ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยกับบุคคลในประเทศสวีเดนสำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยามาแล้ว

Så ansöker du om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige som du är gift, registrerad partner eller sambo med – thailändska

1

กรอกแบบคำร้อง

กรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองและบุคคลที่คุณประสงค์จะย้ายไปอยู่ด้วยในแบบคำร้อง พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบคำร้องต่าง ๆ นอกจากกรอกรายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของสมาชิกครอบครัวในสวีเดนแล้วคุณยังจำเป็นต้องกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของเขาหรือเธอด้วย

ทั้งนี้คุณต้องระบุว่าคุณประสงค์จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่สวีเดนแห่งใด โดยให้ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากประเทศดังกล่าวไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่สวีเดน ให้คุณติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่อนุญาตให้คุณเดินทางเข้าประเทศ หากคุณมีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งจะย้ายติดตามไปประเทศสวีเดนด้วย คุณสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับบุตรได้ในคราวเดียวกัน

สำหรับการยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์:

 • คุณและบุคคลที่คุณจะย้ายมาอยู่ด้วยในประเทศสวีเดนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • คุณมีอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 • คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมคำร้องด้วยบัตรวีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด
 • คุณสามารถสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารเพื่อยื่นประกอบคำร้องได้

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น:

 • สำเนาหนังสือเดินทางของคุณหน้าที่ระบุรายละเอียดบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ (ถ้ามี) เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ และรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน

กรณีที่หนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

กรณีที่จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับบุคคลในประเทศสวีเดนเรียบร้อยแล้วจะต้องแนบ :

 • ใบรับรองการสมรสหรือใบสำคัญการสมรส หรือเทียบเท่า
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่แสดงว่าการสมรสนั้นได้มีการจดทะเบียนในประเทศบ้านเกิด

กรณีที่อาศัยในประเทศบ้านเกิดหรือต่างประเทศกับบุคคลในประเทศสวีเดนด้วยกันมาแล้วจะต้องแนบ:

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ สำเนาสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณทั้งสองมีที่อยู่อาศัยร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณทั้งสองได้อยู่ด้วยกันมาแล้ว อาทิเช่น หนังสือสัญญาเช่าที่ระบุชื่อของคุณทั้งสอง หรือใบแจ้งชำระสินค้าและค่าบริการในอดีตที่ระบุชื่อและที่อยู่

คุณจำเป็นต้องแนบเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของคุณ หากคุณเคยอยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิดมาก่อน คุณต้องแนบเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน เอกสารที่คุณแนบมาพร้อมกับข้อมูลในคำร้องนั้นจะช่วยให้กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าจะอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้คุณหรือไม่ และจะอนุมัติเป็นระยะเวลาเท่าใด

กรณีที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะย้ายติดตามไปประเทศสวีเดนด้วยจะต้องแนบ:

 • สำเนาหนังสือเดินทางของบุตรหน้าที่ระบุรายละเอียดบุคคล รูปถ่าย ลายมือชื่อ (ถ้ามี) เลขที่หนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ และรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน
 • ใบรับรองการเกิดหรือใบสูติบัตรที่ระบุชื่อพ่อแม่
 • หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนจากผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ติดตามมาประเทศสวีเดน
 • คำตัดสินจากศาลหากคุณเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว หรือใบมรณบัตรหากผู้ใช้อำนาจปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต
 • หนังสือจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หากบุตรนั้นเป็นบุตรบุญธรรม

ในประเทศสวีเดนผู้ใช้อำนาจปกครองทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องของบุตรร่วมกัน ดังนั้นผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ย้ายติดตามมาสวีเดนด้วยกัน จะต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดน ซึ่งหนังสือให้ความยินยอมนั้นอาจจะเป็นจดหมายที่ลงลายมือชื่อของผู้ใช้อำนาจปกครอง โดยระบุว่าเขาหรือเธออนุญาตให้บุตรย้ายถิ่นที่อยู่

กรณีที่กำลังตั้งครรภ์จะต้องแนบ:

 • ใบรับรองการตั้งครรภ์

เอกสารประกอบคำร้องควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง

หนังสือแสดงความยินยอม

หนังสือแสดงความยินยอมเป็นจดหมายจากพ่อแม่คนหนึ่งคนใดที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองฝ่ายที่ไม่ได้ย้ายติดตามมาประเทศสวีเดนด้วย โดยระบุว่าเธอหรือเขาตกลงเห็นชอบให้บุตรขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อมาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน หนังสือแสดงความยินยอมประกอบด้วย

