لته ستاسو لپاره چا چې سویدن کې د پناه غوښتنه کړي وي، مالومات شتون لري. تاسې کولای شۍ چې دلته د هغو پیښو په اړه چې د پناه غوښتنې او د پریکړې ترلاسه کولو څخه وروسته منځته راځي، مالومات ترلاسه کړۍ. دلته همدا راز کولای شۍ د پناه غوښتونکي په صفت کار، کور، صحي او ناروغتیایي پاملرنې او مالي مرستې ته اړوندو د خپلو حقوقو په اړه مالومات ولولۍ.

خبرونه

  • 2019-04-16

    پناه غوښتونکو لپاره د خپلو بلونو تحویلولو کې ستونزې

    د کال 2019 په دوران کې به د سویډن زیاتره د بل تحویلولو نمایندګۍ وتړل شي. دا په دې معنی ده چې د بلونو تحویلول به تاسو پناه غوښتونکو لپاره ستونزمن شي. نو د روغتیایي چارو خدمتونو عرضه کوونکو څخه د مراجعې په وخت پوښتنه وکړئ چې د مراجعې فیس په څه ډول تحویل کړئ.