فیس د روغتیا خدمتونو

Avgifter för sjukvård – pashto

دا فیس وړاندی کیدونکی دی د کډوالی غوښتونکی چی وښایی هفو خپل ایل ام ای کارت

ورشه کلینیک ته او یا شفاء خانی ته

  
۵۰ کرونرود ډاکتروخت په کلینک کی
۵۰ کرونرود ډاکتر وخت وروسته د لیږلو نه
۲۵ کرونروورتلل وروسته د لیږلو نه نورو روغتیایی خدمتونو بغیر د ډاکتر نه ( دمثال په ډول نرس ، فیزوتراپی . او یا مشوره )
وړیاد ماشوم خدمات او مخکی د زیږدنی د خدمات ، حامله او زیږدنی دماشوم
وړیا مخکنی خدمت که ته کوم مخکنی خطرناک ناروغی لری

* وروسته د لیږلو نه مکامله چی ډاکتر دی ولیږی بل کلینک ته د خاص ازماښت لپاره او یا علاج لپاره کوم چی ضرورت ولری دا لیږ د به ولری طبی معلومات په باره د علایم او څرنګه ته احساس کوی او مخکنی ناروغی او یا زخم د روغتیایی خدمت کلینیک کوم چی ترلاسه کړی لیږد تا ته به زنګ ووهی د ازمایښت لپاره

د شفاءخانی خدمتونه فیس د ورتګ شفاء خانی ته مختلف دی د هیواد په سطحه ته کولای شی چی پیداکړی اوسنی فیس په ښاری ښاروالی/ محلی ویب سایت کی او یا په ۱۱۷۷ (Vårdguiden)

د غاښونو خدمتونه


 

 

۵۰ کرونور

د عامه غاښونو خدمات او یا نور غاښونو خدمات ورکوی

د غاښونو د ډاکتر فیس

خدمات د غاښونو په شخصی کلینک ته بغیر د لیږلو د عامه غاښونو خدمات

د مراجعې فیس مو په دا ډول تحویل کړئ

تاسو باید تل د روغتیایي خدمتونو عرضه کوونکی یعنې د اولیه روغتیایي خدمتونو مرکز، روغتون یا د غاښونو کلینیک څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو روغتیایي خدمتونو ته د خپلې مراجعې بل څنګه تحویل کړئ. تاسو د خپلې مراجعې فیس په بېلابېلو ډولونو ادا کولای شئ او دا ډولونه دې پورې اړه لري چې تاسو په کوم ښار کې میشت یاست. ځینې د روغتیایي خدمتونو عرضه کوونکي کارت یا نقدې پیسې اخلي او نور عرضه کوونکي ستاسو د کور په پته یو بل درلېږي. که چېرې د روغتیایي چارو عرضه کوونکی یواځې د بل لارې پیسې اخلي نو تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو کولی شئ چې بیا راشئ او فیس مو هم هلته تحویل کړئ ځکه چې پناه غوښتونکو لپاره د بلونو تحویلولو امکانات محدود دي.

دارو

ته باید ورکړی ۵۰ کرونور د زیاتو داروګانو چی ته ترلاسه کوی د داکتر په نخسه کی بعضی وخت کوم چی نخسه کی لیکل شوی داروګان ګرانه وی د ۵۰ کرونور زیات داروګان چی لیکل شوی وی لاندی ده ۱۸ کالو لپاره وړیا وی

د ناروغ سفریه

ته باید وکړی د ناروغ ترانسپورټ نه زیات ۴۰ کرونور

پیسی اخستل د کډوالی د دفتر نه

ته باید درخواست وکړی خاص پیسو ته د کډوالی د دفتر د اخراجاتو چی تا ورکړی چی کله دی ضرورت لرولو روغتیایی خدماتو ته او اخراجاتو د دارو چی دا په نخسه کی اخستی دی

که ستا اخراجات زیات وی د ۴۰۰ کرونور نه

که په ۶ میاشتو کی تاورکړل زیات د ۴۰۰ کرونور د ډاکتر د وخت لپاره او ترانسپورت لپاره او دارو لپاره او نور روغتیایی خدماتو ( لکه فیزوتراپی ) ته کولای شی چی وغواړی خاص پیسی د کډوالو دفتر به درکړی پیسی که تا زیاتی د ۴۰۰ کرونور خرچ کړی وی چی ترلاسه کړی پیسی بیرته ته باید رسید ولری چی دا ثابته کړی چی تا خدماتو ته پیسی ورکړی ( نه فیس ) په رابطه د رسید د دارو ته باید ورکړی نخسه معین برخی د رسید ستا نوم باید ذکر وی

که چېرې تاسو د یو متخصص ډاکټر سره د روغتیایي مرکز د یو ډاکټر لخوا صادر شوې د رجعت د رقعې پرته لیدنه کتنه کوئ نو بیا باید لوړ فیس ادا کړئ. دا فیس د لوړ لګښت حد یعنې هغه 400 کرونو کې هم نه حسابېږي.

په معین روغتیایی خدمت او داروګان

اخراجات د روغتیایی خدمات ندی شامل په ۴۰۰ کرونور کی کوم چی تشریح شوه پورته مګر ته درخواست ورکولای شی خاص پیسو ته د برخی کوم چی زیات شی د ۵۰ کرونور دا یوشان قاعده علاوه کیږی که ته غاښونو خدماتو ته ضرورت ولری تر شو عامه د غاښونو کلینک خلاص نه وو او یایی وخت نلرو کله چی تا ضرورت لرو

واخله رسید د کډولو د فتر او پریږده درخواست د خاصو پیسو هر څومره زر چی ممکن وی وروسته د ورتګ د کلینیک نه

ته همدارنګ درخواست ورکولای شی د پیسو د لیکلی دارو چی زیات ۵۰ کرونور وی

که چېرې تاسو ته منفي ځواب درکړل شي

که چېرې ستاسو د پناه غوښتنې عریضه رد شوي وي او یا د هېواد څخه د وتلو پرېکړه مو ترلاسه کړې وي او د دې فیصلې په خلاف لوړو مقاماتو ته مراجعه كولو یعنې د استیناف حق هم نه لرئ او له دې امله د کډوالو چارو ادارې څخه د مالي مرستې ترلاسه کولو حق مو ختم شوی وي نو بیا باید خپل د ایل ایم آ کارت بېرته وسپارئ او له دې وروسته تاسو د درملو او ډاکتر ته د مراجعې لپاره د پیسو ترلاسه کولو حق څخه هم محروم کېږي.

Last updated: 26 September 2019

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.