د پناه غوښتنه

Att ansöka om asyl – pashto

که چېرې تاسو په خپل هېواد کې د تعقیب لاندې یاست یا د تعقیب او یا د غیر انساني چلند د خطر سره مخامخ یاست نو په سویډن کې د پناه غوښتلو حق لرئ.

په دې پاڼو کې په سویډن کې د پناه غوښتنې بېلابېلو پړاوونو، دا چې کومو خلکو ته پناه ورکول کېږي او د پناه غوښتنلیک په کوم ډول څېړل کېږي، په اړه مالومات لوستلی شئ.

په سویډن کې د پناه غوښتلو لپاره شرط دا دی چې یا خو باید د سوېډن دننه او یا د سوېډن په سرحد باندې شتون ولرئ.

یواځینې استثناء سهمیه کډوال دي څوک چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې UNHCR له لارې د یو بل هېواد څخه د پناه غوښتنه کولی شي.

د سهمیه سیستم په اړه نور ولولئ (په انګلیسي ژبه)

Last updated: 2017-06-26

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.