 • ชื่อ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ของผู้ใช้อำนาจปกครองที่ให้ความยินยอม
 • ชื่อ วันเดือนปีเกิดของบุตรที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความยินยอม
 • ระบุว่าผู้ใช้อำนาจปกครองตกลงเห็นชอบให้บุตรขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อมาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดน
 • ลายมือชื่อของผู้ใช้อำนาจที่ให้ความยินยอมและชื่อสกุลตัวบรรจง

พึงทราบว่าหากก่อนหน้านี้คุณเคยยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา คุณไม่ควรยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ซ้ำอีก หากคุณประสงค์จะแก้ไขคำร้องหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อกับกรมตรวจคนเข้าเมืองแทน หากคุณยื่นคำร้องใหม่อีกครั้งจะไม่ทำให้ระยะเวลาในการรอเพื่อพิจาณาคำร้องของคุณไม่เร็วขึ้นแต่อย่างใด

หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนท่าน

หากคุณมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นทำการแทนคุณในเรื่องของคุณที่ดำเนินการกับกรมตรวจคนเข้าเมือง คุณสามารถมอบอำนาจให้บุคคลนั้นได้ หนังสือมอบอำนาจจะทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิต่าง ๆ เช่น ยื่นคำร้อง รับทราบเหตุผลในการพิจารณาอนุมัติ หรือยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา หนังสือมอบอำนาจจะต้องเขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยตัวคุณเองซึ่งเป็นผู้ที่มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น และจะต้องสามารถนำฉบับจริงมาแสดงได้หากกรมตรวจคนเข้าเมืองขอ ผู้มีอายุมากกว่า18 ปีที่มีความประสงค์จะมอบอำนาจให้สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดทำการแทนตนเองก็ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจด้วยเช่นกัน

ในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วยเหตุผลด้านการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน สายสัมพันธ์หรือเยี่ยมเยียน

Power of Attorney, form number 107011 (ภาษาอังกฤษ)PDF

หากคุณประสงค์ให้สมาชิกครอบครัวของคุณในประเทศสวีเดนทำการแทนคุณ คุณก็สามารถมอบอำนาจให้เขาหรือเธอได้ หากสมาชิกครอบครัวของคุณเป็นผู้รับมอบอำนาจ ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจะส่งผลการอนุมัติคำร้องไปยังที่อยู่ของบุคคลนั้น แล้วเขาหรือเธอจะแจ้งผลการอนุมัติให้คุณทราบ หากคุณไม่ได้มอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่จะเป็นผู้แจ้งผลการอนุมัติให้คุณทราบ

2

ชำระค่าธรรมเนียม

ในกรณีส่วนใหญ่จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตอนยื่นคำร้อง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณเองและสมาชิกครอบครัวที่คุณกรอกในคำร้องว่าจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม (หน้าภาษาอังกฤษ)

3

แบบสอบถามสำหรับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองได้รับคำร้องของคุณ สมาชิกในครอบครัวของคุณ จะได้รับอีเมล์ ในอีเมล์จะมีคำแนะนำสำหรับการเข้าสู่ระบบแบบสอบถาม เกี่ยวกับรายได้ ที่พักอาศัยของเขาหรือเธอ และความสัมพันธ์ของคุณ สมาชิกในครอบครัวของคุณจะตอบคคำถามต่างๆ ภายใน 14 วัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเลี้ยงชีพและที่อยู่อาศัย (หน้าภาษาอังกฤษ)

4

นัดหมายวันเวลากับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคำร้องของคุณแและแบบสอบถามแล้ว คุณจะได้รับอีเมลซึ่งจะขอให้ขอนัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์กับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

เว็บไซต์สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่สวีเดน (หน้าภาษาอังกฤษ)external link, opens in new window

5

สัมภาษณ์

ในการสัมภาษณ์จะต้องนำหนังสือเดินทางและเอกสารที่ยื่นประกอบคำร้องฉบับจริงติดตัวมาด้วย ทั้งนี้หากยื่นคำร้องให้บุตรก็จะต้องพาบุตรมาสัมภาษณ์ด้วย ในระหว่างการสัมภาษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน

