หลังจากอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

Efter beslut om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige – thailändska

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุมัติคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (วีซ่าพำนักอาศัย) ให้แก่คุณ คุณจะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งจะเป็นหลักฐานแสดงว่าคุณมีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ คุณสามารถขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้หากคุณไม่ยอมรับผลการอนุมัติ

หากคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

บัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นเวลานานกว่าสามเดือน จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ บัตรนี้จะเป็นหลักฐานว่า คุณได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศสวีเดน โดยจะมีอาทิรูปถ่ายและลายนิ้วมือของคุณบนบัตร

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้เพิ่มเติม (หน้าภาษาอังกฤษ)

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ตอนที่ยื่นคำร้อง คุณจะต้องไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้สามารถทำบัตรให้คุณได้ ไม่ใช่สถานทูตหรือสถานกงสุงใหญ่ทุกแห่งที่สามารถถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือคุณได้ ดังนั้นโปรดติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพบ เมื่อไปที่สถานทูตจะต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วย

ค้นหาสถานทูตที่ใกล้ที่สุดได้ที่ swedenabroad.com (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

เมื่อบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะมอบหรือส่งให้คุณ โปรดทราบว่าในการทำบัตรและส่งบัตรไปยังสถานทูตหรือสถานกุงสุลใหญ่อาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับผลการอนุมัติ หากว่าคุณได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้แล้ว เมื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน คุณจะต้องแสดงบัตรนี้พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

หากคุณสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า

กรณีที่คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา (วีซ่า) คุณอาจจำเป็นต้องแสดงสำเนาหนังสือผลการอนุมัติเมื่อคุณเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้คุณอาจยังจำเป็นต้องแสดงเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่พร้อมกับหนังสือผลการอนุมัติเมื่อเดินทางด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ – พิมพ์ออกและนำติดตัวเมื่อเดินทาง (ฉบับภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ)PDF

ทันทีที่คุณสามารถทำได้หลังจากที่คุณได้เดินทางเข้าประเทศสวีเดน ให้คุณนัดหมายเวลากับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไปพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป เมื่อคุณจะไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้คุณนำหนังสือเดินทางไปด้วย หากบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ออกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งไปยังที่อยู่ของคุณในประเทศสวีเดน

ทั้งนี้ในการออกบัตรหรือจัดส่งบัตรไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมีการสั่งบัตรแล้วไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรได้เช่นกัน

นัดหมายเวลากับกรมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปหากสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า (หน้าภาษาอังกฤษ)

ทำงานในประเทศสวีเดน

เมื่อคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (วีซ่าพำนักอาศัย) เพื่อย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน คุณจะได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำงานด้วย ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถทำงานในประเทศสวีเดนได้ หากคุณได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรคุณก็สามารถทำงานในประเทศสวีเดนด้วยเช่นกัน

ใบอนุญาตจะมีอายุดังนี้

คู่สมรส ผู้ที่จดทะเบียนคู่ครอง และคู่อยู่กินฉันสามีภรรยา

หากคุณอยู่ด้วยกันกับสามี ภรรยา คู่ครอง หรือคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาของคุณในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี โดยปกติคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

หากคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันในต่างประเทศ คุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทระยะเวลาสองปีแต่ไม่เกินวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ในบางกรณีคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เป็นระยะเวลาน้อยกว่านี้แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

หากคุณและสามี ภรรยา คู่ครอง หรือคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาของคุณได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยและได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทชั่วคราว คุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลาตามอายุใบอนุญาตของคู่ของคุณ

หากคุณจะพำนักอาศัยต่อในประเทศสวีเดนหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ คุณจะต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี

หากบุตรยื่นคำร้องพร้อมกับพ่อแม่ หรือเพื่อย้ายมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนอยู่ก่อนแล้ว บุตรนั้นก็จะได้ใบอนุญาตประเภทเดียวกับพ่อแม่

ญาติสนิทที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

หากคุณได้รับใบอนญาต โดยปกติคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

หากความสัมพันธ์สิ้นสุดลง

ถ้าหากความสัมพันธ์ของคุณสิ้นสุดลงในระหว่างที่คุณถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทชั่วคราว คุณสามารถยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้เฉพาะในกรณีพิเศษ นอกจากนี้กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยในแต่ละกรณีทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาว่ามีเหตุอันควรที่จะอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่

หากความสัมพันธ์ของคุณสิ้นสุดลงในระหว่างที่คุณถือใบอนุญาตประเภทชั่วคราว คุณสามารถยื่นคำร้องใหม่ต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วยตัวเอง และระบุเหตุผลในการเข้าพำนักอาศัยในประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่กรณีความสัมพันธ์สิ้นสุดลง (หน้าภาษาอังกฤษ)

กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจเพิกถอนใบอนุญาต

ใบอนุญาตของคุณอาจถูกเพิกถอนได้หากคุณระบุข้อมูลเท็จในคำร้องหรือไม่แจ้งข้อมูลสำคัญที่มีผลต่อใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของคุณ นอกจากนี้ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนได้หากไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของใบอนุญาต เช่น หากคุณไม่ได้ทำงานต่อหรือเงื่อนไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกต่อไป

