สำหรับผู้ที่มีญาติยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยกับท่านที่ประเทศสวีเดน

För dig som är anhörig till någon som ansöker om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige – thailändska

ผู้ที่ถือสัญชาตินอกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป (EES) และมีความประสงค์จะย้ายมาประเทศสวีเดนเพื่ออยู่กับสมาชิกครอบครัวจะต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยใบอนุญาตจะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายมาประเทศสวีเดน สามี ภรรยา

คู่อยู่กินฉันสามีภรรยา คู่ชีวิตที่จดทะเบียนของท่านและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสวีเดนได้หาก

 • ท่านถือสัญชาติสวีเดน มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวกรณีลี้ภัย
 • ท่านสามารถหาเลี้ยงตนเองและสมาชิกครอบครัวที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้
 • ท่านมีที่พักอาศัยขนาดเหมาะสมและได้มาตราฐานสำหรับการอยู่อาศัย
 • ท่านและคู่ของท่านมีอายุขั้นต่ำ 18 ปี

หากท่านได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยและได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือหากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวอันเนื่องมาจากภัยอันตรายร้ายแรงหรืออุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ท่านและคู่ของท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี เพื่อให้เขาหรือเธอสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้ ทั้งนี้ท่านจะต้องอยู่ด้วยกันมาแล้วก่อนที่ท่านจะย้ายมาประเทศสวีเดน ท่านจะได้รับการยกเว้นข้อ กำหนดเรื่องอายุหากท่านมีบุตรด้วยกัน

หากท่านถือสัญชาติสวีเดนหรือมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ผู้ที่ท่านประสงค์จะจดทะเบียนสมรสด้วยหรืออยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้เพื่อย้ายมาอยู่ท่านที่ประเทศสวีเดน

ในกรณีข้อยกเว้นพิเศษ ญาติใกล้ชิด/ญาติสนิทซึ่งไม่ใช่สามี ภรรยา หรือคู่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาสามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออาศัยอยู่กับท่านที่ประเทศสวีเดนได้ โดยท่านจำเป็นต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร ข้อยกเว้นนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ท่านถือสัญชาติสวีเดน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับญาติใกล้ชิด

หากท่านมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวกรณีมีสถานะบุคคลจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง คำร้องขอลี้ภัยของท่านจะต้องได้รับลงทะเบียนภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้ครอบครัวของท่านสามารถย้ายมาอยู่กับท่านที่ประเทศสวีเดนได้ หากท่านได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และมีสถานะเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ครอบครัวของท่านจะสามารถย้ายมาอยู่กับท่านที่ประเทศสวีเดนได้ก็ต่อเมื่อมีกรณียกเว้นพิเศษเท่านั้น

สำหรับสมาชิกครอบครัวของบุคคลซึ่งได้ย้ายมาประเทศสวีเดนเพื่อทำงานหรือเพื่อศึกษาเล่าเรียนจะใช้กฎระเบียบอื่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวของบุคคลที่มีใบอนุญาตทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวของบุคคลที่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อศึกษาเล่าเรียน

เงื่อนไขการเลี้ยงชีพ

ท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน จะต้องสามารถหาเลี้ยงตนเองและสมาชิกครอบครัวที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้ ทั้งนี้ท่านจำเป็นต้องมีที่พักอาศัยขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการอยู่อาศัย

การหาเลี้ยงชีพของท่าน

ท่านจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าท่านมีรายได้อันเกี่ยวเนื่องกับงานประจำ ซึ่งท่านสามารถเลี้ยงตนเองและสมาชิกครอบครัวของท่านที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้ รายได้อันเกี่ยวเนื่องกับงานได้แก่

 • เงินเดือนจากการทำงาน
 • เงินทดแทนกรณีว่างงาน
 • เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย
 • รายได้จากเงินบำนาญกรณีเกษียณอายุ
 • นอกจากนี้ท่านจะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้หากท่านมีทรัพย์สินมากพอสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัวที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

