ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานมีดังนี้

Så ansöker du om arbetstillstånd – thailändska

กฎหลักคือ คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และใบอนุญาตนี้ได้รับการอนุมัติก่อนที่คุณจะเดินทางมายังสวีเดนหากคุณทำการยื่นขอใบอนุญาต ฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุณจะได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนถึงวิธีการกรอกคำร้อง และหลักฐานที่ต้องแนบส่งว่ามีอะไรบ้างหากว่าคุณทำถูกต้องตามขั้นตอนก็จะทำให้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับอนุมัติเร็วขึ้นด้วย

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดนและประสงค์จะยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร

เมื่อท่านยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (วีซ่าทำงาน) กรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบว่าในช่วงระยะเวลาท่านที่ถือใบอนุญาตทำงานก่อนหน้านี้ มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้คำร้องมีความสมบูรณ์ จำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบอาทิ เอกสารแสดงเงินเดือนและการประกัน ทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ท่านถือใบอนุญาตทำงานในประเทศสวีเดน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคุณ

สำหรับบางสาขาอาชีพและบางประเทศ จะมีหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับการขอใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยซึ่งยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนายจ้างในสวีเดนด้วย

คำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับบางสาขาอาชีพและบางประเทศ (หน้าภาษาอังกฤษ)
คำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ลี้ภัย (หน้าภาษาอังกฤษ)
คำร้องขอใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนายจ้างในสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)
คำร้องขอต่อใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

1

ข้อเสนอการจ้างงาน

การจะได้รับใบอนุญาตทำงาน ท่านจะต้องได้รับเสนอให้เข้าทำงานในประเทศสวีเดนก่อน นายจ้างจะต้องลงประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างงานในประเทศสวีเดน และในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) /ในกลุ่มประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป (EES) และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวัน ก่อนที่จะเสนอการจ้างงาน

2

นายจ้างเป็นผู้เริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och e-postadress.

Det är viktigt att du har tillgång till den e-postadress du ger till din arbetsgivare fram tills det att du fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer använda e-postadressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

3

คุณจะได้รับอีเมล

นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของคุณในสวีเดน จะเริ่มดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ด้วยการยื่นขอจ้างงาน นายจ้างของคุณจำเป็นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของคุณ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ การศึกษาและอีเมลของคุณ สิ่งที่สำคัญคือ คุณสามารถเข้าใช้อีเมลดังกล่าวที่ได้ให้ไว้กับนายจ้าง จนกว่าการยื่นขอใบอนุญาตของคุณจะได้รับการอนุมัติ กรมตรวจคนเข้าเมืองก็จะใช้อีเมลดังกล่าวติดต่อกับคุณในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน

4

หลักฐานที่คุณต้องส่งไปด้วย

ท่านจะต้องสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารต่อไปนี้แล้วยื่นพร้อมคำร้องของท่าน

 • สำเนาหนังสือเดินทางของท่านหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ รหัสสำหรับเครื่องอ่านในหน้าแสดงตนและหากท่านถือใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด
 • หนังสือมอบอำนาจหากท่านเป็นตัวแทนของผู้ยื่นคำร้อง

กรณีที่หนังสือเดินทางของท่านกำลังจะหมดอายุ ท่านควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

หากท่านยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

หากคุณขอใบอนุญาตทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว คุณจะต้องยื่นสำเนาผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมเรื่องเงินทดแทนค่าผู้ช่วย โดยผลการพิจารณาดังกล่าวชี้ว่ามีบุคคลที่คุณจะทำงานให้และบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนค่าผู้ช่วย

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร

หนังสือมอบอำนาจอาจจะเป็นจดหมายลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตมอบอำนาจให้บุคคลอื่นบุคคลใดสามารถทำการแทนเขาหรือเธอ หนังสือมอบอำนาจจะทำให้บุคคลมีสิทธิอาทิ ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลประกอบในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการอนุมัติแทนบุคคลอื่น หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นโดยผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นที่รับมอบอำนาจ และจะต้องสามารถนำต้นฉบับมาแสดงได้หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียกขอ

