คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน

Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige – thailändska

หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องมีสัญชาติสวีเดน มีใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร (ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร) มีสิทธิพำนักอาศัยถาวร หรือ มีบัตรพำนักอาศัยถาวร

คู่สมรส ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา

คุณจะมีสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน โดยคู่ของคุณควรจะแจ้งการจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับกรมสรรพากรสวีเดน

คำว่า sambo หมายถึง คู่ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส การอยู่ด้วยกัน อาทิเช่น ในช่วงท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียนนั้นถือว่าไม่พอ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยกับบุคคลในประเทศสวีเดนสำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้ว (หน้าภาษาอังกฤษ)

ข้อกำหนดในการอุปการะเลี้ยงดู

บุคคลที่คุณจะอาศัยอยู่ด้วยในสวีเดนจะต้องสามารถอเลี้ยงดูคุณทั้งสองได้ เขาหรือเธอจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานโดยคุณสามารถ พำนักอาศัยด้วยกันได้เมื่อคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเลี้ยงชีพและที่อยู่อาศัย (หน้าภาษาอังกฤษ)

คุณจะต้องสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้

ในการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาพำนักอาศัยอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน คุณจะต้องสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ ซึ่งโดยปกติแล้วคุณสามารถยืนยันด้วยเอกสารหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุในบางกรณีสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้โดยยืนยันตัวตนด้วยความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับบุคคลที่อยู่ในประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นกรณีครอบครัวที่มีบุตรซึ่งเคยอยู่ด้วยกันนอกประเทศสวีเดนมาก่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ (หน้าภาษาอังกฤษ)

Bild på en man.

ซาร่าและฟิลิปรู้จักกันเมื่อตอนที่ซาร่าทำงานอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ และอยู่ด้วยกันที่ประเทศอาร์เจนติน่ามาแล้วเป็นเวลาห้าปี ทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่อาศัยอยู่แห่งเดียวกันตามที่อยู่ ซึ่งทั้งสองได้ลงชื่อทำสัญญาเช่า ตอนนี้ทั้งสองตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน เนื่องจากซาร่าตั้งครรภ์ นอกจากนี้เธอยังได้รับการจ้างงานในประเทศสวีเดนเพื่อที่จะสามารถเลี้ยงฟิลิปได้

ฟิลิปยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์เพื่อย้ายมาอยู่กับบุคคลซึ่งเขาได้จดทะเบียนสมรส หรือกับบุคคลที่เขาได้อยู่กินฉันสามีภรรยา เขาได้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือสัญญาเช่า เพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาและซาร่าอยู่ด้วยกันมาแล้ว และใบรับรองการตั้งครรภ์ของซาร่า เนื่องจากซาร่ายังไม่ได้ลงทะเบียนราษฎรในสวีเดน ทั้งสองจึงแนบสำเนาสัญญาซื้อบ้านซึ่งทั้งสองซื้อไว้ที่ประเทศสวีเดน

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาคำร้องขอฟิลิปเรียบร้อยแล้ว เขาได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร เนื่องจากเขาและซาร่าได้อยู่ด้วยกันในต่างประเทศมาแล้วเป็นเวลานานนอกจากนี้ฟิลิปไม่ต้องขอรับการลงตรวจตรา ซึ่งทำให้ทั้งสองสามารถเดินทางมาสวีเดนได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อทั้งสองมาถึงสวีเดน ฟิลิปจะต้องนัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือสำหรับทำบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ หลังจากออกบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของทั้งสองในประเทศสวีเดน

คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับบุคคลกรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยา (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณจะยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับบุตร (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่กับญาติสนิท คุณจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์สำหรับผู้มาจากประเทศโซมาเลียที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี (หน้าภาษาอังกฤษ)

Last updated: 2562-07-03

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.