รายได้ของท่าน

จำนวนรายได้ของท่านที่ต้องมีเพื่อตรงกับเงื่อนไขการเลี้ยงชีพ ขึ้นอยู่กับขนาดครอบครัวและค่าที่พักอาศัยที่ท่านมี ท่านจถต้ดงมีรายได้หลังหักค่าที่พักอาศัยแล้วเหลือเท่ากับ จำนวนที่เรียกว่า จำนวนมาตรฐาน ซึ่งหมายความว่าหลังจากท่านจ่ายค่าที่พักแต่ละเดือนแล้วยังมีเงินเหลือเพียงพอสำหรับค่าอาหาร เสื้อผ้า สุขอนามัย โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประกันและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จำเป็นในบางครั้ง

จำนวนมาตรฐานสำหรับปี 2562:

 • 4,923 โครนสวีเดน สำหรับผู้ใหญ่ตัวคนเดียว
 • 8,133 โครนสวีเดน สำหรับคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันหรือคู่อยู่กินฉันสามีภรรยา
 • 2,612 โครนสวีเดน สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี
 • 3,007 โครนสวีเดนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ที่พักอาศัยของท่าน

ท่านจะต้องมีที่พักอาศัยที่มีขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการอยู่อาศัย สำหรับผู้ใหญ่สองคนที่ไม่มีบุตร ที่พักอาศัยจะมีขนาดเหมาะสมหากมีห้องครัวหรือพื้นที่สำหรับครัวและมีอย่างน้อยหนึ่งห้อง หากมีบุตรพักอาศัยอยู่ด้วยจะต้องมีจำนวนห้องมากขึ้น บุตรสองคนสามารถนอนห้องเดียวกันได้

การเช่าช่วงที่พักอาศัยก็สามารถทำได้ แต่การเช่าดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ คณะกรรมการเจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการเช่า การอาศัยอยู่กับคนอื่นหรืออยู่บ้านพ่อแม่ไม่ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ท่านจะต้องสามารถเข้าใช้ที่พักอาศัยได้ตั้งแต่วันที่สมาชิกครอบครัวมาถึงประเทศสวีเดน

ข้อยกเว้นเงื่อนไขการเลี้ยงชีพ

เงื่อนไขการเลี้ยงชีพและที่พักอาศัยจะไม่มีผลบังคับในกรณี

 • เป็นบุคคลที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นบุคคลที่เป็นผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเนื่องด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม และผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายในสามเดือนหลังจากที่ท่านได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในกรณีนี้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวของท่านได้แก่ สามี ภริยา คู่อยู่กินฉันสามีภรรยา คู่ชีวิตที่จดทะเบียน หรือบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น และหากท่านไม่สามารถรวมตัวกับสมาชิกครอบครัวในประเทศนอกสหภาพยุโรปได้ ท่านและคู่ชีวิตของท่านจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลงหลักปักฐาน หมายความว่า ท่านทั้งสองจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี หากระยะเวลาน้อยกว่าสองปีแต่ท่านมีบุตรหรือตั้งครรภ์ก็ถือได้ว่าเพียงพอ
 • มีสมาชิกครอบครัวที่ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวและเงื่อนไขการเลี้ยงชีพ

เมื่อสมาชิกครอบครัวของท่านได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยกับท่านที่ประเทศสวีเดน ท่านจะได้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่าน ท่านที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเลี้ยงชีพจะแสดงหลักฐานว่าท่านสามารถหาเลี้ยงตนเองและสมาชิกครอบครัวที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ได้ และท่านมีที่พักอาศัยขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการอยู่อาศัย คำตอบของท่านมีความสำคัญต่อการพิจารณาคำร้องของสมาชิกครอบครัวท่านโดยกรมตรวจคนเข้าเมือง และข้อสำคัญท่านจะต้องตอบคำถามภายในกำหนดที่ขอให้ท่านกรอกแบบสอบถาม

หากท่านไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเลี้ยงชีพและที่พักอาศัย ครอบครัวของท่านจะถูกปฎิเสธคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

หากท่านไม่มีงานประจำและสัญญาเช่าที่พักอาศัยระยะยาว ท่านจำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเลี้ยงชีพอีกครั้ง เมื่อเราตรวจสอบคำร้องของสมาชิกครอบครัวของท่าน

สำหรับผู้ที่มีญาติยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

หากสมาชิกครอบครัวของท่านได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 หรือก่อนหน้าซึ่งลดหย่อนเงื่อนไขการเลี้ยงชีพ ท่านจำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าท่านสามารถหาเลี้ยงตนเองและมีทีพักอาศัยขนาดเหมาะสมและได้มาตรฐานสำหรับการอยู่อาศัยเท่านั้น

เงื่อนไขการเลี้ยงชีพจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่สมาชิกครอบครัวของท่านได้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 และหากท่าน

 • ถือสัญชาติสวีเดน ถือสัญชาติประเทศในกลุ่ม EU/EES หรือสวิตเซอร์แลนด์
 • มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนมาแล้วอย่างน้อยสี่ปีโดยมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่สำหรับพักอาศัย
 • เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่กรณีลี้ภัยหรือได้รับสถานะผู้ลี้ภัย
 • ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่กรณีมีสิทธิได้รับความคุ้มครองหรือได้รับสถานะผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
 • ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ต่อไปในประเทศสวีเดนเนื่องจากท่านได้รับเลือกจากโควต้าลี้ภัยสวีเดน
 • มีเหตุพิเศษ เช่น การสูญเสียสมรรถภาพการทำงานระยะยาวเนื่องจากเจ็บป่วย
 • มีสมาชิกครอบครัวที่ยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่
 • มีบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ รวมถึงทั้งบุตรที่ยื่นคำร้องเพียงคนเดียวหรือบุตรที่ยื่นคำร้องพร้อมกับผู้ปกครองอีกคน

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์

สมาชิกครอบครัวของท่านสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ได้ นอกเหนือจากข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่านแล้วสมาชิกครอบครัวของท่านจำเป็นต้องมีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของท่านด้วยเมื่อเขาหรือเธอกรอกคำร้อง เลขประจำตัวประชาชนจะช่วยให้กรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจดูว่าท่านมีคุณสมบัติตามกำหนดเพื่อที่คู่ของท่านจะสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ได้ และตรวจดูท่านมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการเลี้ยงชีพหรือไม่

ท่านสามารถยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ให้สมาชิกครอบครัวของท่านได้ โดยกำหนดว่าท่านต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากสมาชิกครอบครัวของท่าน ซึ่งทำให้ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้แก่เขาหรือเธอ สมาชิกครอบครัวสามารถยื่นหนังสือมอบอำนาจเมื่อเขาหรือเธอไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

คำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

เพื่อให้กรมตรวจคนเข้าเมืองสามารถดำเนินการคำร้องที่สมาชิกครอบครัวของท่านได้ยื่นผ่านเว็บไซต์ ในฐานะที่ท่านเป็นญาติในประเทศสวีเดนจะต้อง

 • มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แม้ว่าผู้ที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่มีจะอายุครบ 18 ปีแล้วก็ตาม หากท่านมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวในประเทศสวีเดน ท่านและคู่ของท่านจะต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ อาจได้รับยกเว้นหากท่านมีบุตรด้วยกัน
 • มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวกรณีมีสถานะผู้ลี้ภัย หรือถือสัญชาติสวีเดนหรือสัญชาติกลุ่มประเทศนอร์ดิก หากผู้ที่ยื่นคำร้องเป็นสามี ภรรยา คู่ชีวิตที่จดทะเบียนหรือคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาของท่าน
 • มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือถือสัญชาติสวีเดนหรือสัญชาติกลุ่มประเทศนอร์ดิก หากมีกำหนดจะจดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่
 • มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาติฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์กหรือไอซ์แลนด์ หากผู้ที่ยื่นคำร้องเป็นญาติสนิท
 • มีที่อยู่อีเมลที่ใช้ได้
 • สามารถสแกนหรือถ่ายรูปและแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อท่านตอบแบบสอบถาม