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น คุณจะต้องยื่นจดหมายต่อสำนักงานตรวจคนเมืองโดยจะต้องระบุดังนี้

 • ระบุว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจ
 • ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้มอบอำนาจ
 • ระบุว่าผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิทำการในเรื่องใด
 • ระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ
 • วันที่และเมือง เมื่อมีการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

Power of Attorney, form number 107011 (หน้าภาษาอังกฤษ) Pdf, 550.4 kB, opens in new window.


กรณีท่านมีครอบครัวติดตามและยื่นคำร้องให้ครอบครัวในคราวเดียวกัน

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ รหัสสำหรับเครื่องอ่านในหน้าแสดงตนและหากถือใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส หรือหรือเทียบเท่า (สำหรับคู่สมรสและคู่ชีวิตที่จดทะเบียน)
 • เอกสารที่แสดงว่าท่านได้อยู่ด้วยกัน (สำหรับคู่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา)
 • ใบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ของเด็ก
 • หนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนจากผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ติดตามมาประเทศสวีเดน
 • หนังสือรับรองว่าบุตรอายุมากกว่า 21 ปีและเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่/ผู้ปกครอง
 • หนังสือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากบุตรนั้นเป็นบุตรบุญธรรม
 • หนังสือมอบอำนาจหากท่านเป็นตัวแทนของผู้ยื่นคำร้องซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวทั้งหมดที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

เอกสารประกอบคำร้องควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง ท่านจะต้องยื่นทั้งสำเนาและฉบับจริง รวมถึงสำเนาเอกสารฉบับแปลมาด้วยทุกครั้ง

หนังสือแสดงความยินยอม

หนังสือแสดงความยินยอมเป็นจดหมายจากพ่อแม่คนหนึ่งคนใดที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ย้ายติดตามมาประเทศสวีเดนด้วย โดยระบุว่าเธอหรือเขาตกลงเห็นชอบให้บุตรขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อมาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน หนังสือแสดงความยินยอมประกอบด้วย

 • ชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่ให้ความยินยอม
 • ชื่อ วันเดือนปีเกิดของบุตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความยินยอม
 • ระบุว่าผู้ใช้อำนาจปกครองตกลงเห็นชอบให้บุตรขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อมาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน
 • ลายมือชื่อของผู้ใช้อำนาจที่ให้ความยินยอมและชื่อสกุลตัวบรรจง

ใบอนุญาตสำหรับครอบครัว (หน้าภาษาอังกฤษ)

5

จ่ายค่าธรรมเนียมและส่งคำร้อง

ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว การจ่ายค่าธรรมเนียมคำร้อง จะจ่ายโดยบัตรวีซ่าหรือบัตรมาสเตอร์การ์ด เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว คุณจึงจะส่งคำร้องได้ คุณและนายจ้างของคุณก็จะได้รับอีเมลที่ยืนยันว่าได้รับคำร้องเรียบร้อยแล้ว กรมการตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อคุณ หากจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

6

กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

ในขั้นแรกกรมตรวจคนเข้าเมือง จะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดจากที่คุณได้กรอกไว้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่แนบมา ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้รับการอนุมัติเร็วขึ้นถ้าหากคุณได้ส่งเอกสารทั้งหมดตามที่กำหนดมาพร้อมกับคำร้อง โดยที่ไม่ต้องส่งเพิ่มเติมในภายหลัง โปรดทราบว่าในบางกรณีกรมตรวจคนเข้าเมืองอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าคุณได้ให้ข้อมูลและส่งเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม

ระยะเวลาในการรอใบอนุญาตทำงาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณเปลี่ยนใจและไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องอีกต่อไป

