หลังจากอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

Efter beslut om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige – thailändska

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองอนุมัติคำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของคุณแล้ว สมาชิกในครอบครัวของคุณที่พำนักอาศัยในประเทศสวีเดนจะแจ้งผลการอนุมัติให้คุณทราบในกรณีที่เขาหรือเธอได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนคุณ แต่ถ้าหากคุณไม่ได้ยื่นหนังสือมอบอำนาจใด ๆ คุณก็จะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นเวลานานกว่าสามเดือน จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ บัตรนี้จะเป็นหลักฐานว่า คุณได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสวีเดน โดยจะมีอาทิรูปถ่ายและลายนิ้วมือของคุณบนบัตร

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้เพิ่มเติม (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ตอนที่ยื่นคำร้อง คุณจะต้องไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้สามารถทำบัตรให้คุณได้ ไม่ใช่สถานทูตหรือสถานกงสุงใหญ่ทุกแห่งที่สามารถถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือคุณได้ ดังนั้นโปรดติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพบ เมื่อไปที่สถานทูตจะต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วย

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่ swedenabroad.com (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

เมื่อบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะมอบหรือส่งให้คุณ โปรดทราบว่าในการทำบัตรและส่งบัตรไปยังสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่อาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับผลการอนุมัติ หากว่าคุณได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้ว เมื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน คุณจะต้องแสดงบัตรนี้พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

หากคุณสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า

หากคุณสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า คุณอาจจำเป็นต้องแสดงสำเนาผลการอนุมัติเมื่อเดินทางเข้าประเทศ หลังจากเข้าประเทศสวีเดนแล้วคุณจะต้องนัดวันเวลากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปโดยเร็ว เมื่อบัตรอนุญาตทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณในประเทศสวีเดน

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

นัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหากสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

ใบอนุญาตจะมีอายุดังนี้

คู่สมรส ผู้ที่จดทะเบียนคู่ครอง และคู่อยู่กินฉันสามีภรรยา

หากคุณอยู่ด้วยกันกับสามี ภรรยา คู่ครอง หรือคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาของคุณในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี โดยปกติคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

หากคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันในต่างประเทศ คุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทระยะเวลาสองปีแต่ไม่เกินวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ในบางกรณีคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เป็นระยะเวลาน้อยกว่านี้แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

หากคุณและสามี ภรรยา คู่ครอง หรือคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาของคุณได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยและได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทชั่วคราว คุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลาตามอายุใบอนุญาตของคู่ของคุณ

หากคุณจะพำนักอาศัยต่อในประเทศสวีเดนหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ คุณจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี

หากบุตรยื่นคำร้องพร้อมกับพ่อแม่ หรือเพื่อย้ายมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนอยู่ก่อนแล้ว บุตรนั้นก็จะได้ใบอนุญาตประเภทเดียวกับพ่อแม่

ญาติสนิทที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

หากคุณได้รับใบอนญาต โดยปกติคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

หากความสัมพันธ์สิ้นสุดลง

ถ้าหากความสัมพันธ์ของคุณสิ้นสุดลงในระหว่างที่คุณถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทชั่วคราว คุณสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้เฉพาะในกรณีพิเศษ นอกจากนี้กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยในแต่ละกรณีทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาว่ามีเหตุอันควรที่จะอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่

หากความสัมพันธ์ของคุณสิ้นสุดลงในระหว่างที่คุณถือใบอนุญาตประเภทชั่วคราว คุณสามารถยื่นคำร้องใหม่ต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยตัวเอง และระบุเหตุผลในการเข้าพำนักอาศัยในประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่กรณีความสัมพันธ์สิ้นสุดลง(ภาษาอังกฤษ)

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนได้หากคุณระบุข้อมูลเท็จในคำร้องหรือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของคุณ นอกจากนี้ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนได้หากไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของใบอนุญาต เช่น หากคุณไม่ได้ทำงานต่อหรือเงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกต่อไป

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้อง

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ คุณสามารถขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้ภายในสามสัปดาห์ นับแต่วันที่คุณได้รับผลการอนุมัติ หากคุณมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนคุณ ก็สามารถให้บุคคลนั้นยื่นอุทธรณ์ได้ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเอง จะต้องให้พ่อแม่หรือผู้ใช้อำนาจปกครองยื่นอุทธรณ์แทน

านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพำนักอาศัยในประเทศสวีเดนและกรมตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้อง

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนท่าน

หากท่านมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นทำการแทนท่านในเรื่องของท่านที่ดำเนินการกับกรมตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลนั้นได้ หนังสือมอบอำนาจอาจจะทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิต่าง ๆ เช่น ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น และจะต้องสามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้หากกรมตรวจคนเข้าเมืองขอ ผู้มีอายุมากกว่า18 ปีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดทำการแทนตนเองก็ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจด้วยเช่นกัน

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยเหตุผลด้านการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน สายสัมพันธ์หรือเยี่ยมเยียน

Power of Attorney, form number 107011 (ภาษาอังกฤษ)PDF

ข้อมูลสำหรับผู้ย้ายมาอยู่ใหม่ในประเทศสวีเดน ซึ่งถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาสวีเดน)

อย่าลืมเก็บหนังสือผลการอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำมายื่นแสดงในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ

สำหรับการลงทะเบียนราษฎร และขอรับเลขประจำตัวประชาชนสวีเดน โปรดติดต่อ Skatteverket.external link, opens in new window

สำหรับการมีชื่อในระบบประกันความมั่นคงทางสังคม โปรดติดต่อ Försäkringskassan.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องการรักษาพยาบาล โปรดติดต่อ Landstinget.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องการเรียนภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าว (SFI) โปรดติดต่อกับเทศบาลเขตที่คุณอาศัยอยู่ ดูเว็บไซต์เพิ่มเติม Sveriges kommuner och landsting.external link, opens in new window

หากคุณกำลังหางาน คุณสามารถลงทะเบียนกับ Arbetsförmedlingen.external link, opens in new window

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย สามารถดูได้ที่ Antagning.seexternal link, opens in new window หรือ studera.nuexternal link, opens in new window

สำหรับเรื่องเงินช่วยเหลือการศึกษา CSN, Centrala studiestödsnämnden.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องใบอนุญาตขับขี่ โปรดติดต่อ Ttransportstyrelsen.external link, opens in new window

สำหรับเรื่องสิทธิในการเลือกตั้ง โปรดติดต่อ Valmyndigheten.external link, opens in new window

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศสวีเดนจาก Skolverket (กรมการศึกษา) มีอยู่ที่

http://www.omsvenskaskolan.se/thai/det-haer-aer-den-svenska-skolan-paa-thai/external link

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมสวีเดนฉบับภาษาต่าง ๆ มีที่เว็บไซต์ Information om Sverige.external link, opens in new window

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมสวีเดน มีที่เว็บไซต์ Svenska Institutets webbplats.external link, opens in new window

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งคุณจะสามารถเรียนรู้และฝึกภาษาสวีเดนได้มีที่เว็บไซต์ Digitala spårets webbplats.external link, opens in new window

Last updated: 2561-02-26

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*






If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.