روغتیایی خدمتونه د کډوالی غوښتنوکو ته

Hälso- och sjukvård för asylsökande – pashto

ته ه که هر څوک غواړی کډوالی په سویډن کی حق لری جی ترلاس کړی روغتیایی او غاښونو ساتنه چی انتظار کولای نشی

په سویډن کی محلی ښاروالی او محلی ځایونه دوی ذمدار دی د روغیتایی خدمتونو دا مناسب دی په هر ځای د ملک کی هر محل او ښاروالی لری خپل ویب پاڼه معلومات په باره ده کوم ډول خدمات وړاندی کوی په شفاء خانو کی او په روغتیایی کلینکونو کی دوی لری یوځای ویب پاڼه ډ ټولو ښاری ښاروالی او محلات ۱۱۷۷ د روغتیا خدمت او لارښودنه (Vårdguiden)

په ۱۱۷۷ روغتیا خدمت لارښود کی ته کولای شی چی پیدا کړی نور شیان د تماس نمبری او د خلاصیدو وختونه د مختلیفو کلینیکو او غاښو ساتنو کلینیک ته کولای شی چی زنګ ووهی ۱۱۷۷ د روغتیا لارښود ته په هر وخت کی ټلیفون نمبر یی دی ۱۱۷۷ کله چی زنګ ووهی ته به نرس سره خبری وکړی هغه وارزوی ستا خدمت ضرورت او دربه کړی لارښودنه صحیح روغتیایی کلینک ته که ضرورت ولری 

نور ولوری په www.1177.se (به انگلیسی)external link, opens in new window

حق د روغتیا خدمت ته

کله چی ته کډوالی غواړی په سویډن کی ته ه که هر څوک غواړی کډوالی په سویډن کی حق لری جی ترلاس کړی روغتیایی او غاښونو ساتنه چی انتظار کولای نشی. ښاری ښاروالی/ محلی تصمیم نیسی کوم ډول روغتیایی خدمت ته ضرورت لری او ترلاسه کولای شی ته همدارنګه حق لری د ماشوم زیږدنی لیری کولو د توصیی ، دحاملی خدمت او خدمت په قانونی چوکات کی.

د کډوالی غوښتنکی ماشومان او ټولګی لاندی ده ۱۸ کالو لری برابره حق وړیا روغتیایی او دغاښونو خدمت لکه نور ماشومان چی په سویډن کی اوسیږی

روغتیایی ارزونه

ټول دکډوالی غوښتونکی وړاندی کوی روغتیایی ارزونه ته به ضرورت ولری چی تیر شی د وړیا روغتیایی ارزونی نه زرتر زره چی ممکن وی وروسته چی تا غوښتنلیک ورکړو د کډوالی

د روغتیایی ارزونه تاثیر نلری په غوښتنلیک ده کډوالی دا ستا لپاره ده او چی ته زر کومک تر لاسه کړی چی ته شاید ورته ضرورت ولری په مرکز د ارزونی کی تا ته به توصیه وشی په باره دروغتیایی ستونځو درخواست د ښیښی ټیسټ او معلومات په باره د روغتیایی خدمت په سویډن کی دروغتیایی خدمت کارکونکی کار نکوی د سویډن کډوالی اداری سره او هغو قسم کړی په رابطه پټ کولو د رازونو

معیوبیت

د صحي معاینې په وخت هم تاسو موقع لرئ چې مالومات وړاندې کړئ چې آیا تاسو کوم معیوبیت لرئ او یا دا چې ګومان کوئ چې کوم معیوبیت لرئ. یعنې که چېرې ستاسو د بدني، رواني او فکري ظرفیت کچه ښکته وي.

که چېرې تاسو دا راز یو معیوبیت لرئ چې د پناه غوښتنې عریضې په وخت ستاسو لپاره د اړیکه نیولو او خبرې کولو په بهیر کې خنډ جوړوي نو تاسو په دې برخه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولی شئ. د معیوبیت درلودل د اوسېدو اجازې (اقامې) ترلاسه کولو په لاره کې کوم خنډ نه دی.

که چېرې تاسو کوم معیوبیت لرئ او په سویډن کې د اقامت اجازه ترلاسه کړئ نو حق لرئ چې د دا راز ملاتړ څخه برخمن شئ چې د سویډن ټولنه کې ځای په ځای کېدو په برخه کې ستاسو لپاره لاره هواره کړي.

کله چی ته ضرورت ولری روغتیایی خدمتونو ته

که ته ناروغ شی ا زخمی شی اول کار دادی چی لاړ شی کلینکته په زیات ډولونو کی ته باید زنګ ووهی او وخت واخلی مخکی ددینه چی کلینک ته لاړی شی په واسطه د ۱۱۷۷ د کلینک لارښود ته کولای شی چی پیدا کړی ټلیفون نمبر د کلینکونو په هغه ځای کی چی ته اوسیږی که ته ناروغ وو او امبولانس ته ضرورت لری ته کولای شی چی زنګ ووهی عاجل نمبر ته ۱۱۲.

د غاښو د خدمت لپاره ته کولای شی چی لاړ شی عامه غاښونو خدماتو (Folktandvården) ته او یا نورو غاښونو ځایو نو ته په ښاری ښاروالی/محلی ځایونکی

وګوره (Hitta vård) ته په ۱۱۷ .اس یی (1177.se) کی د نور معلوماتو لپاره او یا د غاښونو ځایونو ته په زیات حالتونو کی د کلینیک کارمند به درته وغواړی ترجمان ووایه چی ته ترجمان ته ضرورت لری کله چی وخت اخلی.  

دواء

په داروخانه کی ته کولای شی چی واخلی مختلف داروګان او نو روغتیایی تولید هلته ته کولای شی چی واخلی دارو کوم چی ډاکتر درته لیکلی وی.

د ناروغ سفریه

په رابطه ده ستا د روغتیا چی ته نشی کولای کلینک ته لاړشی په خپله ته کولای شی چی وخت واخلی د سفریی کاډی ته همدارنګه کولای شی چی وغواړی پیسی د سفر د کلینک نه او یا د شفاء خانی نه که روغتیایی ضروت ولری هغه څوک چی خدمت وړاندی کوی هغه به و ارزوی چی ته حق لری د سفریی د ناروغی یانه زنګ ووهه ۱۱۷۷ (Vårdguiden) ته، چی تر لاسه کړی نور معلومات په رابطه ده ښاری ښاوالی/محلی چیری چی ته اوسیږی

ولولی نو په www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Sjukresor/ (په سوېډني ژبه)external link, opens in new window

واخله ستا د ایل ام ای کارت له ځان سره

ته کولای شی چی ورشی کلینک ته او لاړی شی چی دارو واخلی په داروخانه کی ته باید وښایی ستا ایل ام ای کارت که تا کارت نه وی ترلاسه کړی ته باید رسید وښایی چی تا د کډوالی لپاره غوښتنلیک وړاندی کړی په بعضو حالتونکی ته باید کم فیس ادا کړی که ته وښایی ایل ام ای کارت کله چی ته ورځی کلینیک ته او ته هم کم پیسی ورکوی دزیاتو داروګانو کوم چی لیکل شوی د ډاکتر لخوا که تا وښایدو کارت په داروخانه کی

فیس د روغتیا خدمتونو

دا فیس وړاندی کیدونکی دی د کډوالی غوښتونکی چی وښایی هفو خپل ایل ام ای کارت

ورشه کلینیک ته او یا شفاء خانی ته

  
۵۰ کرونرود ډاکتروخت په کلینک کی
۵۰ کرونرود ډاکتر وخت وروسته د لیږلو نه
۲۵ کرونروورتلل وروسته د لیږلو نه نورو روغتیایی خدمتونو بغیر د ډاکتر نه ( دمثال په ډول نرس ، فیزوتراپی . او یا مشوره )
وړیاد ماشوم خدمات او مخکی د زیږدنی د خدمات ، حامله او زیږدنی دماشوم
وړیا مخکنی خدمت که ته کوم مخکنی خطرناک ناروغی لری

