2019-04-16

پناه غوښتونکو لپاره د خپلو بلونو تحویلولو کې ستونزې

Svårare för asylsökande att betala sina räkningar – pashto

د کال 2019 په دوران کې به د سویډن زیاتره د بل تحویلولو نمایندګۍ وتړل شي. دا په دې معنی ده چې د بلونو تحویلول به تاسو پناه غوښتونکو لپاره ستونزمن شي. نو د روغتیایي چارو خدمتونو عرضه کوونکو څخه د مراجعې په وخت پوښتنه وکړئ چې د مراجعې فیس په څه ډول تحویل کړئ.

سمدستي د سویډن په بېلابېلو سیمو کې 370 د بل تحویلولو نمایندګۍ وجود لري. سږ کال به له دې جملې څخه 200 نمایندګۍ وتړل شي او پاتې نمایندګۍ به عمدتاً په سترو ښارونو کې موجودې وي. دا به ټول هغه کسان چې پناه غوښتونکي دي او د مثال په توګه روغتیایي خدمتونو ته د مراجعې فیس د بل تحویلولو نمایندګۍ له لارې ادا کوي، اغیزمن کړي.

ټول روغتونونه او د اولیه روغتیایي خدمتونو مرکزونه د بېلابېلو د سیمه یېزو ارګانونو خپلواکه شوراګانو پورې مربوط وي. دا چې دوی کومې د سیمه یېزو ارګانونو خپلواکه شورا پورې مربوط دي، دې پورې اړه لري چې تاسو کوم ښار کې میشت یاست. څرنګه چې د سیمه یېزو ارګانونو خپلواکه شوراګانې په خپلواکه توګه ټاکي چې د دوی د صلاحیت لاندې سیمه کې ناروغان په کوم ډول خپل بلونه تحویل کړي، نو په دې اساس تاسو چې په کوم ډول خپل بل تحویلوئ دې پورې اړه لري چې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ. د ځینو سیمه یېزو ارګانونو خپلواکه شوراګانو د صلاحیت لاندې سیمه کې تاسو د بانک کارت یا د نقدو پیسو په ذریعه روغتیایي خدمتونو ته د مراجعې فیس ادا کوئ. د نورو سیمه یېزو ارګانونو خپلواکه شوراګانو د صلاحیت لاندې سیمه کې ستاسو کور ته یو بل درلېږل کېږي. نو تاسو باید خپل د روغتیایي خدمتونو عرضه کوونکي څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو روغتیایي خدمتونو ته د خپلې مراجعې بل څنګه ادا کړئ.

تاسو د مراجعې څخه مخکې هم کولی شئ چې د روغتون یا د اولیه روغتیایي خدمتونو مرکز سره اړیکه ونیسئ او ترې پوښتنه وکړئ چې د مراجعې فیس مو څنګه تحویل کړئ. که چېرې د روغتیایي چارو عرضه کوونکی یواځې د بل لارې پیسې اخلي نو تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو کولی شئ چې بیا راشئ او فیس مو هم هلته تحویل کړئ. د کډوالو چارو اداره نشي کولی د بل تحویلولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي.