The Swedish Migration Agency logotype

การขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อที่จะมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

Förlänga uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige – thailändska

หากคุณถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และมีความประสงค์จะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนต่อไปหลังจากใบอนุญาตหมดอายุลง คุณจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณ โดยคุณยื่นขอได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ ที่เว็บไซต์นี้คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ผ่านเว็บไซต์

หากคุณถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มาแล้ว 6 เดือนหรือนานกว่านั้น และยื่นขอต่ออายุ ก่อนที่ใบอนุญาตปัจจุบันของคุณจะหมดอายุลง คุณมีสิทธิที่จะยังคงทำงานต่อไปได้ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาอนุมัติ ให้ยื่นคำร้องได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนที่ใบอนุญาตปัจจุบันของคุณจะหมดอายุ

สำหรับผู้ที่ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร

หากคุณถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร คุณไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่เมื่อบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (บัตร UT) หมดอายุลง แต่ให้คุณทำการนัดหมายเวลากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับบัตร UT ใบใหม่

นัดหมายเวลากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือของคุณ (หน้าภาษาอังกฤษ)

ผู้ที่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเมืองของสหภาพยุโรปที่มีสิทธิในการ มีที่อยู่อาศัยไม่สามารถได้รับการต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจะสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับบัตรมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

เมื่อคุณยื่นผ่านทางเว็บไซท์คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการกรอกใบคำร้องของคุณและสิ่งที่จะส่งมาด้วย มันจะทำให้ง่ายขึ้นเมื่อทำถูกวิธีและมันจะเพิ่มความเป็นไปได้ ของคุณในการที่จะได้รับการตัดสินใจได้เร็วขึ้น โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถยื่นคำร้อง ทางเว็บไซท์ได้หาก

ความสัมพันธ์ของคุณได้สิ้นสุดลงแล้ว (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำแนะนำสำหรับการยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์

การยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์จะช่วยให้คุณดำเนินการได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น เมื่อคุณยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการกรอกคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องที่คุณจะต้องยื่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลการพิจารณาได้เร็วขึ้น

1

กรอกข้อมูลใบคำร้อง

ในคำร้องดังกล่าวให้คุณกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองและคู่ของคุณหรือญาติคนอื่น ๆ หากคุณมีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งจำต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยเช่นกัน ให้คุณยื่นคำร้องสำหรับบุคคลนั้นพร้อมกันในคราวเดียว

เพื่อที่จะสามารถยื่นคำร้องทางเว็บไซท์ได้:

  • คุณและคนที่คุณกำลังจะย้ายไปอยู่ด้วยที่สวีเดนจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
  • คุณและบุตรของคุณที่ได้ยื่นคำร้องพร้อมกับคุณจะต้องได้รับการจดทะเบียนอยู่ ในสวีเดน
  • คุณต้องมีที่อยู่ทางอีเมลที่ถูกต้อง
  • คุณจะต้องสามารถชำระเงินค่ายื่นคำร้องด้วยบัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ได้
  • คุณจะต้องสามารถสแกนหรือถ่ายสำเนาเอกสารที่จะแนบไปด้วยได้      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องทางเว็บไซท์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องทางเว็บไซท์ (หน้าภาษาอังกฤษ)

2

การแนบเอกสาร

คุณจะต้องสแกนหรือถ่ายภาพเอกสารข้างล่างดังไปนี้และส่งไปพร้อมกับใบคำร้องของคุณ:

  • สำเนาหน้าในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคล ภาพถ่าย ลายเซ็น หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก วันหมดอายุและใบอนุญาต มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดของคุณ หากหนังสือ เดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรต่ออายุเพราะคุณไม่สามารถได้รับ อนุญาตให้อาศัยอยู่ได้นานกว่าอายุหนังสือเดินทางของคุณ คุณสามารถต่ออายุ ในประเทศของคุณหรือที่สถานทูตของประเทศของคุณได้
  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของ ญาติที่คุณกำลังจะยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อไปพักอาศัยอยู่ด้วย
  • แบบฟอร์ม försäkran om samlevnadPDF ซึ่งคู่ชีวิตของคุณต้องกรอก โปรดทราบว่าคุณและคู่ชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์และลงนามในใบประกัน ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันมือเมื่อคุณยื่นคำร้องทางเว็บไซท์  ถ้าคุณเปิดแบบฟอร์ม ในเวอร์ชั่นล่าสุดของ Adobe Acrobat (ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี)external link, opens in new window คุณสามารถกรอกข้อมูลและบันทึก ก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้  จากนั้น คุณสามารถแนบไปกับใบคำร้องของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถบันทึกเก็บแบบฟอร์ม บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณต้องพิมพ์แล้วสแกนหรือถ่ายภาพและแนบไปกับ คำร้องของคุณซึ่งได้ยื่นทางเว็บไซท์

ตรวจสอบดูว่าข้อมูลในเอกสารที่คุณส่งไปนั้นเห็นได้ชัดเจน ในสำเนาหนังสือ เดินทาง ตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่ด้านบนและด้านล่างของหนังสือเดินทางก็จะ ต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้คุณที่ยื่นคำร้องสำหรับบุตรของคุณยังจะต้องส่ง:

  • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของบุตรที่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคล ภาพถ่าย ลายเซ็น หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออก วันหมดอายุ และ ถ้าเด็กได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ของพวกเขา

หากบุตรของคุณอายุมากกว่า 18 ปีคุณไม่สามารถรวมไว้ในคำร้องที่ยื่นทางเว็บไซท์ได้ พวกเขาจะต้องส่งใบคำร้องแยกต่างหาก โดยใช้แบบฟอร์มคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ เพื่อพำนักอาศัยอยู่ในสวีเดนหมายเลข 161011

Application for residence permit to settle in Sweden, form number 161011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

3

การจ่ายเงินและส่งใบคำร้อง

โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม คุณชำระเงินด้วยบัตร Visa หรือ MasterCard เมื่อค่าบริการได้ถูกชำระแล้วคุณก็สามารถส่งใบคำร้องได้ คุณจะได้รับอีเมลที่มีการยืนยันว่า คำร้องของคุณได้ถูกยื่นเข้าไปแล้ว กรมตรวจคนเข้าเมืองจะทำการติดต่อคุณหากเขาต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร (หน้าภาษาอังกฤษ)

4

การสัมภาษณ์ทีกรมตรวจคนเข้าเมือง

บางครั้งทางกรมตรวจคนเข้าเมืองต้องการที่จะพบกับคุณและคู่ชีวิตของคุณหรือญาติ หากคุณ ต้องไปให้สัมภาษณ์คุณจะได้รับใบเรียกตัวให้ไปตามเวลาที่ระบุอยู่ในอีเมลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณได้ยื่นคำร้องของคุณ

5

การดำเนินการของกรมตรวจคนเข้าเมือง

หากคุณได้ยื่นคำร้องสำหรับการขอต่ออายุคุณมีสิทธิที่จะยังคงอยู่ในสวีเดนจนกว่ากรมตรวจ คนเข้าเมืองจะทำการตัดสินใจ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะทำงานต่อไป ถาคุณได้มีใบอนุญาต มีถิ่นที่อยู่เป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่าและการยื่นคำร้องได้ทำก่อนที่ใบอนุญาตฯ ในปัจจุบัน จะหมดอายุ

คำนึงไว้ว่าคุณมีสิทธิที่จะทำงานต่อไปเพียงในช่วงระยะเวลาที่คุณรอการพิจารณาถ้าหากคำร้องของคุณได้ส่งเข้าไปยังกรมตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะใบอนุญาตใบก่อนได้หมดอายุลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการดำเนินการ (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากในก่อนหน้านี้คุณได้รับการตัดสินเกี่ยวกับการปฎิเสธหรือการเนรเทศและคุณยื่นคำร้อง หลังจากที่ใบอนุญาตในก่อนหน้านี้ได้หมดอายุแล้ว คำร้องคุณจะได้รับการตรวจสอบภายใต้ กฎระเบียบเกี่ยวกับ อุปสรรคในการบังคับใช้ และจะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เข้มงวด ในการที่จะได้รับใบอนุญาตฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคในการบังคับใช้ (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อคุณหากเราต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากคุณ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับกรมตรวจคนเข้าเมือง ถ้าคุณได้ยื่นคำร้องทางเว็บไซท์และ กรมตรวจคนเข้าเมืองขอให้คุณกรอกใบคำร้องของคุณให้สมบูรณ์ คุณควรจะทำมันผ่าน ทางอีเมล์ คุณไม่ควรจะส่งเอกสารไปยังกรมตรวจคนเข้าเมืองปกติทางไปรษณีย์ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้คำร้องของคุณสมบูรณ์ได้ในอีเมลที่ กรมตรวจคนเข้าเมืองส่งให้ถ้าคุณจะต้องส่งข้อมูลเพิ่เติม

การเดินทางประเทศในช่วงระหว่างการดำเนินการ

หากคุณเดินทางไปต่างประเทศเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ และคุณได้ยื่นขอต่ออายุอาจเป็นเรื่องยากที่คุณจะกลับเข้ามาประเทศสวีเดนก่อนที่คุณจะได้รับอนุมัติใบอนุญาตใหม่ ดังนั้นคุณอาจต้องรอผลการพิจารณาใหม่นอกประเทศสวีเดน ถ้าหากคุณมีเหตุผลเร่งด่วนจะต้องกลับไปประเทศสวีเดนก่อนหน้านั้น คุณสามารถสมัครขอตรวจลงตรา (วีซ่า) เฉพาะประเทศสวีเดนเพื่อเข้าประเทศได้ ด้วยวีซ่าประเภทนี้คุณสามารถเดินทางกลับมาประเทศสวีเดนและรอการผลการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต คุณยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดนหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่คุณพำนักอยู่ คุณควรทราบว่าคำร้องดังกล่าวกำหนดให้มีเหตุผลพิเศษสำหรับการออกวีซ่าและกรมตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถรับรองผลการอนุมัติของสถานทูตหรือสถานกงสุล ดังนั้นเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นและหากคุณต้องมีความจำเป็นจริง ๆ ที่ต้องออกจากประเทศสวีเดนในระหว่างการพิจารณา ตัวอย่างสำหรับเหตุผลพิเศษอาจเป็นความเจ็บป่วยกะทันหัน การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว หรือได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานสำคัญ สถานทูตอาจเรียกขอใบรับรองสาเหตุในการเดินทาง คุณควรทราบด้วยว่าผลการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับวีซ่าเฉพาะประเทศสวีเดนนั้นไม่สามารถอุทธรณ์ได้

