจะต้องมีวิซ่าเข้า ประเทศด้วยexternal link, opens in new window (หน้าภาษาอังกฤษ)

รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เก็บผลไม้เบอร์รี่

หลักเกณฑ์นี้ยังรวมถึงบุคคลที่ทำงานให้บริการแก่ผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่ ซึ่งหมายความว่า จะใช้เงื่อนไขเดียวกัน เมื่อท่านได้รับว่าจ้างเป็นกุ๊กหรือล่ามแปลภาษาให้แก่ผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่ เป็นต้น

ใบอนุญาตทำงานจะเกี่ยวเนื่ืองกับอาชีพบางอาชีพและนายจ้างบางราย ดังนั้นเมื่อท่านจะต้องเขียนระบุอาชีพจริง ๆ ของบุคคลนั้นเมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อเสนอจ้างงาน

หลักเกณฑ์สำหรับใบอนุญาตทำงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการจะว่าจ้างหรือจ้างงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำงานในอุตสาหกรรมเก็บผลไม้เบอร์รี่ ท่านจะต้อง :

  • ลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานในประเทศสวีเดน ประเทศในกลุ่ม EU/EES หรือสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวัน (กำหนดเฉพาะบริษัทสวีเดน ไม่ใช่บริษัทที่มีสาขาในประเทศสวีเดน)
  • เสนอเงื่อนไขการจ้างงานซึ่งอย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้อตกลงร่วมของประเทศสวีเดนหรือธรรมเนียมปฎิบัติในสายอาชีพหรือสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
  • เสนองานที่มีเงินเดือนอย่างน้อยเดือนละ 13,000 โครนาก่อนหักภาษี
  • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อเสนอจ้างงาน
  • ยื่นให้องค์กรสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน
  • ยื่นแสดงหลักฐานว่าท่านได้จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างหากว่าท่านเคยว่าจ้างหรือจ้างงานผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่มาก่อน
  • แสดงให้เห็นว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินเดือนที่เสนอได้อย่างไร (เงินเดือนรวมและอาจมีค่าประกันสังคมต่าง ๆ ) แม้แต่ในกรณีที่ผลไม้เบอร์รี่มีผลผลิตย่ำแย่ และถ้าหากลูกจ้างไม่สามารถเก็บผลไม้เบอร์รี่ได้เทียบเท่ากับเงินเดือนที่เสนอไว้ ซึ่งอาจแสดงหลักฐานว่ามีเงินสดในธนาคารหรืออย่างอื่นที่คล้ายกันได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารเป็นผู้รับประกัน เป็นต้น (เฉพาะธนาคารในกลุ่ม  EU/EES หรือสวิตเซอร์แลนด์) นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยวิธีการระดมทุนหรือการค้ำประกันจากผู้คำประกันที่พิสูจน์ได้ว่ามีสินทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์ดังกล่าวอาจแสดงรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน เป็นต้น
  • ให้คำแนะนำแก่บุคคลที่ท่านว่าจ้างหรือจ้างงานในเรื่องการทำงานและจัดเตรียมเรื่องต่าง ๆ ในทางปฏิบัติ เช่น การขนส่ง/เดินทาง อาหารและที่พักตามธรรมเนียมปฏิบัติในสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ จัดทำแผนงานของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร
  • ชี้แจงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนที่เป็นภาระของบุคคลที่ท่านว่าจ้างหรือจ้างงานแสดงเอกสารว่าท่านได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับงาน เงื่อนไขการจ้างงานที่เสนอ สิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ และกฎจราจรในประเทศสวีเดน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัญญา

LO (สมาพันธ์แรงงานสวีเดน) ได้พิจารณาอนุมัติให้สหภาพพนักงานเทศบาลสวีเดน (SKAF) มีสิทธิในการจัดตั้งองค์กรและจัดทำสัญญาให้แก่ผู้เก็บผลไม้เบอร์รี่ ซึ่งหมายความว่า ให้ SKAF แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญา ถ้าหากลูกจ้างทำงานเต็มเวลาและได้รับการว่าจ้างจากบริษัทประกอบการในประเทศสวีเดน จะใช้ข้อตกลงร่วมตามกรอบสัญญา LO ว่าด้วยสมาคมนายจ้างป่าไม้และเกษตรกรรม เป็นข้อตกลงร่วม

บริษัทสวีเดนที่ซื้อบริการเก็บผลไม้เบอร์รี่จากบริษัทต่างประเทศ บริษัทต่างประเทศนั้นจะต้องมีสาขาในประเทศสวีเดน ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างในประเทสสวีเดนจะต้องรับประกันว่าเงื่อนไขการจ้างงานใดที่ใช้กับแบบฟอร์มข้อเสนอจ้างงานดังกล่าว

ถ้าหากลูกจ้างได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทตัวแทนจ้างงานของต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศสวีเดน ให้ใช้ข้อตกลงการจ้างพนักงาน ไม่ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงร่วมหรือไม่  

หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้าง

ผู้ที่ว่าจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถือสัญชาตินอกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) จะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีสิทธิในการเข้ามาอยู่ประเทศสวีเดนและทำงานกับท่านหรือไม่ นอกจากนี้ท่านยังมีหน้าที่แจ้งต่อกรมสรรพากรว่าท่านได้ว่าจ้างบุคคลจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปเข้าทำงาน

การตรวจสอบสิทธิในการเข้ามาอยู่และทำงานในประเทศสวีเดน และการแจ้งต่อกรมสรรพากรที่กำหนดไว้นั้น จะยกเว้นสำหรับผู้ที่ว่าจ้างบุคคลที่ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ EU, EES หรือสวิตเซอร์แลนด์และจะยกเว้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของสมาชิกในครอบครัว

ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ

บุคคลย่อมไม่ถูกเลือกปฏิบัติในชีวิตการทำงานอันเนื่องมาจากชาติกำเนิด หรือเชื้อชาติ หรือสีผิว นายจ้างควรให้ความตระหนักในการตรวจสอบไม่ให้ลูกจ้างถูกกระทำในลักษณะเลือกปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัตินายจ้างจึงไม่ควรตัดสินใจเรื่องการตรวจสอบสิทธิการเข้ามาอยู่และทำงานในประเทศสวีเดนของลูกจ้าง โดยยึดเพียงแค่เชื้อชาติ สีผิวและความรู้ด้านภาษาของลูกจ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อห้ามการเลือกปฏิบัติในคำแนะนำทั่วไปของกรมตรวจคนเข้าเมืองต่อนายจ้างexternal link, opens in new window (ภาษาสวีเดน)

Last updated: 2560-10-09

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.