หากคุณได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณก็จะได้รับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ด้วย ซึ่งบัตรนี้จะประกอบด้วยลายนิ้วมือและรูปถ่ายของคุณ ลายนิ้วมือและรูปถ่ายจะถูกเก็บไว้ในชิปบนบัตรเท่านั้น

หากคุณจำเป็นต้องขอรับการลงตรวจตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องแสดงบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เมื่อเข้าประเทศสวีเดน ดังนั้นจะมีการถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือของคุณเมื่อคุณเข้ารับการสัมภาษณ์

สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องขอรับการลงตรวจตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวีเดน คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศสวีเดนได้ โดยไม่ต้องแสดงบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และยื่นหลักฐานต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองหลังจากเดินทางเข้ามายังประเทศสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (หน้าภาษาอังกฤษ)

6

กรมตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการพิจารณา

เพื่อที่จะให้ทางกองตรวจคนเข้าเมืองสามารถพิจารณาเรื่องคา ร้องของคุณได้อย่างรวดเร็วนั้น จา เป็นจะต้องเตรียมเอกสาร
ต่างๆตามที่ระบุ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้หากคุณเตรียมทุกอย่างพร้อมก็หมายความว่าจะใช้เวลาในการดา เนินการ
สั้นลง ซึ่งจะรวดเร็วกว่าที่จะไปรวบรวมคา ร้องทั้งหมดในภายหลัง

ทราบว่าในบางกรณีกรมตรวจคนเข้าเมืองอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าคุณได้ให้รายละเอียดข้อมูลและส่งเอกสารครบถ้วนแล้วก็ตาม

หากกรมตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นต้องเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม

กรมตรวจคนเข้าเมืองจะติดต่อกับคุณหากจำเป็นต้องเรียกขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องติดต่อกับทางกรมตรวจคนเข้าเมือง หากคุณยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์และกรมตรวจคนเข้าเมืองขอให้คุณยื่นเอกสารเพิ่มเติม คุณควรดำเนินการผ่านอีเมล โดยที่ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงกรมตรวจคนเข้าเมือง คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอีเมลของกรมตรวจคนเข้าเมืองที่ส่งถึงคุณเพื่อแจ้งว่าคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการรอ (หน้าภาษาอังกฤษ)

ในระหว่างรอผลการอนุมัติ

ผลการอนุมัติการลงตรวจตรา (วีซ่า) จะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนที่ท่านเดินทางมายังประเทศสวีเดน สถานทูตสวีเดนในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่จะพิจารณาคำร้องขอรับการตรวจลงตราของท่าน และจะพิจารณาเป็นรายบุคคลเสมอ เงื่อนไขในการได้รับอนุมัติการตรวจลงตรานั้น คือ สถานทูตจะพิจารณาเจตนาของท่านว่าท่านจะเดินทางออกจากประเทศสวีเดนเมื่อการตรวจลงตราหมดอายุหรือไม่ หากท่านได้รับการอนุมัติการตรวจลงตราเพื่อเยือนประเทศสวีเดนแล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องเดินทางกลับเมื่อการตรวจลงตราหมดอายุ เพื่อรอผลการพิจารณาอนุมัติคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (วีซ่าพำนักอาศัย) ที่ประเทศของท่าน โดยปกติแล้วจะไม่อนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้หากท่านพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอตรวจลงตรากับทางสถานทูตสวีเดนหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของประเทศสวีเดนไม่สามารถอนุมัติคำร้องขอรับการตรวจลงตราในระหว่างที่ท่านรอผลการพิจารณาให้ท่านได้ สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถเยือนประเทศสวีเดนชั่วคราวได้ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

7

คุณได้รับผลการอนุมัติ

เมื่อออกผลการอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล คุณควรติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อขอรับผลการอนุมัติ และอาจนัดหมายวันเวลาขอรับผลการอนุมัติ ซึ่งในวันนัดหมายนั้นคุณต้องนำหนังสือเดินทางมาด้วย สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่บางแห่งจะส่งผลการอนุมัติและบัตรอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้ทางไปรษณีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

หากคุณมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะส่งผลการอนุมัติไปยังบุคคลนั้น แล้วเขาหรือเธอจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการอนุมัติที่ระบุไว้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อหลังจากการอนุมัติ

Technical problems?

Contact our web support.

NOTE! To use our online application your web browser must allow JavaScript.

Begin application


I am presently


You can not submit an online application to move to a family member if you are already in Sweden. You must return to your country of origin, or where you are permanently resident, and make your application from there.

Last updated: 2561-07-31

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.