د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معافي (AT-UND) او د کار کولو حق په اړه

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – pashto

د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معافي (AT-UND) او د کار کولو حق په اړه
 • آیا که چېرې ما منفي ځواب هم اخیستی وي بیا هم کولی شم چې د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معاف اوسم؟

  هو، تر کوم وخته پورې چې تاسو د خاورې ترک کولو په کار کې د کډوالو چارو ادارې سره همکاري کوئ تر هغې وخته پورې د منفي ځواب اخیستو څخه وروسته هم د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معاف کیدو موقع لرئ.

 • که چېرې د هویت اسناد ونلرم، آیا بیا هم کولی شم چې د د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معاف شم؟

  هو، که چېرې د کډوالو چارو اداره دې نتیجې ته ورسېږي چې تاسو په نورو لارو د خپل هویت ثابتولو په بهیر کې همکاري کوئ.

 • آیا زه د ځانته راغلي ماشوم په صفت د کار کولو لپاره باید د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معافي ولرم؟

  د 16 کالو څخه پورته ځانته راغلي ماشومان باید په سویډن کې د کار کولو لپاره د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معافي ولري. د 16 کالو څخه کم ماشومان د رخصتۍ ازمیښتي کار، د ساده وظیفو یا کله نا کله کار لپاره د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معاف کېدو ته ضرورت نه لري. خو سرپرست یا موقتي سرپرست (ګودمان) باید ماشوم ته د کار کولو اجازه ورکړي وي. دې ته پام وکړئ چې معاش یا بل ډول جبران د مثال په توګه د ډالۍ کارټ، کیدی شي د مهاجرینو د میلمستیا قانون LMA له مخې چې تاسو ته هره میاشت کومه اقتصادي مرسته درکول کېږي په هغې حق باندې تاثیر وغورځي.

 • که چېرې صرف د دوبي کار کول غواړم بیا هم باید د کار جواز درلودلو مکلفیت څخه معافي ولرم؟

  هو، که چېرې ستاسو عمر 16 کاله یا د دې څخه زیات وي. که چېرې عمر مو 16 کاله وي نو باید د سرپرست یا د موقتي سرپرست (ګودمان) اجازه هم ولرئ.

 • آیا د کډوالو چارو ادارې څخه د کار منظوري هم لازمه ده؟

  نه.

Last updated: 2017-08-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.