The Swedish Migration Agency logotype

การยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตในฐานะตัวแทนของผู้เก็บผลเบอร์รี่

Ansöka om uppe­hålls- och arbets­till­stånd som ombud för bärploc­kare – thailändska

หากคุณเป็นตัวแทนของลูกจ้างที่จะทำงานเป็นผู้เก็บผลเบอร์รี่หรือพนักงานบริการ คุณสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นอาศัยและใบอนุญาตทำงานผ่านทาง e-service (ระบบบริการออนไลน์) ผู้จัดจ้างสร้างข้อเสนอการจ้างงานก่อนใน e-service และจากนั้นคุณจึงจะสามารถยื่นคำร้องได้

ข้อกำหนดสำหรับใบอนุญาตมีถิ่นอยู่และใบอนุญาตทำงาน

เพื่อให้ลูกจ้างได้รับใบอนุญาตจะต้อง

 • มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • ได้รับการเสนอเงื่อนไขการจ้างงานที่อย่างน้อยในระดับเดียวกับข้อตกลงร่วมของสวีเดน
 • ได้รับการเสนองานที่มีเงินเดือนอย่างน้อย 13,000 โครนสวีเดนต่อเดือนก่อนหักภาษี
 • คุณแสดงเจตนาที่จะทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคมและประกันบำนาญเมื่อลูกจ้างเริ่มต้นทำงาน

ข้อกำหนดสำหรับการใช้ e–service

ในการใช้บริการ e-service คุณในฐานะตัวแทนจำเป็นต้อง

 • ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลสวีเดนเพื่อสร้างบัญชีสำหรับ e–service (อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ โทรศัพท์มือถือ ใบรับรองการจดทะเบียนสาขาของสวีเดนจากสำนักงานจดทะเบียนบริษัท หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างที่ระบุว่าคุณเป็นผู้กระทำการแทนบริษัท)
 • รับหนังสือแจ้งจากนายจ้างว่าคุณสามารถเริ่มใช้ e–service ได้
 • มีหนังสือมอบอำนาจจากลูกจ้างแต่ละคน ที่แสดงว่าพวกเขายินยอมให้คุณยื่นคำร้องให้แก่พวกเขา
 • มีสำเนาหนังสือเดินทางของลูกจ้างแต่ละคน
 • รู้จักชื่อจริงและนามสกุลเดิม (ถ้ามี) วันเกิด สัญชาติ สัญชาติเดิม (ถ้ามี) สถานที่เกิดและประเทศที่เกิดของลูกจ้างแต่ละคน
 • บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเพื่อใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมคำร้อง (ค่าธรรมเนียมคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน).

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่ Swedenabroad.seexternal link, opens in new window

นายจ้างเริ่มดำเนินการผ่าน e–service

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเริ่มต้นการยื่นคำร้องของคุณ จนกว่าผู้จัดจ้างจะสร้างข้อเสนอการจ้างงานใน e–service

หนังสือมอบอำนาจและสำเนาหนังสือเดินทาง

คุณต้องแนบหนังสือมอบอำนาจของลูกจ้างแต่ละคนมาพร้อมกับคำร้องซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขายินยอมให้คุณเป็นผู้ยื่นคำร้องให้แก่พวกเขา นอกจากนี้คุณควรแนบสำเนาหนังสือเดินทางของลูกจ้างไปด้วย

การมอบอำนาจ

การรมอบอำนาจอาจเป็นจดหมายที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการแทนเขาหรือเธอ

หนังสือมอบอำนาจจะต้องประกอบด้วย

 • ข้อมูลที่ระบุว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจ
 • ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ของลูกจ้าง
 • ข้อมูลที่ระบุว่าลูกจ้างให้สิทธิ์แก่ตัวแทนในการยื่นคำร้อง
 • ข้อมูลที่ระบุว่าลูกจ้างยินยอมให้ส่งบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ไปยังนายจ้างสวีเดนได้
 • ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของตัวแทน
 • ลายมือชื่อของลูกจ้าง
 • วันที่และสถานที่เมื่อมีการลงนามมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจแบบฟอร์มหมายเลข 107011PDF

