ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับบุตรที่จะย้ายมา อยู่กับผู้ปกครองคนหนึ่งในประเทศสวีเดน

Uppehållstillstånd för barn som ska flytta till en förälder i Sverige – thailändska

เด็กที่ยังไม่ได้สมรสและที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะได้รับใบอนุญาต มีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับผู้ปกครองคนหนึ่งในประเทศสวีเดนได้ ผู้ปกครอง คนดังกล่าวในประเทศสวีเดนนั้นจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

หากบุตรจะต้องย้ายไปยังประเทศสวีเดนพร้อมกันกับผู้ปกครองของเขา

ในกรณีผบุตรและผู้ปกครองจะย้ายไปยังประเทศสวีเดนพร้อมกัน ผู้ปกครองยังสามารถ ยื่นคำร้องสำหรับบุตรในคำร้องของตัวเองได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่นคำร้องเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับ บุตรของคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองในคำร้องของคุณเอง

เพื่อที่จะให้กรมตำรวจคนเข้าเมืองจะสามารถดำเนินการพิจารณาคำร้องขอใบอนุญาตมี ถิ่นที่อยู่ของบุตรได้นั้นคำร้องจะต้องยื่นโดยผู้ใหญ่ซึ่งสามารถที่จะเป็นผู้ปกครองหรือ ผู้ใหญ่คนอื่นก็ได้  ถ้าผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กเป็นผู้ยื่นคำร้องแทนเด็ก ผู้ที่ยื่น คำร้องจะต้องแสดงว่าเขาหรือเธอมีสิทธิที่จะเป็นตัวแทนของเด็กในประเทศบ้านเกิด ของเด็กคนนั้น

ข้อกำหนดสำหรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

เพื่อบุตรของผู้ที่อาศัยอยู่ในสวีเดนจะได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ได้

 • บุตรจะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปีและยังไม่สมรส
 • ผู้ปกครองจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • ผู้ปกรองจะต้องสามารถเลี้ยงดูตนเองและบุตรได้และต้องมีที่อยู่อาศัยที่มี ขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานโดยคุณสามารถพำนักอาศัยอยู่ด้วยกันได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเลี้ยงชีพและทีอยู่อาศัย

วิธีการยื่นคำร้องสำหรับบุตร

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (วีซ่าพำนักอาศัย) ให้บุตรผ่านทางเว็บไซต์ได้หากตัวท่านเองถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน เพื่อศึกษาเล่าเรียน ทำงาน หรือย้ายตามสมาชิกในครอบครัว กรณีที่ท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อขอลี้ภัย บุตรจะต้องยื่นคำร้องด้วยแบบคำร้อง

เมื่อคุณดำเนินการยื่นคำร้องทางเว็บไซท์ ผู้ปกครองที่อยู่ในสวีเดนจะต้องได้รับการ จดทะเบียนราษฎร์และมีหมายเลขประจำตัวของประเทศสวีเดน

โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

คำร้องของเด็กควรยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือเดินทางของเด็กซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ (ถ้ามี) เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ และหากเด็กถือใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด
 • หนังสือรับรองการเกิดหรือสูติบัตร
 • เอกสารการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหากเด็กนั้นเป็นบุตรบุญธรรม
 • แบบฟอร์ม Familjeuppgifter (ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว) หมายเลข 238011

หากท่านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้แนบหนังสือคำพิพากษา/คำตัดสินมาด้วย หากผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณบัตร

หากเด็กมีผู้ปกครองสองคน และเด็กจะย้ายมาอยู่กับท่านแต่ฝ่ายเดียวที่ประเทศสวีเดน ให้แนบหนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองอีกฝ่ายมาด้วย โดยให้ระบุในหนังสือให้ความยินยอมว่าอนุญาตให้เด็กเดินทางมาประเทศสวีเดน และให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ ของผู้ปกครองอีกฝ่ายซึ่งเป็นผู้ลงชื่อให้ความยินยอมมาด้วย

ข้อมูลครอบครัว แบบฟอร์มหมายเลข 239011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารที่คุณส่งนั้นมองเห็นได้ชัดเจน ในสำเนา หนังสือเดินทางตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของหน้าในหนังสือ เดินทางต้องมองเห็นได้ชัดเจน

การให้ความยินยอม

การให้ความยินยอมเป็นจดหมายลงนามจากผู้ปกครองที่มีอำนาจปกครองแต่ไม่ได้ตามมาที่สวีเดน โดยที่เขาหรือเธออนุญาตให้บุตรของคุณได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อพำนัก อาศัยในสวีเดน เอกสารให้ความยินยอมนั้นควรประกอบด้วย

 • ชื่อ วัน เดือน ปี เกิดและที่อยู่ของผู้ปกครองซึ่งให้ความยินยอมของตน
 • ชื่อ วัน เดือน ปี เกิดของบุตรซึ่งได้รับการยินยอม
 • การอนุญาตของผู้ปกครองเพื่อให้บุตรได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อพำนัก อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน
 • ลายมือชื่อของผู้ปกครองซึ่งให้ความยินยอมและชื่อตัวบรรจง

