การต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

Förlänga uppehållstillstånd – thailändska

หากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (พำนักอาศัย) ชั่วคราวและประสงค์จะอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนต่อหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต

วิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตของท่านจะขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตที่ท่านถือ โดยท่านจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ก่อนที่ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวจะหมดอายุลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีของท่านบนเว็บไซต์ (บางหน้าจะมีไม่ครบทุกภาษา) :

หากท่านได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยและได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว

เมื่อใบอนุญาตชั่วคราวของท่านหมดอายุ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุได้ โดยท่านสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้หากท่านยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้หากท่านมีเหตุผลอื่นที่จะอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับท่านที่ได้ขอลี้ภัย (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเข้ามาเพื่ออาศัยอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเข้ามาเพื่ออาศัยอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน

หากท่านมีความประสงค์จะทำงานต่อหลังจากใบอนุญาตของท่านหมดอายุ ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หากท่านได้รับใบอนุญาตทำงานประเภทลูกจ้างในระยะหกเดือนหรือเกินหกเดือนและยื่นคำร้องก่อนที่ใบอนุญาตปัจจุบันของท่านจะหมดอายุ ท่านมีสิทธิที่จะทำงานต่อในระหว่างที่รอผลการพิจารณา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

หากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเจ้าของกิจการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเจ้าของกิจการ

หากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเข้ามาเพื่อศึกษาเล่าเรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเข้ามาเพื่อศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

หากท่านถือใบอนุญาตประเภทท่องเที่ยวหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทเข้ามาเพื่อเยี่ยมเยียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุการเยี่ยมเยียน

Last updated: