پناه غوښتونکو لپارهLMA کارت

LMA-kort för asylsökande – pashto

ل م آ د پناه غوښتونکو د پذیرایی قانون په معنی کی دی. ل م آ کارت یو پلاستیکی کارت د تاسی عکس سره دی او څرګندوی چه تاسی پناه غوښتونکو یاست.

Bild av LMA-kort

کله چه تاسی له سویدن څخه پناه غواړی د تاسی عکس اخیستل کیږی او پس له هغی تاسی ته یو ل م آ کارت درکول  کیږی.  دغه کارت د هویت یو کارت ندی بلکه د تاسی لپاره د پناهندگی یو سند دی او دا  چه تاسی کولای شی چه تر یو فیصله پوری سویدن ته پاتی شی. دغه کارت خصوصی ده او د لمړنی نیولی تصدیق کله چه خپل پناه غوښتونکی  درخواستی تسلیم کرل پر ځای کار کوی.

خپل ل م آ کارت همیشه خپل ‏ځان سره ونیسه

هر کله چه دولتی اداری سره تماس ونیسی خپل کارت دوی ته ښکاره کره. په ‏ځینی موارد کی تاسی کولای شی چه خپل بهرنی پارسل او یا راجستری مکتوب چه د مهاجرت له اداری څخه رالیږل شوی دی د ل م آ کارت د ښکاره کولو سره لاس ته راوړی 

 په ‏ځینی موارد کی تاسی د ل م آ کارت د ښکاره کولو سره یو لږ پیسی سره د روغتیایی چارو له خدماتو څخه استفاده وکړی.

کله چه د ‏ډاکټر نسخی لری او له درملتون څخه خپل درمل ونیسی هغه وخت د ل م آ د درلودلو سره کولای شی چه یو لږ پیسی سره درمل واخلی.

د روغتیایی چارو په باره که دلته په تفصیل ولوله (به انگلیسی)

د ل م آ کارت د فوتو پر لاندی یو لمبړ شته. ښه دی چه دا لمبر خپل ‏ځان سره ولری کل چه غواړی د مهاجرت له اداری کارکونکی سره اړیکی تینگوی. د دی  لمبړ د مرستی سره هغوی کولآیشی چه تاسی اسناد ژر پیدا کړی.

که چیری ل م آ کار ورک کیږی

که چیری تاسی ل م آ کارت غلا کیږی یا  ورک کیږی باید دا پولیس ته خبر ورکوی. اور پسی دوی یو گزارش درکوی او د گزارش د مهاجرینو د اداری د سپاریدل له وروسته یو نوی کارت لاس ته راوړه.

د ل م آ کارت د اعتبار مدت

تاسی لمړنی ل م آ کارت څلور میاشتی اعتبار لری. له هغی نه وروسته یو بله کارت درکول کیږی چه ‏شــپــږ میاشتی اعتبار لری. ته ضرورت نه لری چه یو  نوی ل م آ کارت فرمایش ورکوی کله چه د پخوانی کارت له اعتبار ساقط  کیږی.   یو نوی کارت په مهاجرینو اداری  ته د اتومات په توگه  را لیږ ل او تاسی کولای شی له هلته ونیسی.

که چېرې ستاسو د پناه غوښتنې عریضه رد شوې وي یا د خاورې څخه د وتلو حکم درکړل شوی وي او حکم د اجرا وړ ګرځېدلی وي او یا که چېرې په خپله خوښه وطن ته د ستنېدلو موده مو پای ته رسېدلې وي نو په داسې حالت کې به د مالي مرستې حق څخه محروم یاست. دا د هغو کسانو پورې اړه لري چې د لویانو د جملې څخه حسابېږي او د ۱۸ کالو نه کمو ماشومانو چې د سرپرستۍ لاندې یې وي، سره یو ځای نه اوسېږي.

کله چه اقامت اخلی یا باید له سویدن څخه وزی هغه وخت باید خپل ل م آ کارت بیرته اداره مهاجرت ته وسپاری.

خپل مسوول بخش پیدا وکړه (به انگلیسی)

Last updated: 2017-01-30

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.