เมื่อเราได้รับคำร้องของบุตร

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องของบุตรแล้ว คุณซึ่งเป็นผู้ยื่น คำร้องแทนบุตรนั้น จะได้รับอีเมล์ซึ่งเราจะขอให้คุณทำการนัดหมายสัมภาษณ์เด็กที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ในระหว่างการสัมภาษณ์เด็กจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับ ตัวเองและความสัมพันธ์ของเขากับผู้ปกครองในประเทศสวีเดน

ผู้ปกครองในสวีเดนจะต้องตอบคำถามด้วย ซึ่งทั้งนี้จะทำโดยตอบแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งหนึ่ง

ผู้ปกครองจะต้องสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองและบุตรได้ เขาหรือเธอจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ มีขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานพอที่พวกเขาสามารถพำนักอาศัยอยู่ด้วยกันได้เมื่อบุตร ย้ายมาประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเลี้ยงชีพและที่พักอาศัย

หลังจากผลการอนุมัติ

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาตัดสินว่าบุตรควรจะได้รับใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ หรือไม่จะมีการส่งผลการอนุมัติไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ได้เลือกไว้ในเว็บ ไซท์ เมื่อคุณจะไปรับคำตัดสินของบุตรนั้นคุณควรนำหนังสือเดินทางของคุณไปด้วย

เว็บไซท์ของสถานทูตและกงสุลใหญ่ของสวีเดนต่างๆ external link, opens in new window

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธคำร้องของบุตร

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของบุตร สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการอนุมัติ นั้นภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ บิดามารดา ผู้ปกครองของเด้กหรือบุคคลอื่นที่ได้รับ มอบอำนาจได้รับผลการอนุมัติดังกล่าว รายละเอียดขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์มีระบุใน หนังสือผลการอนุมัติ

หากบุตรได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

หากบุตรได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ เขาหรือเธอจะได้รับบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในบัตรจะมีทั้งลายนิ้วมือของบุตรและรูปถ่ายของบุตร ลายนิ้วมือและรูปถ่ายจะ ถูกเก็บไว้ในชิปของบัตรเท่านั้น

ถ้าหากบุตรต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางไปยังสวีเดน บุตรจำเป็นต้องมีบัตรอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่เมื่อเขาหรือเธอเดินทางไปสวีเดน ดังนั้นบุตรจะได้รับการถ่ายรูปและการพิมพ์ ลายนิ้วมือเกี่ยวเนื่องกับการสัมภาษณ์ของบุตร เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องให้ พิมพ์ลายนิ้วมือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

เมื่อบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่พร้อมแล้ว ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะทำการส่ง บัตรที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับบุคคลที่มีสิทธิเป็นตัวแทนของบุตรในประเทศที่ได้ยื่นคำร้อง มันอาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์ในการออกและส่งมอบบัตรให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุล ใหญ่หลังจากที่คุณได้รับผลการอนุมัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ เมื่อบุตรเดินทาง มาสวีเดนเขาหรือเธอจะต้องแสดงบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ที่อยู่พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

เด็กที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังสวีเดน สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีบัตร อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ แต่จะได้รับการนัดหมายวันเพื่อไปพบกับกรมตรวจคนเข้าเมืองใน สวีเดนเพื่อที่จะถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อทำบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่แทน

จองเวลานัดหมายกับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหากเด็กสามารถเดินทางมาสวีเดนโดยปราศจากวีซ่าได้


ในกรณีคุณไม่ยื่นคำร้องทางเว็บไซท์

ถ้าคุณไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องทางเว็บไซท์ได้ ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบคำร้อง หมายเลข 163011 เพื่อขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อพำนักอยู่ในสวีเดนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องส่งคำร้องที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสวีเดนในประเทศที่เด็กอาศัยอยู่ ในแบบฟอร์มคำร้องแสดงให้เห็นว่ามีเอกสารใดที่คุณต้องแนบไปด้วย คุณควรติดต่อกับ สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ก่อนที่จะยื่ไปนคำร้องของคุณ

คำร้องเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดนสำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี แบบฟอร์มหมายเลข 163011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

แบบสอบถามสำหรับผู้เยาว์ซึ่งมีผู้ปกครองในประเทศสวีเดน แบบฟอร์มหมายเลข T87 (หน้าภาษาสวีเดน)PDF

ข้อมูลครอบครัว แบบฟอร์มหมายเลข 239011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

ค้นหาสถานเอกอัคคราชทูตที่ใกล้คุณได้ใน swedenabroad.comexternal link, opens in new window

หากไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องในประเทศที่บุตรอาศัยอยู่ได้ ให้ยื่นคำร้องกับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่อยู่ใกล้สุดกับประเทศที่บุตรอาศัยอยู่  ติดต่อกับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อขออรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หากคุณยื่นคำร้องกับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม     เมื่อคุณยื่นคำร้องของคุณ เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คุณควรติดต่อกับทาง สถานทูตฯ  หรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค่าธรรมเนียมเดียวกันกับของกรมตรวจคนเมือง

Last updated: 2561-04-12

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.