که چري تاسو په خپل بيرته تلو کښي مرسته نه کوۍ

Om du inte samarbetar för att återvända – pashto

که چري تاسو په خپل بيرته تلو کښي مرسته نه کوۍ نو د مهاجرينو اجنسۍ دا حق لري چي ستاسو ورځنۍ وظيفه کمه کړي، تاسو د څارنې لاندې وساتي، تاسو په خپل توقيف کښې واخلي تر هغي چي بيرته د تللو سفر مو وشي او/ يا ستاسو د بيرته ليږلو ذمه داري پوليسو ته حواله کړي۔

د څارنې مطلب دا دې چي تاسو به په قاعده برابر وختونو او ځايونو کښي ژوند کوي۔ د دې مطلب دا هم کيدې شي چي تاسو خپل پاسپورټ يا د پيژندګلو نور سندونه هم وسپارۍ۔

په توقيف کښي د اغستلو مطلب دا دې چي تاسو به يو ځاي کښي بندي کړې شۍ او خامخه به په يو جندره شوي ځاي کښې ژوند کوي چي د مهاجرينو اجنسي يې چلوي،

د توقيف او څارنې په حقله نور ولولۍ

پوليس ستاسو د بيرته ليږلو ذمه داري اغستې شي

که چري ستاسو د مرستې نه کولو په وجه ستاسو بيرته ليږل امکان نه لري نو د مهاجرينو اجنسي ستاسو د هيواد نه د ويستلو ذمه داري پوليسو ته سپارلې شي۔ که تاسو ځان پټ کړۍ نو پوليس دا حق لري چي ستاسو لپاره فرمان جاري کړي او تاسو ولټوي۔ پوليسو ته دا حق هم حاصل دې چي تاسو د هيواد نه ويستلو لپاره قوت هم استعمال کړي۔

که چري ستاسو د هيواد نه د ويستلو ذمه داري پوليسو ته حواله شوي وي نو تاسو لره د هغوي څخه اړيکې نيول پکار دي که چري ستاسو د بيرته تلو په حقله څه پوښتنه وي۔

په تاسو د بيا داخليدو پابندي لګيدې شي

که تاسو مرسته نه کوۍ نو د مهاجرينو اجنسي دا پريکړه کولې شي چي تاسو ته بيا داخليدو بنديز درکړي۔ د دي مطلب دا دې چي تاسو د يو کال نه تر پنځه کالو پوري يو هم شنجن هيواد، رومانيه يا بلغاريه ته سفر نشۍ کولې۔ د بيا داخليدو د بنديز اوږودوالې ستاسو په پريکړه کښي بياموندې شي۔

د بيا داخليدو د بنديز او څه رنګ د دې د اغستو نه بچ کيدې شۍ په حقله نور ولولۍ۔

د بيا په ځاي کيدو د مرستې د شرطونو په حقله نور ولولۍ۔

Last updated: 22 August 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.