The Swedish Migration Agency logotype

การว่าจ้างผู้เก็บผลเบอร์รี่ที่มีตัวแทน

Anlita bärploc­kare som har ett ombud – thailändska

เมื่อคุณต้องการจ้างงานหรือว่าจ้างบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลนั้นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงาน คุณในฐานะนายจ้างจะต้องเริ่มดำเนินการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานเมื่อคุณจะว่าจ้างบุคคลที่มีตัวแทนมาทำงานเป็นผู้เก็บผลเบอร์รี่หรือพนักงานบริการ

การว่าจ้างลูกจ้างที่ไม่มีตัวแทน

หากว่าคุณจะจ้างบุคคลที่ไม่มีตัวแทน บุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างงานตามกฎระเบียบการทำงานตามฤดูกาล

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานตามฤดูกาล (เป็นภาษาอังกฤษ)

การจ้างงานลูกจ้างเป็นกลุ่มที่มีตัวแทน

คุณสามารถใช้ e–service เพื่อการจ้างแรงงานซึ่งมีตัวแทน คุณซึ่งเป็นผู้จัดจ้างสามารถสร้างข้อเสนอการจ้างงานใน e–service ได้ด้วย

ข้อกำหนดสำหรับการใช้ e–service

เพื่อให้สามารถใช้งาน e–service และสร้างการเสนอการจ้างงานได้ คุณจำเป็นต้องมี

 • บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์
 • ทราบที่อยู่อีเมลของตัวแทนลูกจ้าง
 • ทราบรหัส SSYK ที่ถูกต้องสำหรับอาชีพปัจจุบัน

ข้อกำหนดสำหรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงาน

เพื่อให้บุคคลที่คุณต้องการจ้างเป็นผู้เก็บผลไม้ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานกำหนดให้

 • ลูกจ้างมีหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ
 • คุณสร้างข้อเสนอการจ้างงานและขอความคิดเห็นจากสหภาพแรงงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงาน
 • คุณเสนอเงื่อนไขการจ้างงานที่อย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกับข้อตกลงร่วมของสวีเดน หรือสิ่งที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสายอาชีพหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ
 • คุณเสนองานที่มีเงินเดือนอย่างน้อยจำนวน 13,000 โครนสวีเดนต่อเดือนก่อนหักภาษี
 • คุณแสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างหรือผู้เก็บผลเบอร์รี่ที่คุณได้เคยว่าจ้างก่อนหน้านี้
 • คุณแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถจัดการจ่ายเงินเดือนได้ แม้แต่ในกรณีที่ผลเบอร์รี่มีผลผลิตย่ำแย่และลูกจ้างไม่สามารถเก็บผลเบอร์รี่ได้เท่ากับจำนวนเงินเดือนที่เสนอไว้
 • แสดงให้เห็นได้ว่าคุณสามารถให้คำแนะนำบุคคลที่คุณว่าจ้างในเรื่องการทำงาน และจัดการกับปัญหาในทางปฏิบัติ เช่นการขนส่ง อาหารและที่พักในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ
 • คุณแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นภาระของบุคคลที่คุณว่าจ้างหรือจ้างงาน
 • คุณแสดงเอกสารต่าง ๆ ที่คุณได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับงาน เงื่อนไขการจ้างงานที่เสนอ สิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ และกฎจราจรในประเทศสวีเดน
 • ตัวแทน/ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันความปลอดภัยและประกันบำนาญเพื่อลูกจ้าง เมื่อพวกเขาเริ่มทำงาน

ข้อกำหนดนี้ยังใช้กับผู้ที่จะทำงานบริการผู้เก็บผลเบอร์รี่ด้วยเช่นกัน

ข้อกำหนดสำหรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานยังใช้กับบุคคลที่ทำงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เก็บผลเบอร์รี่ด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกันเมื่อคุณว่าจ้างพนักงานครัว ช่างเครื่อง หรือล่ามแปล ให้แก่ผู้เก็บผลเบอร์รี่

ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานเชื่อมโยงกับอาชีพที่เฉพาะเจาะจงและนายจ้างที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นคุณควรระบุอาชีพจริง ๆ ของบุคคลนั้นเมื่อคุณกรอกข้อเสนอการจ้างงาน

ความสำคัญเกี่ยวกับการประกัน

เพื่อให้ลูกจ้างสามารถได้รับการอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงาน คุณในฐานะตัวแทน/นายจ้างจะต้องทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันบำนาญให้แก่ลูกจ้างเมื่อเขาหรือเธอเริ่มทำงาน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นระยะน้อยกว่าหนึ่งปีจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

ความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้ว่าจ้าง

คุณในฐานะเป็นผู้ว่าจ้างบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป จะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีสิทธิเข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดนและทำงานกับคุณหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วนอกจากนี้จะต้องแจ้งต่อสำนักงานสรรพกรเมื่อมีการว่าจ้างบุคคลจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