6

คุณได้รับคำตัดสิน

คุณจะได้รับอีเมลหากได้มีการตัดสินเสร็จแล้ว คำตัดสินจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่บ้านพักของคุณ ในสวีเดน และเมื่อการ์ดใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่พร้อมแล้วก็จะถูกส่งไปยังบ้านพักของคุณภาย ในประมาณหนึ่งสัปดาห์

หากสมาชิกในครอบครัวของคุณได้ยื่นขอลี้ภัยและยื่นขอขยายเวลาใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวของพวกเขา พวกคุณจะได้รับการตัดสินในเวลาพร้อมกัน

ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว

หากสมาชิกในครอบครัวของคุณได้ยื่นขอลี้ภัยและได้ยื่นขอขยายเวลาใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ชั่วคราวของพวกเขาคุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นช่วงเวลาเดียวกัน หากสมาชิกในครอบครัว ของคุณมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ซึ่งมีอายุ 13 เดือนมาก่อนคุณสามารถได้รับใบอนุญาตอมีถิ่นทีอยู่  ใหม่ได้เป็นเวลาสองปี

ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร

เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และคุณและคู่ชีวิตของคุณหรือญาติของคุณได้รอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลาสองปี คุณสามรถที่จะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร ของคุณจะมีอายุนานตราบเท่าที่คุณยังอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน โปรดคำนึงว่าถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนเป็นระยะเวลานานในช่วงระยะเวลาของใบอนุญาตก็อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้

หากคุณเคยมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อที่จะพักอาศัยอยู่กับผู้ที่ได้ขอลี้ภัยและผู้ที่ได้รับใบ อนุญาตอยู่อาศัยชั่วคราวเป็นเวลา 13  เดือน คุณทั้งสองสามารถได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ถาวรได้ในหากสมาชิกในครอบครัวของคุณมีงานทำ

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ

ถ้าคุณไม่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณสามารถอุทธรณ์คำตัดสินภายในสามสัปดาห์ นับจากวันที่คุณได้รับการตัดสิน ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้นอยู่ในคำตัดสินของคุณ หากคุณได้มอบอำนาจให้ใครเป็นตัวแทนของคุณ คนนั้นสามารถอุทธรณ์ได้  เด็กอายุต่ำกว่า 18 ไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตัวเอง ต้องเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จะอุทธรณ์แทนเด็กได้

7

พื้นฐานของบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่

ถ้าคุณได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่คุณจะได้รับบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ บัตรนี้เป็นหลักฐานว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศสวีเดนและมีรวมถึงภาพถ่ายของคุณและรอยนิ้วมือของคุณ ดังนั้นคุณควรนัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะถ่ายภาพและพิมพ์ลายนิ้วมือของ คุณโดยเร็วที่สุด คุณจะต้องทำเช่นเดียวกันถึงแม้นคุณมีบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่มาก่อนเพราะ ไม่มีการเก็บบันทึกภาพถ่ายและลายนิ้วมือของคุณไว้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

การนัดหมายกับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือของคุณ (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณไม่ยื่นคำร้องทางเว็บไซท์

ถ้าคุณไม่สามารถที่จะยื่นคำร้องทางเว็บไซท์ได้ คุณสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบคำร้องสำหรับขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน หมายเลข 160011 คุณและคู่ของคุณจะต้องร่วมกันกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการประกันว่าด้วยการอยู่ร่วมกันเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ หมายเลข 242011B160011  242011B.

คำร้องเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน, แบบฟอร์มหมายเลข (หน้าภาษาสวีเดน)PDF

Application for residence permit to settle in Sweden, form number 161011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

การประกันว่าด้วยการอยู่ร่วมกันเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ แบบฟอร์มหมายเลข 242011B (หน้าภาษาสวีเดน)PDF

Assurance of cohabitation appendices to application for extended residence permit, form number 243011B (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

หากคำร้องนั้นเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18  ปี คุณควรกรอกฟอร์ม คำร้องเพื่อขอ อนุญาต มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเด   นสำหรับ เด็กทีมีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี แบบฟอร์มหมายเลข 162011

คำร้องเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดนสำหรับเด็กทีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี แบบฟอร์มหมายเลข (หน้าภาษาสวีเดน)PDF

Application for residence permit to settle in Sweden – for a child under the age of 18, form number 163011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

ในแบบฟอร์มใบคำร้องจะระบุว่าเอกสารที่คุณต้องแนบนั้นมีอะไรบ้าง

ส่งใบคำร้องไปที่:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงิน (หน้าภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2564-02-22

Was the information on this page helpful to you?