สำเนาหนังสือเดินทาง

สำเนาหนังสือเดินทางจะต้องเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ รหัสสำหรับเครื่องอ่านในหน้าแสดงตน และหากลูกจ้างได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน สำเนาหนังสือเดินทางจะต้องเห็นตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสุดและล่างสุดของหน้าหนังสือเดินทางอย่างชัดเจน

ความสำคัญเกี่ยวกับการประกัน

เพื่อให้ลูกจ้างสามารถได้รับการอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และใบอนุญาตทำงาน คุณในฐานะตัวแทน/นายจ้างจะต้องทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันบำนาญให้แก่ลูกจ้างเมื่อเขาหรือเธอเริ่มงาน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นระยะน้อยกว่าหนึ่งปีจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

หลังจากคุณได้ยื่นคำร้อง

หากลูกจ้างได้รับใบอนุญาต เขาหรือเธอจะได้รับบัตรอนุญาตมี่ถิ่นที่อยู่ บัตรนี้เป็นหลักฐานว่าลูกจ้างได้รับอนุญาตให้อยู่ในสวีเดน และบัตรนี้จะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงลายนิ้วมือและรูปถ่ายของลูกจ้าง

ดังนั้นคุณในฐานะตัวแทนจะต้องทำการนัดหมายเวลากับสถานทูตหรือสถานกงสุลสวีเดนเพื่อให้ลูกจ้างได้ไปถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งลูกจ้างจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวแม้ว่าเขาหรือเธอเคยมีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มาก่อนก็ตาม เนื่องจากไม่ได้บันทึกเก็บข้อมูลไว้ จะส่งอีเมลแจ้งคุณในฐานะตัวแทนเมื่อถึงเวลาที่ลูกจ้างจะต้องมาติดต่อที่สถานทูต

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่ Swedenabroad.seexternal link, opens in new window

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่)

หลังจากอนุมัติ

คุณในฐานะตัวแทนจะได้รับข้อความทางอีเมลซึ่งแจ้งว่าได้ออกผลการอนุมัติแล้วโดยคุณจะได้รับตัวหนังสือผลการอนุมัติจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่คุณระบุไว้ในใบคำร้องของคุณ

เมื่อบุคคลได้รับการว่าจ้างจากประเทศนอกสหภาพยุโรป โดยทั่วไปควรต้องแจ้งเรื่องนี้กับทางสำนักงานสรรพากรสวีเดนด้วย

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

หากลูกจ้างได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีที่อยู่และใบอนุญาตทำงาน ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายในสี่สัปดาห์หลังจากได้ออกผลการอนุมัติ หากว่าลูกจ้างได้พิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปไว้แล้วก่อนหน้านี้ั หากไปพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหลังจากอนุมัติจะใช้เวลาสี่สัปดาห์นับวันนั้น

นอกจากนี้บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อาจถูกส่งไปจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปยังนายจ้างที่อยู่ในสวีเดน หลังจากนั้นบัตรจะถูกส่งต่อไปให้คุณในฐานะตัวแทน

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะจัดทำขึ้นเมื่อออกผลการอนุมัติ อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามเดือนก่อนที่บัตรอนุญาตนั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ ลูกจ้างจะได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาที่เขาหรือเธอได้การจ้างงาน แต่ไม่เกินอายุของหนังสือเดินทาง

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของลูกจ้าง

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ หมายความว่า ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือทำงานในประเทศสวีเดน คุณในฐานะตัวแทนสามารถเลือกที่จะขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้ภายในสามสัปดาห์นับจากวันที่คุณได้รับทราบผลการอนุมัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขออุทธรณ์มีระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติของคุณ

Last updated: 2564-02-16

Was the information on this page helpful to you?