د استوګنې ځاي – استوګنځې

Boende – pashto

که چرې تاسو کور نلرئ نو د مهاجرت اداره (Migrationsverket) ستاسو مرسته کولې شي، ترڅو چې تاسو د مهاجرت خپل غوښتنلیک د فیصلې په انتظار یئ. تاسو د خپلې خوښې د استوګنځي انتخاب هم کولاي شئ، د مثال په توګه، د خپلوانو او یا د دوستانو سره پاتې کیدنه. که تاسو د خپلې خوښې د استوګنځي انتخاب اوکړئ نو تاسو به خپل ادرس ورکوئ چې په ضرورت پیښیدو درسره د مهاجرت اداره رابطه کولاي شي.    

د مهاجرت د ادارې لخواه ورکړې شوې کور

د مهاجرت اداره به تاسو ته د عارضي کور درکوي ترڅو چې تاسو د فیصلې په انتظار یئ. د مهاجرت اداره به د کور کرایي هم ورکړي که چرې تاسو سره پیسې نه وي.   

تاسو به هغه چرته استوګنه اوکړي چرته چې ځاي موجود وي

که تاسو ته د کور په لټون کښې د مهاجرت د ادارې د مرستې ضرورت وي، نو تاسو به بیا دا حق نلري چې تاسو په خپله خوښه په یو مخصوص ځاي کښې استوګنه اوکړئ، بلکه تاسو باید هغه ځاي ته په تلو تیار وئ چرته چې کور شتون اولري. کله چې تاسو د فیصلې پّ انتظار یئ تو تاسو به نوي کور ته ولاړ شئ ځکه چې د نورو اضافي غوښتنه کونکو ساتنه اوکړې شي.  

کیدې شي چې تاسو د بل وګړي سره کمره شریکه کړئ 

د مهاجرت د ادارې کورونه صرف د پناه غوښتونکو لپاره دي. که تاسو ته په یو کور کښې یو ځاي درکړې شوې وي، نو دا ځاي به فقط ستاسو لپاره وي. عمومأ کور په داسې استوګنځي مشتمل وي کوم چې د نورو خلقو سره په شراکت کښې په استعمال کښې وي. هر فامیل ته به همیش خپله ځانګړې کمره ملاویږي. نه واده کړي وکړي به د نورو خپلو هم جنسو وګړو سره په شراکت کښې کمره استعمالوي.     

که، په څه هم سبب، تاسو ته د یو خاص طرز د کور ضرورت وي، مهرباني اوکړي خپل د استقبالیې مرکز سره رابطه اوکړئ. د مهاجرت اداره به دا یقیني کوي چې په کور کښې میشته ټول وګړي  په خپل کورني ماحول کښې خپل ځان محفوظ ګڼري. دا ډیر مهم دي چې په کور کښې اوسیدونکي ټول وګړي د مذهب، کلتور او یا د جنسي جوړښت نه قطع نظر د یو بل عزت او احترام اوکړي او د یو بل خیال اوساتي.

د خپل د استقبالیې د معمور سره ژر تر ژر خبره اوکړئ که چرې تاسو ایل جي بي ټي (LGBT) یئ او د خپل استوګنڅي په حواله خاص ضرورتونه لرئ. مونږ به هغه هر څه اوکړو چې زمونږ په اختیار کښې وي چې تاسو ته داسې کوردرکړو چې تاسو یې خپل ځان لپاره صحیح او محفوظ اوګڼرئ.    

ستاسو د کور حق به ختم شي

تاسو به کور خالي کړئ که چرې تاسو په حق کښې د ملک نه د ویستلو یا د شړلو فیصله وشي او هغه فیصلې اطلاق اوشي، او که یا ستاسو په دواطلبانه توګه خپل هیواد ته د ستونیودو نیټه رارسیدلې وي. د دې اطلاق په هغه بالغو وګړو کیږي چې د اتلسو (18) کالو نه کم عمره خلقو سره استوګنه نه کوي. د چا لپاره چې هغوئ نګهداران وي.    

ستاسو خپل کور

که تاسو د مهاجرت د ادارې لخواه تهیه شوي کور کښې استوګنه نه کوول غواړئ، نو بیا تاسو باید خپل استوګنځاي پیدا کړئ. ډیر خلق د دوستانو او یا د خپلوانو سره د اوسیدو انتخاب کوي کله چې هغوي د خپلې د پناه غوښتنې د قضیې د فیصلې په انتظار کښې وي. که تاسو د خپل استوګنځي انتظام په خپله کوئ، نو تاسو به مصارف په خپله ادا کوئ.   

که، په څه هم سبب، تاسو په هغه ځاي کښې، چې انتظام مو تاسو په خپله کړې وي،  نوره استوګنه نه شئ کولې، نو تاسو به داسې کور ته ولاړ شئ چې د مهاجرت د ادارې لخواه انتظام شوې وي. مهرباني اوکړئ د نورو اضافي معلوماتو لپاره د استقبالیې د هغه مرکز سره رابطه اوکړئ چرته چې تاسو راجسټر شوي یئ.  

د دې نه قطع نظر چې تاسو د مهاجرت د ادارې لخواه انتظام شوي کور کښې اوسیږئ او که د خپلې استوګنې انتظام په خپله کوئ، تاسو باید د مهاجرت د ادارې لپاره هر وخت موجود یئ چې دا اداره تاسو سره تماس اونیوې شي. دا په یاد کښې اوساتئ چې تاسو باید خپل نوې ادرس خپل د استقبالیې مرکز ته اوښایئ که چرې تاسو په دغه دوران کښې کډا کړې وي چې د خپلې فیصلې په انتظار وئ.   

که تاسو ته د پاتې کیدو اجازه درکړې شي

که تاسو د مهاجرت د ادارې لخواه انتظام شوي کور کښې استوګنه کوئ، نو تاسو کولاي شئ چې د سویډن مرسته ترلاسه کولاي شئ نوي کور په لټون کښې د مهاجرت د ادارې مرسته کله چې تاسو ته د دائمي استوګنې جواز/اجازه درکړې شي. تاسو تر هغې د مهاجرت د ادارې لخواه تهیه شوي کور کښې استوګنه کولاي شئ ترڅو چې د سویډن مهاجرت ادارې ستاسو لپاره د نوي کور انتظام نه وي کړې. که تاسو په خپل استوګنځي کښې اوسیږئ او یا د روزګار په سبب د استوګنې دائمي جواز لرئ، نو تاسو به د نوي کور انتظام په خپله اوکړئ.

د دې په اړه نور اضافي معلومات اولولئ چې که چرې تاسو ته د استوګنې دائمي جواز درکړې شي نو بیا به څه کیږي

د دې په اړه نور اضافي معلومات اولولئ چې که چرې تاسو ته د د استوګنې عارضي جواز درکړې شي نو بیا به څه کیږي

Last updated: 24 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.