* وروسته د لیږلو نه مکامله چی ډاکتر دی ولیږی بل کلینک ته د خاص ازماښت لپاره او یا علاج لپاره کوم چی ضرورت ولری دا لیږ د به ولری طبی معلومات په باره د علایم او څرنګه ته احساس کوی او مخکنی ناروغی او یا زخم د روغتیایی خدمت کلینیک کوم چی ترلاسه کړی لیږد تا ته به زنګ ووهی د ازمایښت لپاره

د شفاءخانی خدمتونه فیس د ورتګ شفاء خانی ته مختلف دی د هیواد په سطحه ته کولای شی چی پیداکړی اوسنی فیس په ښاری ښاروالی/ محلی ویب سایت کی او یا په ۱۱۷۷ (Vårdguiden)

د غاښونو خدمتونه


  
۵۰ کرونور د عامه غاښونو خدمات او یا نور غاښونو خدمات ورکوی
د غاښونو د ډاکتر فیس خدمات د غاښونو په شخصی کلینک ته بغیر د لیږلو د عامه غاښونو خدمات

دارو

ته باید ورکړی ۵۰ کرونور د زیاتو داروګانو چی ته ترلاسه کوی د داکتر په نخسه کی بعضی وخت کوم چی نخسه کی لیکل شوی داروګان ګرانه وی د ۵۰ کرونور زیات داروګان چی لیکل شوی وی لاندی ده ۱۸ کالو لپاره وړیا وی

د ناروغ سفریه

ته باید وکړی د ناروغ ترانسپورټ نه زیات ۴۰ کرونور

پیسی اخستل د کډوالی د دفتر نه

ته باید درخواست وکړی خاص پیسو ته د کډوالی د دفتر د اخراجاتو چی تا ورکړی چی کله دی ضرورت لرولو روغتیایی خدماتو ته او اخراجاتو د دارو چی دا په نخسه کی اخستی دی

که ستا اخراجات زیات وی د ۴۰۰ کرونور نه

که په ۶ میاشتو کی تاورکړل زیات د ۴۰۰ کرونور د ډاکتر د وخت لپاره او ترانسپورت لپاره او دارو لپاره او نور روغتیایی خدماتو ( لکه فیزوتراپی ) ته کولای شی چی وغواړی خاص پیسی د کډوالو دفتر به درکړی پیسی که تا زیاتی د ۴۰۰ کرونور خرچ کړی وی چی ترلاسه کړی پیسی بیرته ته باید رسید ولری چی دا ثابته کړی چی تا خدماتو ته پیسی ورکړی ( نه فیس ) په رابطه د رسید د دارو ته باید ورکړی نخسه معین برخی د رسید ستا نوم باید ذکر وی

په معین روغتیایی خدمت او داروګان

اخراجات د روغتیایی خدمات ندی شامل په ۴۰۰ کرونور کی کوم چی تشریح شوه پورته مګر ته درخواست ورکولای شی خاص پیسو ته د برخی کوم چی زیات شی د ۵۰ کرونور دا یوشان قاعده علاوه کیږی که ته غاښونو خدماتو ته ضرورت ولری تر شو عامه د غاښونو کلینک خلاص نه وو او یایی وخت نلرو کله چی تا ضرورت لرو

واخله رسید د کډولو د فتر او پریږده درخواست د خاصو پیسو هر څومره زر چی ممکن وی وروسته د ورتګ د کلینیک نه

ته همدارنګ درخواست ورکولای شی د پیسو د لیکلی دارو چی زیات ۵۰ کرونور وی

Last updated: 14 December 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.