The Swedish Migration Agency logotype

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานมีดังนี้

Så ansöker du om arbetstillstånd – thailändska

กฎหลักคือ คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตนี้ได้รับการอนุมัติก่อนที่คุณจะเดินทางมายังสวีเดนหากคุณทำการยื่นขอใบอนุญาต ฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุณจะได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนถึงวิธีการกรอกคำร้อง และหลักฐานที่ต้องแนบส่งว่ามีอะไรบ้างหากว่าคุณทำถูกต้องตามขั้นตอนก็จะทำให้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับอนุมัติเร็วขึ้นด้วย

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดนและประสงค์จะยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

เมื่อท่านยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (วีซ่าทำงาน) กรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบว่าในช่วงระยะเวลาท่านที่ถือใบอนุญาตทำงานก่อนหน้านี้ มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้คำร้องมีความสมบูรณ์ จำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบอาทิ เอกสารแสดงเงินเดือนและการประกัน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ท่านถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน

สำหรับบางสาขาอาชีพและบางประเทศ จะมีหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับการขอใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยซึ่งยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนายจ้างในสวีเดนด้วย

คำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับบางสาขาอาชีพและบางประเทศ (หน้าภาษาอังกฤษ)
คำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ลี้ภัย (หน้าภาษาอังกฤษ)
คำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนายจ้างในสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)
คำร้องขอต่อใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

1

ข้อเสนอการจ้างงาน

การจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ท่านจะต้องได้รับเสนอให้เข้าทำงานในประเทศสวีเดนก่อน นายจ้างจะต้องลงประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างงานในประเทศสวีเดน และในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) /ในกลุ่มประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป (EES) และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวัน ก่อนที่จะเสนอการจ้างงาน

2

นายจ้างเป็นผู้เริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress.

Det är viktigt att du har tillgång till den e-postadress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer använda e-postadressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

3

คุณจะได้รับอีเมล

นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของคุณในสวีเดน จะเริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ด้วยการยื่นขอจ้างงาน นายจ้างของคุณจำเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของคุณ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ การศึกษาและอีเมลของคุณ สิ่งที่สำคัญคือ คุณสามารถเข้าใช้อีเมลดังกล่าวที่ได้ให้ไว้กับนายจ้าง จนกว่าการยื่นขอใบอนุญาตของคุณจะได้รับการอนุมัติ กรมตรวจคนเข้าเมืองก็จะใช้อีเมลดังกล่าวติดต่อกับคุณในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน

4

หลักฐานที่คุณต้องส่งไปด้วย

ท่านจะต้องสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารต่อไปนี้แล้วยื่นพร้อมคำร้องของท่าน

 • สำเนาหนังสือเดินทางของท่านหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ รหัสสำหรับเครื่องอ่านในหน้าแสดงตนและหากท่านถือใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด
 • หนังสือมอบอำนาจหากท่านเป็นตัวแทนของผู้ยื่นคำร้อง

กรณีที่หนังสือเดินทางของท่านกำลังจะหมดอายุ ท่านควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

หากท่านยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)


ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

หากคุณขอใบอนุญาตทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว คุณจะต้องยื่นสำเนาผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมเรื่องเงินทดแทนค่าผู้ช่วย โดยผลการพิจารณาดังกล่าวชี้ว่ามีบุคคลที่คุณจะทำงานให้และบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนค่าผู้ช่วย

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร

หนังสือมอบอำนาจอาจจะเป็นจดหมายลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตมอบอำนาจให้บุคคลอื่นบุคคลใดสามารถทำการแทนเขาหรือเธอ หนังสือมอบอำนาจจะทำให้บุคคลมีสิทธิอาทิ ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลประกอบในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการอนุมัติแทนบุคคลอื่น หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นโดยผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นที่รับมอบอำนาจ และจะต้องสามารถนำต้นฉบับมาแสดงได้หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียกขอ

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น คุณจะต้องยื่นจดหมายต่อสำนักงานตรวจคนเมืองโดยจะต้องระบุดังนี้

 • ระบุว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจ
 • ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้มอบอำนาจ
 • ระบุว่าผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิทำการในเรื่องใด
 • ระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ
 • วันที่และเมือง เมื่อมีการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

Power of Attorney, form number 107011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF


กรณีท่านมีครอบครัวติดตามและยื่นคำร้องให้ครอบครัวในคราวเดียวกัน

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ รหัสสำหรับเครื่องอ่านในหน้าแสดงตนและหากถือใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส หรือหรือเทียบเท่า (สำหรับคู่สมรสและคู่ชีวิตที่จดทะเบียน)
 • เอกสารที่แสดงว่าท่านได้อยู่ด้วยกัน (สำหรับคู่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา)
 • ใบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ของเด็ก
 • หนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนจากผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ติดตามมาประเทศสวีเดน
 • หนังสือรับรองว่าบุตรอายุมากกว่า 21 ปีและเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่/ผู้ปกครอง
 • หนังสือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากบุตรนั้นเป็นบุตรบุญธรรม
 • หนังสือมอบอำนาจหากท่านเป็นตัวแทนของผู้ยื่นคำร้องซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวทั้งหมดที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

