ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับเด็กที่จะย้ายมาอยู่ กับบุคคลอื่นในประเทศสวีเดนที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ของตน

Uppehållstillstånd för barn som vill flytta till någon annan i Sverige än sin förälder – thailändska

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยังไม่สมรสสามารถได้รับการยกเว้นเพื่อรับใบอนุญาตให้มีถิ่น ที่อยู่ในสวีเดนได้เพื่อที่จะได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองของตน เด็กและบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพึ่งพากันทางด้านสังคมและทางด้านอารมณ์

สิทธิในการเป็นตัวแทนของเด็ก

เพื่อที่จะให้กรมตรวจคนเข้าเมืองสามารถดำเนินการพิจารณาคำร้องของเด็กเพื่อขอรับ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้ คำร้องดังกล่าวจะต้องยื่นโดยบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะ เป็นตัวแทนของเด็กในประเทศบ้านเกิดของเด็กคนั้น

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนยื่นคำร้อง

เพื่อที่จะให้กรมตรวจคนเข้าเมืองสามารถประเมินได้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาต มีถิ่นที่อยู่ได้หรือไม่นั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ในใบคำร้องของเด็กจะมีการอธิบายถึงความ สัมพันธ์ระหว่างเด็กและบุคคลในประเทศสวีเดนและทำไมเด็กคนนี้ถึงกำลังจะย้ายไป อยู่ที่ประเทศสวีเดน

ได้เคยอาศัยอยู่ด้วยกันที่ประเทศบ้านเกิด

เด็กและบุคคลในสวีเดน (บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วย) จะต้องเคยอาศัยอยู่ด้วยกันใน ประเทศบ้านเกิดมาก่อน พวกเขาจะต้องอยู่ด้วยกันทันทีก่อนที่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ด้วยนั้นได้ย้ายไปประเทศสวีเดน  บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยจะต้องมีใบอนุญาตมี    ถิ่นที่อยู่ถาวรในสวีเดนในขณะที่ยื่นคำร้อง ตามกฎแล้วมักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับ อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถ้าได้ยื่นคำร้องเป็นเวลานานหลังจากที่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยนั้นได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสวีเดนแล้ว เว้นแต่ผู้ที่ยื่นคำร้องมีเหตุผลพิเศษใน การทำดังกล่าว

การพึ่งพากัน

นอกจากการที่เด็กและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องด้วยนั้นจะต้องเคยอาศัยอยู่ด้วยกันมาก่อน แล้ว กรมตรวจคนเข้าเมืองจะประเมินจากความต้องการที่จะพวกเขาจะต้องพึ่งพากัน พวกเขาจะต้องมีความจำเป็นในการพึ่งพากันทางด้านสังคมและด้านอารมณ์ซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะไม่อยู่ด้วยกันได้ การพึ่งพาอาศัยระหว่างพวกเขาควรจะต้อง มีมาตั้งแต่ประเทศบ้านเกิดแล้ว และจะต้องเป็นการพึ่งพาทีมักจะพบในครอบครัว เด็กจะไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ หากเขาเพียงต้องพึ่งพากับบุคคลในประเทศ สวีเดนเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูของเขาเท่านั้น

ข้อกำหนดในการอุปการะเลีัยงดู

บุคคลที่เด็กจะอาศัยอยู่ด้วยนั้นจะต้องสามารถเลี้ยงดูตนเองและเด็กได้ เขาหรือเธอ ต้องมีที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานโดยที่พวกเขาสามารถพำนัก อาศัยอยู่ด้วยกันได้เมื่อเด็กย้ายมาที่ประเทศสวีเดนแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของการอุปการะเลี้ยงดูและที่พักอาศัย

วิธีการยื่นคำร้องสำหรับเด็ก

คุณสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับบุตรได้ทางเว็บไซท์

โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู

สิ่งที่คุณต้องส่งไปพร้อมกับคำร้องสำหรับเด็กมีดังต่อไปนี้

  • สำเนาหนังสือเดินทางของเด็กซึ่งแสดงข้อมูลส่วนตัว รูปถ่าย ลายมือชื่อ ในปัจจุบัน หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุและข้อมูลเกี่ยวกับว่าเด็กได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศ อื่นนอกเหนือจากประเทศของตน
  • เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเป็นตัวแทนของเด็ก ในประเทศบ้านเกิดของเด็ก
  • รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กและบุคคลที่สวีเดนได้พึ่งพากันในประเทศ บ้านเกิดของพวกเขา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารที่คุณส่งนั้นมองเห็นได้ชัดเจน ในสำเนา หนังสือเดินทางตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของหน้าในหนังสือ เดินทางต้องมองเห็นได้ชัดเจน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องทางเว็บไซท์external link

