د پناه غوښتنې په اړه پرېکړې څخه وروسته

Efter beslut om din ansökan om asyl – pashto

کله چې د کډوالو چارو اداره ستاسې د پناه غوښتنې په اړه پرېکړه وکړي نو تاسو د یوې غونډې لپاره د کډوالو چارو دفتر ته رابلل کېږئ. د غونډې په ترڅ کې مالومات درکول کېږي چې ستاسو په کیس کې کوم ډول پرېکړه شوې او دا ستاسو لپاره څه مانا لري.

که چېرې د پناه غوښتنې عریضې ته مو هو وویل شي نو تاسو ته د استوګنې اجازه (اقامه) درکول کېږي او په دې ډول تاسو په سویډن کې د اوسېدو او کار کولو حق لرئ.

په سویډن کې د پاتې کېدو په حالت کې د اړونده شرایطو په هکله نور ولولئ

که چېرې د پناه غوښتنې عریضې ته مو نه وویل شي نو دا مانا لري چې ستاسو د پناه غوښتنې عریضه رد شوې ده. دا به په دې مانا وي چې د کډوالو چارو اداره داسې فکر کوي چې تاسو په سویډن کې د پاتې کېدو لپاره کافي دلایل نه لرئ. که چېرې منفي ځواب ترلاسه کړئ نو بیا دوه لارې لرئ: یا خو تاسو پرېکړه قبلوئ او خپل هېواد ته ستنېږئ او یا د استیناف (شکایت) غوښتنه کوئ.

په سویډن کې پناه غوښتنې ته د منفي ځواب په حالت کې د اړونده شرایطو په هکله نور ولولئ

Last updated: 2017-03-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.