เอกสารประกอบคำร้องควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง ท่านจะต้องยื่นทั้งสำเนาและฉบับจริง รวมถึงสำเนาเอกสารฉบับแปลมาด้วยทุกครั้ง

หนังสือแสดงความยินยอม

หนังสือแสดงความยินยอมเป็นจดหมายจากพ่อแม่คนหนึ่งคนใดที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ย้ายติดตามมาประเทศสวีเดนด้วย โดยระบุว่าเธอหรือเขาตกลงเห็นชอบให้บุตรขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อมาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน หนังสือแสดงความยินยอมประกอบด้วย

 • ชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่ให้ความยินยอม
 • ชื่อ วันเดือนปีเกิดของบุตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความยินยอม
 • ระบุว่าผู้ใช้อำนาจปกครองตกลงเห็นชอบให้บุตรขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อมาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน
 • ลายมือชื่อของผู้ใช้อำนาจที่ให้ความยินยอมและชื่อสกุลตัวบรรจง

ใบอนุญาตสำหรับครอบครัว (หน้าภาษาอังกฤษ)

5

จ่ายค่าธรรมเนียมและส่งคำร้อง

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว การจ่ายค่าธรรมเนียมคำร้อง จะจ่ายโดยบัตรวีซ่าหรือบัตรมาสเตอร์การ์ด เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว คุณจึงจะส่งคำร้องได้ คุณและนายจ้างของคุณก็จะได้รับอีเมลที่ยืนยันว่าได้รับคำร้องเรียบร้อยแล้ว กรมการตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อคุณ หากจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

6

กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

ในขั้นแรกกรมตรวจคนเข้าเมือง จะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดจากที่คุณได้กรอกไว้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่แนบมา ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้รับการอนุมัติเร็วขึ้นถ้าหากคุณได้ส่งเอกสารทั้งหมดตามที่กำหนดมาพร้อมกับคำร้อง โดยที่ไม่ต้องส่งเพิ่มเติมในภายหลัง โปรดทราบว่าในบางกรณีกรมตรวจคนเข้าเมืองอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าคุณได้ให้ข้อมูลและส่งเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม

ระยะเวลาในการรอใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณเปลี่ยนใจและไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องอีกต่อไป

หากคุณประสงค์จะยกเลิกคำร้องให้คุณเขียนจดหมายถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยในจดหมายจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ข้อมูลวันเกิด เลขประจำตัวประชาชน ของคุณ (ถ้ามี) และหมายเลขเรื่องของคุณ อีกทั้งให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของคุณ เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถติดต่อคุณได้หากมีข้อสงสัยใด ๆ จากนั้นให้ลงลายมือชื่อในจดหมาย หากคุณได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นสามารถยกเลิกคำร้องแทนคุณได้

7

ส่วนประกอบหลักของใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือพำนักอาศัย

หากคุณได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในสวีเดนเกินกว่าสามเดือน บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในสวีเดนได้ และบัตรนี้จะประกอบด้วยลายนิ้วมือและรูปถ่ายของคุณ

สำหรับท่านที่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามายังสวีเดน คุณต้องติดต่อไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่สวีเดน เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเร่งด่วน ซึ่งจำเป็นต้องทำแม้ว่าคุณจะเคยมีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มาก่อน เนื่องจากข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ หากครอบครัวของคุณได้ยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยด้วย ก็จำเป็นเช่นกันที่จะต้องถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนที่จะเข้าพบ

สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสวีเดน ให้ยื่นหลักฐานเพื่อขอมีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่กรมตรวจคนเข้าเมือง หลังจากที่คุณมาถึงสวีเดน อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องยื่นคำร้องและได้ใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยก่อนที่คุณจะเดินทางมายังสวีเดน

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่ swedenabroad.com (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)
รายชื่อประเทศที่จำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับเดินทางมายังสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

8

คุณได้รับผลการอนุมัติ

คุณจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติทางอีเมล คุณจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ตามที่ได้ระบุไว้ในคำร้อง นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของคุณจะได้รับผลการอนุมัติดังกล่าวในเวลาเดียวกันทางไปรษณีย์

เมื่อคุณจะไปรับผลการอนุมัติดังกล่าว คุณต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วย หากคุณได้รับใบอนุญาตทำงาน คุณก็จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายในสี่สัปดาห์ หลังจากที่ได้ไปถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

อ่านเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ในหัวข้อ หลังจากอนุมัติ
ขอนัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมือง เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือ กรณีที่คุณสามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2564-02-02

Was the information on this page helpful to you?