เมื่อเราได้รับคำร้องของเด็ก

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องของเด็กแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ ซึ่งเราจะขอให้คุณทำการนัดหมายสัมภาษณ์เด็กที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ในระหว่างการสัมภาษณ์เด็กจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์ของ เขากับบุคคลดังกล่าวในประเทศสวีเดน

หลังจากผลการอนุมัติ

จะมีการส่งผลการอนุมัติไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ได้เลือกไว้ในเว็บไซท์ เมื่อคุณจะไปรับคำตัดสินของเด็กนั้น คุณควรนำหนังสือเดินทางของคุณไปด้วย

เว็บไซท์ของสถานทูตและกงสุลใหญ่ของสวีเดนต่างๆ external link

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธคำร้องของเด็ก

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของเด็ก สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการอนุมัติ นั้นภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้ปกครองของเด็กได้รับผลการอนุมัติดังกล่าว รายละเอียดขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์มีระบุในหนังสือผลการอนุมัติ

หากเด็กได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

หากเด็กได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ เขาหรือเธอจะได้รับบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในบัตรจะมีทั้งลายนิ้วมือของเด็กและรูปถ่ายของเด็ก ลายนิ้วมือและรูปถ่ายจะ ถูกเก็บไว้ในชิปของบัตรเท่านั้น

ถ้าหากเด้กต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางไปยังสวีเดน เด็กจำเป็นต้องมีบัตรอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่เมื่อเขาหรือเธอเดินทางไปสวีเดน ดังนั้นเด็กจะได้รับการถ่ายรูปและการพิมพ์ ลายนิ้วมือเกี่ยวเนื่องกับการสัมภาษณ์ของเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่จำเป็นต้องให้ พิมพ์ลายนิ้วมือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

เมื่อบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่พร้อมแล้ว ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะทำการส่ง บัตรที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับบุคคลที่มีสิทธิเป็นตัวแทนของเด็กในประเทศที่ได้ยื่นคำร้อง มันอาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์ในการออกและส่งมอบบัตรให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุล ใหญ่หลังจากที่คุณได้รับผลการอนุมัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ เมื่อเด็กเดินทาง มาสวีเดนเขาหรือเธอจะต้องแสดงบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ที่อยู่พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

เด็กที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังสวีเดน สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีบัตร อนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ แต่จะได้รับการนัดหมายวันเพื่อไปพบกับกรมตรวจคนเข้าเมืองใน สวีเดนเพื่อที่จะยื่นเอกสารประกอบต่างๆ ในการทำบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่แทน

จองเวลานัดหมายกับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหากเด็ก สามารถเดินทางมาสวีเดนโดยปราศจากวีซ่าได้

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคุณที่เพิ่งย้ายมาประเทศสวีเดนโดยมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ในกรณีคุณไม่ยื่นคำร้องทางเว็บไซท์

ถ้าคุณไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องทางเว็บไซท์ได้ ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบคำร้องหมายเลข 163011 เพื่อขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อพำนักอยู่ในสวีเดน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และส่งคำร้องไปยังสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ สวีเดนในประเทศที่เด็กอาศัยอยู่ ในแบบฟอร์มคำร้องแสดงให้เห็นว่ามีเอกสารใดที่ คุณต้องแนบไปด้วย

คำร้องเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดนสำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี แบบฟอร์มหมายเลข 163011external link (หน้าภาษาอังกฤษ)

ค้นหาสถานเอกอัคคราชทูตที่ใกล้คุณได้ใน swedenabroad.comexternal link, opens in new window

หากไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องในประเทศที่บุตรอาศัยอยู่ได้ ให้ยื่นคำร้องกับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่อยู่ใกล้สุดกับประเทศที่บุตรอาศัยอยู่  ติดต่อกับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อขออรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หากคุณยื่นคำร้องกับทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม     เมื่อคุณยื่นคำร้องของคุณ เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม คุณควรติดต่อกับทาง สถานทูตฯ  หรือสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค่าธรรมเนียมเดียวกันกับของกรมตรวจคนเมือง

Last updated: 2561-04-12

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.