ข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ

ห้ามมิให้บุคคลใดถูกเลือกปฏิบัติในการทำงานอันเนื่องจาก เช่น สัญชาติหรือเชื้อชาติกำเนิดหรือสีผิวนายจ้างควรมีความตระหนักในการตรวจสอบไม่ให้ลูกจ้างถูกกระทำในลักษณะการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัตินายจ้างจึงไม่ควรตัดสินใจในเรื่องการตรวจสอบสิทธิของลูกจ้างเรื่องการเข้ามาอยู่และทำงานในประเทศสวีเดน โดยยึดเพียงแค่เชื้อชาติ สีผิว หรือความรู้ด้านภาษาของลูกจ้าง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อห้ามการเลือกปฏิบัติในคำแนะนำทั่วไปของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อนายจ้างPDF

คุณแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถจ่ายค่าจ้างได้ดังนี้

คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่บริษัทสามารถจัดการจ่ายเงินเดือนที่เสนอไว้ได้ (เงินเดือนรวมและอาจมีเงินสมทบประกันสังคมต่าง ๆ) แม้แต่ในกรณีที่ผลเบอร์รี่มีผลผลิตย่ำแย่ และลูกจ้างไม่สามารถเก็บผลเบอร์รี่ได้เทียบเท่ากับเงินเดือนที่เสนอไว้ ตัวอย่างเช่น อาจจะแสดงหลักฐานว่ามีเงินสดในธนาคารหรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน วงเงินเบิกเกินบัญชี การประกันโดยธนาคาร (เฉพาะธนาคารในกลุ่ม EU/EES และสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้น)

นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจากนักการเงินอื่น หรือการค้ำประกันจากผู้ค้ำประกันที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีสินทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานการสนับสนุนดังกล่าวอาจสามารถยื่น เช่น รายงานงบดุลและรายงานผลประกอบการ เป็นต้น

หลังจากที่คุณได้จัดทำข้อเสนอการจ้างงาน

เมื่อคุณทำข้อเสนอการจ้างงานผ่านทาง e – service แล้วให้คุณแจ้งตัวแทน เพื่อให้เขาหรือเธอสามารถดำเนินการในส่วนของตนเองเมื่อคุณแนบเอกสารประกอบคำร้องทั้งหมดครบแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้นการยื่นคำร้องในส่วนของคุณ จากนั้นตัวแทนของลูกจ้างก็สามารถดำเนินการในส่วนของตนเองให้แล้วเสร็จ

คุณสามารถติดตามเรื่องได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บริการ e-service

พึงทราบว่าในบางกรณีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคำร้องเพิ่มเติม แม้ว่าคุณได้ให้ข้อมูลและส่งเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม

คุณส่งข้อเสนอการจ้างงานไปยังสหภาพแรงงานดังนี้

สหภาพแรงงานเทศบาลสวีเดน (SKAF) ที่มีสิทธิ์ในการจัดระเบียบและการทำสัญญาให้กับผู้เก็บผลเบอร์รี่ เมื่อคุณทำข้อเสนอการจ้างงานเสร็จแล้วให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากนั้นส่งข้อเสนอการจ้างงานนั้นและแบบฟอร์มความคิดเห็นของสหภาพไปยัง SKAF แล้วจากนั้นทาง SKAFจะส่งความคิดเห็นกลับมาให้คุณ

หลังผลการอนุมัติ

คุณในฐานะผู้ว่าจ้างในประเทศสวีเดนจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์เมื่อมีการออกผลการอนุมัติ หากคุณต้องการทราบถึงเหตุผลประกอบการอนุมัติ คุณจำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้าง ตัวแทนของกลุ่มลูกจ้างจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล ซึ่งตัวหนังสือผลการอนุมัตินั้นตัวแทนจะได้รับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลสวีเดนในประเทศที่เขาหรือเธอพำนักอาศัยอยู่

ถ้าหากตัวแทนอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนเขาหรือเธอจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ตัวแทนได้แจ้งไว้

ลูกจ้างจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยก่อนที่เขาหรือเธอจะเดินทางมายังประเทศสวีเดนและเริ่มทำงาน บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยเช่นกัน โดยแสดงบัตรดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเดินทางเมื่อเดินทางเข้าประเทศและเป็นหลักฐานถึงการมีสิทธิพำนักอาศัยในประเทศสวีเดน การออกบัตรและการจัดส่งบัตรอาจใช้ระยะเวลาถึงสี่สัปดาห์

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธคำร้อง

ผลการอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงานได้สามารถขออุทธรณ์ได้ภายในสามสัปดาห์ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขออุทธรณ์มีปรากฏในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติแก่ลูกจ้าง

Last updated: 2563-12-22

Was the information on this page helpful to you?