หากท่านถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวกรณีมีสถานะเป็นผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง คำร้องขอลี้ภัยท่านจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้ครอบครัวของท่านสามารถย้ายมาอยู่กับท่านที่ประเทศสวีเดนได้ หากท่านได้ยื่นคำร้องขอลี้ภัยหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และมีสถานะเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ครอบครัวของท่านจะสามารถย้ายมาอยู่กับท่านที่ประเทศสวีเดนได้ก็ต่อเมื่อมีกรณียกเว้นพิเศษเท่านั้น

เมื่อสมาชิกครอบครัวของท่านได้ยื่นคำร้องแล้วท่านจะได้รับอีเมล ในอีเมลจะระบุคำแนะนำในการลงชื่อเข้าใช้เพื่อกรอกแบบสอบถามที่ท่านจะต้องตอบภายในสองสัปดาห์ พึงทราบว่าห้ามไม่ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เพื่อกรอกแบบสอบถามก่อนจะได้รับอีเมลจากกรมตรวจคนเข้าเมือง

หนังสือมอบอำนาจ

สมาชิกครอบครัวของท่านสามารถมอบอำนาจให้ท่านเมื่อใดก็ได้ในระหว่างขั้นตอนยื่นคำร้อง หากท่านได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนสมาชิกครอบครัวของท่าน ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เมื่อท่านได้รับหนังสือแจ้งที่บ้าน ท่านจะต้องแจ้งให้สมาชิกครอบครัวทราบถึงผลการพิจารณาของกรมตรวจคนเข้าเมือง หากท่านไม่ได้รับมอบอำนาจสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

Power of Attorney, form number 107011 (ภาษาอังกฤษ)PDF

ตรวจสอบสถานะคำร้อง

เมื่อสมาชิกครอบครัวของท่านได้ยื่นคำร้องแล้ว เขาหรือเธอจะได้รับหมายเลขเรื่อง ด้วยหมายเลขดังกล่าวท่านสามารถตรวจสอบว่ากรมตรวจคนเข้าเมืองได้ลงทะเบียนคำร้องแล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าได้รับผลการพิจารณาแล้วหรือไม่

ตรวจสอบสถานะคำร้อง

เมื่อท่านได้รับอีเมลเพื่อแจ้งให้กรอกแบบสอบถาม

การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานด้านล่างนี้จะทำให้ท่านไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน ให้ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ จากนั้นท่านจะได้รับข้อมูลผู้ใช้งานที่ท่านจำเป็นต้องมีเพื่อกรอกแบบสอบถาม

หากท่านไม่กรอกแบบสอบถามภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่สมาชิกครอบครัวของท่านยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ กรมตรวจคนเข้าเมืองอาจจะปฎิเสธคำร้อง

พึงทราบว่า ท่านควรจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับทางกรมสรรพากรประเทศสวีเดน

ยื่นคำร้องกับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

หากสมาชิกครอบครัวของท่านไม่สามารถยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ได้ เขาหรือเธอสามารถยื่นคำร้องผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เมื่อส่งคำร้องถึงประเทศสวีเดน กรมตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจพิจารณาแล้วจากนั้นจะส่งจดหมายไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ของท่าน ซึ่งในจดหมายจะระบุว่าเราได้รับคำร้องของสมาชิกครอบครัวของท่านแล้ว และเราจะขอให้ท่านกรอกแบบสอบถามแล้วส่งให้เรา ท่านจะได้รับข้อมูลว่าจะให้ท่านกรอกแบบสอบถามใด กรุณาอย่ากรอกข้อมูลในแบบสอบถามใด ๆ ก่อนที่จะได้รับคำแนะนำว่าจะต้องกรอกแบบสอบถามใด

ทั้งนี้อาจมีความล่าช้าประมาณสองสามสัปดาห์ถึงสองสามเดือนก่อนที่ท่านจะได้รับจดหมายพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม

Last updated: 2562-01-29

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.