که ستا د کډوال غوښتنلیک رد کړې شي

Om du får avslag på din ansökan om asyl – pashto

که ستا د کډوالی غوښتنلیک منع شو دا پدی معنی ده چی سویډن دکډوالی چارو دفتر نه منی چی ته کوم کافی شواهد لری چی پاتی شی په سویډن که ته منع شی نو ته دوه انتخاب لری چی نتیجه ومنی او یا دعوه وکړی که تا انتخاب کړو دعوه په محکمه کی محکمه به غور وکړی ستا په غوښتنلیک اګر که تا انتخاب کړو دعوه ته باید پلان کړی ستا بیرته تګ

که تا ومنو نتیجه ته باید امضاء کړی کاغذات کوم چی ویل کیږی منل د مطمین کیدو وروسته ستا د امضاء ته بیا دعوه نشی کولای او باید پلان کړی سفر بیرته خپل کور ته

پلان کړی سفر کور ته

ته خپله ځان ته ذمدار یی د سفر ترلاسه کولو د پاسپورټ او هر څه چی ته یی ضرورت لری چی بیرته خپل اصلی هیواد ته او یا کوم بل هیواد ته چیری چی ته قانونی حق لری چی اوسیږی د سویډن د کډوال دفتر در به کړی کومک چی تماس ونیسی ستا کورنی هیواد او یا انتخاب کړی وخت د سفر دا اړه لری پدی چی دکوم ځای نه راغلی یی او ممکن دی چی برابر کړی مالی کومک چی لږ وخت لپاره وروسته د رسیدو خپل کورنی هیواد ته اسانه وغواړه چی تر لاسه کړی داوسیدو کومک

خپل هیواد ته په دواطلبانه توګه د ستنیدو کې د کمک لپاره نور ولولۍ

ولولی نور په رابطه څوک چی وګوری دکور هیواد مرسته

تصمیم وی به ولاړ وی د څلور کلنو لپاره

تصمیم په رابطه ده منع کولو په نورمال ډول عمل د څلور کلونو

دعوه

که ته انتخاب کړی دا پدی معنی چی ته غواړ د محکمی او د قانون چی غور وکړی د نتیجی د سویډن کډوالی دفتر که دا انتخاب شو چی ته باید و ویستل شی ته شاید پاتی شی په سویډن کی تر څو چی ستا دعوه وڅیړل شی که نتیجه داوه چی باید وویستل شی او شاید فوری عملی شی نو ته باید پریږدی سویډن اګر که تا دعوه کړی وی

نور ولولی په رابطه د دعوی

نور ولولی په باره د جبری ویستلو کی کوم چی به فوری ترسره شی

که ته احترام ونکړی د نتیجی

کله چی نتیجه په عمل کی راشی او ته حق د دعوی ونکړی ( نتیجه به ننوځی په زور) ته باید پریږدی سویډن ستا د په زور ویستلو شاید جدا شی څومره وخت به ولری مخکی ددینه چی ته باید سویډن کله چی معین وخت ختم شی چی تاسو ته درکړی ته به نور قانونی حق ونلری ځای چی واوسیږی او مالی کومک د کډوالی دفتر داتدبیق کیږی په ټولو کسانو چی عمر یی ۱۸ کالونو نه پورته وی څوک چی نه اوسیږی یوځای د ماشومانو سره چی عمر کم وی ۱۸ کالونو نه څوک چی دوی یی ذمداری وی

د کډوالی دفتر کولای شی چی جوړ کړی تصمیم د څارنی او مطمن یی ساتنی څارنه معنی ته باید ثبت کړی ځان د کډوالی دفتر سره او یا پولیس سره په معین وخت کی که تا ترلاس کړو تصمیم د مطمین ساتنی ته شاید په کرایه کور کی اوسیږی تر څو چی ته انتظار کوی لیږدولو ته او شاید تر لاسه کړی تصمیم په رابطه ده منع کولو د سفر نه

که ته کډوالی دفتر نظر وی چی باید په زور ویستل شوی او نتیجه په عمل کی راشی دا پولیس ذمداری ده چی ولیږدوی

نور ولولی په رابطه ده څه به واقع شی چی ته احترام وکړی د تصمیم

منع د سفر بیرته تګ

که تا پر نښیودو سوډین کوم وخت چی تا ته درکولی شوی وو نو ته به ترلاس کړی د سفر بندیز کوم چی معنی ده په تا به بندیز ولګول شی چی ننوزی هر شینګ هیوادونو ته د یو څه زمان لپاره

که ته بندی شوی زر په زور ویستل ته همدارنګه د سفر بندیز

نور ولولی په رابطه د سفر ته څه کولای شی چی لری کړی

ولولی نور په رابطه د زر تر زره ویستلو

نوی تیاری ورسته د تصمیم

که کوم څه وشی چی ته نشی تللی بیرته تا به به خبر درکول شی د کډوالی دفتر به امتحان کړی که کوم خنډونه وی د په زور ویستلو هلته به نوی معلومات وی چی را به شی وروسته د ترلاسه کولو د تصمیم ستا دغوښتنلیک

ولولی نور په رابطه نوی معلومات وروسته د رد کیدو

اوسیدل ، بانکداری کارت او ایل ایم ای کارت

ته به دلاسه وکړی قانونی حق د ځای د اوسیدو او مالی کومک که ته ترلاسه کړی تصمیم د منع کولو او په زور ویستلو او تصمیم به په عمل کی راشی او یا به درکړی شی وخت د خپلی خوښی بیرته تګ او دابه ختم شی که چیری ته د ۱۸ کالونه نه اوچت وی او نه اوسیږی یوځای د هغه کسانو سره چی عمر یی تر ۱۸ کالونو کم وی او چی ته یی ذ مدار وی

په هغه صورت چی ته قانون حق ونلری د اوسیدو او مالی کومک ته باید واپس کړی ایل ام ای کارت د کډوالی دفتر که تاسره وی د بانک کارت د کډوالی دفتر ته باید وباسی پیسی د اکاونت او بیرته ورکړی کارت که ته اوسیږی په یو د کډوالی دفتر کور کی ته باید پریږدی ځای او واپس کړی کیلی ګان

روغتیا خدمت او ښونځی

تر ورځی چی ته پریږدی سویډن ته برابر حقوق لری روغتیایی خدمتونو لکه مخکی په شان مګر ته به مالی کومک ترلاس نکړی د دواء او روغتیایی خدمتونه کوم چی درکړی شوی وو ستا مالی کومک به ختم شی.

ماشومان لری حق چی لاړ شی ښونځی ته تر څو چی دوی په سویډن کی وی.

نور ولولی په رابطه د ماشومانو او کډوالی کی

Last updated: 20 February 2017

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.