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ

หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธคำร้องของคุณ หมายความว่า คุณไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดน คุณเลือกที่จะขออุทธรณ์ผลการอนุมัติได้ภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่คุณได้รับทราบผลการอนุมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์มีระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติของคุณ หากคุณมอบให้อำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการแทน คุณสามารถให้บุคคลนั้นขออุทธรณ์แทนคุณได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการขออุทธรณ์

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศสวีเดนขณะที่คุณได้ถูกปฏิเสธคำร้อง คุณจะต้องออกนอกประเทศภายในเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธคำร้องและพำนักอยู่ในประเทศสวีเดน

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร

หนังสือมอบอำนาจอาจจะเป็นจดหมายลงลายมือชื่อ ซึ่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตมอบอำนาจให้บุคคลอื่นบุคคลใดสามารถทำการแทนเขาหรือเธอ หนังสือมอบอำนาจจะทำให้บุคคลมีสิทธิอาทิ ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลประกอบในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการอนุมัติแทนบุคคลอื่น หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นโดยผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นที่รับมอบอำนาจ และจะต้องสามารถนำต้นฉบับมาแสดงได้หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรียกขอ

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น คุณจะต้องยื่นจดหมายต่อสำนักงานตรวจคนเมืองโดยจะต้องระบุดังนี้

  • ระบุว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจ
  • ระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้มอบอำนาจ
  • ระบุว่าผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิทำการในเรื่องใด
  • ระบุชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจ
  • ลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ
  • วันที่และเมือง เมื่อมีการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

Power of Attorney, form number 107011 (หน้าภาษาอังกฤษ)PDF

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ในประเทศสวีเดนซึ่งถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

อย่าลืมเก็บรักษาเอกสารผลการพิจารณาใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของคุณไว้ คุณจำเป็นจะใช้เอกสารผลการพิจารณาดังกล่าวสำหรับการติดต่อกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

ในการขอมีชื่อในทะเบียนราษฎร์และขอหมายเลขประจำตัวประชาชนสวีเดนให้คุณติดต่อ Skatteverketexternal link, opens in new window

สำหรับการลงทะเบียนในระบบประกันสังคมให้คุณติดต่อ Försäkringskassanexternal link, opens in new window

เทศบาลบางแห่งมีสำนักงานจัดหาที่อยู่อาศัย ซึ่งคุณสามารถยื่นเรื่องหาที่อยู่อาศัยได้ นอกจากนี้เทศบาลยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ให้เช่าเอกชน

เทศบาลที่คุณอาศัยอยู่จะบริการดูแลเด็กและโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ

หากคุณมาประเทศสวีเดนในฐานะผู้ลี้ภัยคุณอาจยื่นขอสินเชื่อเพื่อจัดหาบ้านของคุณได้ www.csn.se/hemutrustningslanexternal link, opens in new window

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ติดต่อภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ ค้นหาบริการรักษาพยาบาลได้ทั่วประเทศที่สายด่วนหมายเลข 1177 Vårdguidenexternal link, opens in new window

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาสวีเดนสำหรับชาวต่างชาติ (SFI) ให้คุณติดต่อเทศบาลที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้โปรดดูเว็บไซต์ Sveriges kommuner och regionerexternal link, opens in new window

หากคุณกำลังมองหางานคุณสามารถลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางาน Arbetsförmedlingenexternal link, opens in new window

Pensionsmyndighetenexternal link, opens in new window (สำนักงานบำนาญแห่งชาติ) มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเลี้ยงชีพผู้สูงอายุสำหรับคุณที่มาประเทศสวีเดนในช่วงปลายชีวิตและได้รับเงินบำนาญน้อยหรือไม่ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย คุณสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ Antagning.seexternal link, opens in new window หรือ studera.nuexternal link, opens in new window

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือการศึกษา คุณสามารถติดต่อกับ CSN, Centrala studiestödsnämndenexternal link, opens in new window (คณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนการศึกษา)

สำหรับคำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ คุณสามารถติดต่อกับ Transportstyrelsenexternal link, opens in new window

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คุณสามารถติดต่อ Valmyndighetenexternal link, opens in new window

ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสวีเดนได้จาก Skolverketexternal link, opens in new window (สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ)

ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมประเทศสวีเดนในหลายภาษามีที่ Information om Sverigeexternal link, opens in new window

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมสวีเดนมีที่ Svenska institutetexternal link, opens in new window

Hej hej Sverige!external link, opens in new window มีวิดีโอที่เข้าใจง่ายและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับระบบสังคมประเทศสวีเดนเป็นอย่างไร

ในหน้า Lära svenska ของเว็บไซต์ www.informationsverige.seexternal link, opens in new window คุณจะพบลิงก์ของหลายโปรแกรมสำหรับเรียนภาษาสวีเดนตนเอง

Konsumentverkets upplysningstjänstexternal link, opens in new window สามารถให้คำแนะนำเมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับการซื้อหรือสัญญา

Last updated: 2563-07-29