که چیري د پناه غوښتني لپاره ستاسو غوښتن لیک مسترد شي

Om du får avslag på din ansökan om asyl – pashto

په دغه پاڼو کې تاسو هغه څه ترلاسه کولی شي چې ستاسو د پناه غوښتني د درخواست د مستردیدو په صورت کې پلي کیږي.

Last updated: 2017-03-21

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.