หากคุณประสงค์จะยกเลิกคำร้องให้คุณเขียนจดหมายถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและแจ้งความประสงค์ดังกล่าว โดยในจดหมายจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ข้อมูลวันเกิด เลขประจำตัวประชาชน ของคุณ (ถ้ามี) และหมายเลขเรื่องของคุณ อีกทั้งให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของคุณ เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถติดต่อคุณได้หากมีข้อสงสัยใด ๆ จากนั้นให้ลงลายมือชื่อในจดหมาย หากคุณได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นสามารถยกเลิกคำร้องแทนคุณได้

7

ส่วนประกอบหลักของใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือพำนักอาศัย

หากคุณได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในสวีเดนเกินกว่าสามเดือน บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในสวีเดนได้ และบัตรนี้จะประกอบด้วยลายนิ้วมือและรูปถ่ายของคุณ

สำหรับท่านที่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามายังสวีเดน คุณต้องติดต่อไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่สวีเดน เพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเร่งด่วน ซึ่งจำเป็นต้องทำแม้ว่าคุณจะเคยมีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มาก่อน เนื่องจากข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ หากครอบครัวของคุณได้ยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยด้วย ก็จำเป็นเช่นกันที่จะต้องถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนที่จะเข้าพบ

สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสวีเดน ให้ยื่นหลักฐานเพื่อขอมีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่กรมตรวจคนเข้าเมือง หลังจากที่คุณมาถึงสวีเดน อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องยื่นคำร้องและได้ใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยก่อนที่คุณจะเดินทางมายังสวีเดน

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่ swedenabroad.com (หน้าภาษาอังกฤษ) External link, opens in new window.
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)
รายชื่อประเทศที่จำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับเดินทางมายังสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ) External link, opens in new window.

8

คุณได้รับผลการอนุมัติ

คุณจะได้รับอีเมลเมื่อมีการออกผลการอนุมัติ ตัวหนังสือผลการอนุมัติคุณจะได้รับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่คุณได้ระบุไว้ในคำร้องของคุณ พร้อมกันนั้นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของคุณจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติทางไปรษณีย์

เมื่อคุณจะรับผลการอนุมัติของคุณ คุณจะต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วย หากคุณได้รับใบอนุญาตทำงาน คุณจะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายในสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณได้ถ่ายรูปและพิมพ์ไว้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะจัดทำขึ้นเมื่อออกผลการอนุมัติ อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาไม่เกินสามเดือนก่อนที่บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่จะเริ่มมีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ไม่สามารถเร่งเวลาในการจัดทำบัตรหรือจัดส่งบัตรให้เร็วขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากอนุมัติ

นัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือหากคุณสามารถเดินทางได้โดยไม่มีบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

หากไม่ได้ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์

หากคุณยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ ให้คุณกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตทำงานในสวีเดน – สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสวีเดน หมายเลข 148011 แล้วยื่นที่สถานทูตสวีเดนหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ แบบฟอร์มคำร้องจะระบุว่าคุณต้องแนบเอกสารประกอบใดบ้าง

หากไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องในประเทศของคุณได้ คุณควรยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ใกล้กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่มากที่สุด โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ก่อนยื่นคำร้อง

หากครอบครัวของคุณติดตามคุณมาสวีเดนด้วย ให้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนยื่นคำร้องของตนเอง

คำร้องขอใบอนุญาตทำงานในสวีเดน – สำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสวีเดน แบบฟอร์มหมายเลข 148011 (ภาษาสวีเดน) Pdf, 5.7 MB, opens in new window.

คำร้องขอใบอนุญาตสำหรับสมาชิกครอบครัวของลูกจ้าง นักวิจัยรับเชิญ นักกีฬา และเจ้าของกิจการ แบบฟอร์มหมายเลข 132011 (ภาษาสวีเดน) Pdf, 1.9 MB, opens in new window.

สถานทูตสวีเดนและสถานกงสุลใหญ่ External link, opens in new window.

Last updated: